Zacznij tutaj Podręcznik Bosch Gas 35 L Afc Professional

Podręcznik Bosch Gas 35 L Afc Professional to jeden z najbardziej wydajnych i najlepiej sprzedających się urządzeń do cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych. Posiada wiele użytecznych funkcji, w tym trzystopniowy system regulacji mocy, regulację wysokości cięcia, wygodny uchwyt zapewniający dobrą ergonomię i bezpieczeństwo, zintegrowany system odsysania pyłu, a także zintegrowany filtr powietrza. Jest to profesjonalne narzędzie, które zapewni Ci dokładne i szybkie wyniki w każdym projekcie. Jest łatwy w użyciu, a jego solidna konstrukcja zapewnia trwałość i długotrwałe użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Zacznij tutaj Podręcznik Bosch Gas 35 L Afc Professional

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch GAS 35 M AFC Professional. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Bosch GAS 35 M AFC Professional, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch GAS 35 M AFC Professional. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch GAS 35 M AFC Professional tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Bosch GAS 35 M AFC Professional

Strona: 1

Polski | 125Elektrikli süpürgeyi evsel çöplerin içineatmayın!Sadece AB ülkeleri için:Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere ilişkin2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tektek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanımömrünü tamamlamış elektrikli süpürgeler ayrı ayrı toplanmakve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yenidenkazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.PolskiWskazówki dotyczącebezpieczeństwa pracy zodkurzaczamiNależy przeczytać wszystkie wskazówki do-tyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nie-przestrzeganie wskazówek dotyczących bez-pieczeństwa i zaleceń może doprowadzić doporażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnychobrażeń ciała.Należy starannie przechowywać wszystkie wskazówkidotyczące bezpieczeństwa i zalecenia dla dalszego zasto-sowania.u Odkurzacz nie jest przeznaczonydo użytkowania przez dzieci orazosoby o ograniczonych funkcjachfizycznych, sensorycznych lubumysłowych, ani przez osoby nie-posiadające doświadczenia i/lubodpowiedniej wiedzy. W przeciw-nym wypadku istnieje niebezpie-czeństwo niewłaściwej obsługi, atakże ryzyko doznania urazów.u Dzieci powinny znajdować się podnadzorem. Tylko w ten sposób moż-na zagwarantować, że dzieci nie bę-dą się bawiły odkurzaczem.OSTRZEŻENIENie wolno w żadnym wypadku od-sysać materiałów zawierającychazbest. Azbest jest rakotwórczy.OSTRZEŻENIEOdkurzacza wolno użyć tylko pozapoznaniu się ze wszystkimi waż-nymi informacjami dotyczącymi jego użytkowania, odsy-sanych materiałów oraz ich bezpiecznej utylizacji. Wła-ściwe przeszkolenie zmniejsza niebezpieczeństwo niewłaści-wej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.OSTRZEŻENIEOdkurzacz jest przeznaczony doodsysania suchych materiałów, adzięki dodatkowemu osprzętowi, także do odsysania cie-czy. Przedostanie się cieczy do obudowy podwyższa ryzykoporażenia prądem.u Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy pal-nych ani wybuchowych, takich jak benzyna, olej, alko-hol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysać pyłów gorą-cych, tlących się ani wybuchowych. Nie wolno używaćodkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybu-chem. Pyły, opary lub ciecze mogą się zapalić lub wy-buchnąć.OSTRZEŻENIEGniazda sieciowego należy używaćwyłącznie do celów określonych winstrukcji obsługi.OSTRZEŻENIEPo zauważeniu wycieku wody lubpiany, odkurzacz należy natych-miast wyłączyć i opróżnić zbiornik. W przeciwnym wypad-ku może dojść do uszkodzenia odkurzaczau UWAGA! Odkurzacz wolno przechowywać wyłącznie wpomieszczeniach zamkniętych.u UWAGA! Czujniki stanu napełnienia należy regularnieczyścić i sprawdzać, czy nie są one uszkodzone. Wprzeciwnym wypadku może dojść do zakłóceń ich działa-nia.u Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania odkurzacza wwilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochron-nego różnicowoprądowego. Zastosowanie wyłącznikaochronnego różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko pora-żenia prądem.u Przed każdym zastosowaniem urządzenia należy skon-trolować odkurzacz, jego przewód i wtyczkę. W raziestwierdzenia uszkodzeń nie wolno użytkować odku-rzacza. Nie wolno samodzielnie otwierać odkurzacza,a jego naprawę należy zlecać jedynie wykwalifikowa-nym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciu orygi-nalnych części zamiennych. Uszkodzone odkurzacze,przewody i wtyczki zwiększają ryzyko porażenia prądemelektrycznym.u Nie wolno najeżdżać na przewód, zginać go lub zgnia-tać. Nie wolno ciągnąć za przewód, aby wyjąć wtyczkęz gniazda lub przesunąć odkurzacz z miejsca na miej-sce. Uszkodzone przewody zwiększają ryzyko porażeniaprądem.u Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymianąosprzętu lub przed odłożeniem odkurzacza, należy wy-jąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożno-ści zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurza-cza.Bosch Power Tools 1 609 92A 6R4 | (02. 09. 2021)

Strona: 2

126 | Polskiu Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiskapracy.u Naprawę odkurzacza należy zlecać jedynie wykwalifi-kowanym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciuoryginalnych części zamiennych. Tylko w ten sposóbmożna zagwarantować zachowanie bezpieczeństwa odku-rzacza.OSTRZEŻENIEOdkurzacz zawiera pył niebez-pieczny dla zdrowia. Prace związa-ne z opróżnianiem i konserwacją, w tym utylizację pojem-ników na pył, należy zlecać jedynie wykwalifikowanymfachowcom. Podczas pracy konieczne jest stosowanieodpowiednich środków ochrony. Nie wolno używać odku-rzacza bez kompletnego i prawidłowo stosowanego sys-temu filtracji. Użycie takie jest groźne dla zdrowia.u Przed uruchomieniem urządzenia należy skontrolo-wać stan techniczny węża. Wąż należy przedtem za-mocować do odkurzacza, aby nie nastąpiło niezamie-rzone wyrzucenie pyłu na zewnątrz. Mogło by wówczasdojść do przedostania się pyłu do dróg oddechowych.u Nie wolno siadać na odkurzaczu. Może to spowodowaćuszkodzenie odkurzacza.u Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem siecio-wym i wężem. Mogą one stanowić zagrożenie dla innychosób.u Odkurzacza nie wolno czyścić strumieniem wody skie-rowanym bezpośrednio na niego. Przedostanie się wo-dy do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko poraże-nia prądem elektrycznym.SymboleNastępujące symbole mogą mieć znaczenie podczas pracy zodkurzaczem. Należy zapamiętać te symbole i ich znaczenia.Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpiecz-niejszemu użytkowaniu odkurzacza.Symbole i ich znaczenieOSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeń-stwa i zalecenia. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zale-ceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnychOdkurzacz klasy ochrony przeciwpyłowej M, zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69,przeznaczony do pracy na sucho i usuwania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów owartości granicznej narażenia ≥ 0, 1 mg/m3OSTRZEŻENIE! Odkurzacz zawiera pył niebezpieczny dla zdrowia. Prace związa-ne z opróżnianiem i konserwacją, w tym utylizację pojemnika na pył, należy zle-cać jedynie wykwalifikowanym fachowcom. Podczas pracy konieczne jest stoso-wanie odpowiedniego wyposażenia ochronnego. Nie wolno używać odkurzaczabez kompletnego systemu filtracji. Użycie takie jest groźne dla zdrowia.Zamocować można maksymalnie jedną walizkę L-BOXX.Walizka L-BOXX wraz z zawartością nie może ważyć więcej niż 15 kg.Nie wieszać odkurzacza, np. w celach transportowych, na hakudźwigu. Odkurzacz nie jest przeznaczony do obsługi dźwigiem. Istniejeniebezpieczeństwo doznania obrażeń i uszkodzenia mienia.Nie wolno siadać na odkurzaczu ani na niego wchodzić. Odkurzaczmoże się przewrócić i uszkodzić. Istnieje niebezpieczeństwo doznaniaobrażeń.System automatycznego startu/stopu odkurzaczaOdsysanie pyłu podczas obróbki materiałów przy użyciu elektronarzę-dziOdkurzacz włącza się automatyczne i wyłącza automatycznie z odpo-wiednim opóźnieniemWyłączanie1 609 92A 6R4 | (02. 2021) Bosch Power Tools

Strona: 3

Polski | 127Odsysanie pyłuOdsysanie zalegających pyłów15 System kontroli przepływu powietrza dla węży o średnicy 15 mm22 System kontroli przepływu powietrza dla węży o średnicy 22 mm35 System kontroli przepływu powietrza dla węży o średnicy 35 mmMin/Max Płynna regulacja siły ssania:– maksymalna siła ssania do zastosowań związanych z silną emisją py-łu– obniżona siła ssania do zastosowań związanych z niewielką emisjąpyłu lub dla potrzeb wyregulowania siły ssania między podłączonymelektronarzędziem a powierzchnią obrabianego elementu (np. pod-czas szlifowania)Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia (w zależności od kraju)AFC System automatycznego oczyszczania filtra (AFC = Automatic FilterCleaning)Opis urządzenia i jego zastosowaniaNależy przeczytać wszyst-kie wskazówki dotyczącebezpieczeństwa i zalece-nia. Nieprzestrzeganiewskazówek dotyczącychbezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażeniaprądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń cia-ła.Proszę zwrócić uwagę na rysunki zamieszczone na początkuUżycie zgodne z przeznaczeniemOdkurzacz przeznaczony jest do zasysania, pochłaniania,transportowania i oddzielania wiórów drewnianych, suchychniepalnych pyłów, niepalnych cieczy i mieszanin wodno-po-wietrznych. Odkurzacz jest certyfikowany i odpowiada klasieochrony przeciwpyłowej M. Jest on dostosowany do pod-wyższonych wymagań podczas zastosowań profesjonalnych,np. w rzemiośle, przemyśle i w warsztatach.Odkurzacze klasy ochrony przeciwpyłowej M, zgodnie z nor-mą IEC/EN 60335-2-69, wolno stosować wyłącznie do po-chłaniania i odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów owartości granicznej narażenia ≥ 0, 1 mg/m3.Odkurzacz wolno używać tylko wtedy, gdy się jest w stanie wpełni ocenić jego wszystkie funkcje, wykonać wszystkie dzia-łania bez ograniczeń lub po uzyskaniu odpowiednich instruk-cji.Przedstawione graficznie komponentyNumeracja przedstawionych graficznie komponentów odno-si się do schematu odkurzacza na stronach graficznych.(1) Zbiornik(2) Zatyczka przyłącza odsysania(3) Uchwyt węża(4) Uchwyt węża odsysającego(5) Gniazdo dla elektronarzędzia(6) Regulator przepływu powietrza(7) Przełącznik trybów pracy(8) Regulacja siły ssania(9) Przycisk systemu AFC(10) Uchwyt transportowy(11) Mocowanie do walizek L-BOXX(12) Górna część odkurzacza(13) Zatrzask górnej części odkurzacza(14) Kółko bieżne

Strona: 4

128 | Polski(15) Hamulec rolki prowadzącej(16) Rolka prowadząca(17) Uchwyt na przewód sieciowy(18) Zatrzask pokrywy filtra(19) Uchwyt rur(20) Uchwyt do dyszy do fug / dyszy wygiętej(21) Uchwyt do dyszy do podłóg(22) Przystawka do odsysania pyłu(23) Dysza wygięta(24) Wąż odsysający(25) Worek na odpady(26) Filtr płaski fałdowany (PES)(27) Dysza do fug(28) Przyssawka gumowa(29) Szczotka(30) Dysza do podłóg(31) Rura(32) Mocowanie uchwytu węża odsysającego(33) Przycisk(34) Otwór odprowadzający nadmiar powietrza(35) Kontrolka LED(36) Pokrywa filtra(37) Czujniki stanu napełnieniaDane techniczneOdkurzacz do pracy na sucho i mokro GAS 35 M AFCNumer katalogowy 3 601 JC3 1.. 3 601 JC3 170Napięcie znamionowe V 220−240 110Moc nominalna W 1200 1000Częstotliwość Hz 50–60 50–60Pojemność zbiornika (brutto) l 35 35Pojemność zbiornika netto (ciecz) l 19 19Pojemność worka na pył l 19 19Maks. podciśnienie A)– Odkurzacz hPa 230 211– Turbina hPa 254 242Maks. przepływ powietrza A)– Odkurzacz l/sm3/s360, 036310, 031– Turbina l/s740, 074710, 071Maks. siła ssania W 1380 1150Powierzchnia filtra fałdowanego m20, 615 0, 615Klasa ochrony przeciwpyłowej M MWaga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 kg 12, 4 12, 4Klasa ochrony / I / IStopień ochrony IPX4 IPX4A) Pomiar z zastosowaniem węża o Ø 35 mm i długości 3mDane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjal-nych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Strona: 5

Polski | 129Napięcie znamionowe Maksymalna moc Minimalna moc230 V 2200 W 100 WDopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia.W przypadku innych modeli przeznaczonych na konkretne rynki wartości mogą się różnić. Należy zwrócić uwagę na dane umieszczone na gnieź-dzie odkurzacza.Informacje o emisji hałasu i drgańWartości pomiarowe emisji hałasu zostały określone zgodniez EN 60335-2-69.Określony wg skali A typowy poziom ciśnienia akustycznegoemitowanego przez odkurzacz wynosi 70 dB(A). Niepew-ność pomiaru K = 3 dB. Poziom hałasu podczas pracy możeprzekroczyć 80 dB(A).Stosować środki ochrony słuchu!Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kieru-nków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie zEN 60335-2-69: ah< 2, 5 m/s2, K = 1, 5 m/s2.Montażu Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ob-sługowym przy odkurzaczu, należy wyjąć wtyczkę sie-ciową z gniazda.Montaż uchwytu węża odsysającego (zob. rys. A)– Zdecydowanym ruchem wsunąć uchwyt węża odsysają-cego (4) od góry w przewidziane do tego celu mocowania(32) aż do zablokowania.Montaż węża odsysającego (zob. B)– Wąż odsysający (24) nałożyć na uchwyt (3) i obrócić gow kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż dooporu.Wskazówka: Podczas odkurzania, na skutek tarcia pyłu wrurze oraz elementach osprzętu, dochodzi do powstania ła-dunków elektrostatycznych, które są przez użytkownika od-czuwane w postaci wyładowań elektrostatycznych (zależnieod warunków środowiskowych i wrażliwości użytkownika).Bosch zaleca stosowanie antystatycznego węża odsysające-go (osprzęt) podczas odkurzania drobnych pyłów i zanie-czyszczeń suchych.Montaż podstawy (zob. C)Wąż odsysający (24) jest wyposażony w system Clip, któryumożliwia podłączenie osprzętu (adaptera do odsysania py-łu (22), dyszy wygiętej (23)).Montaż adaptera do odsysania pyłu– Podłączyć adapter do odsysania pyłu (22) do węża odsy-sającego (24), aż oba przyciski (33) węża zaskoczą w za-padce.– W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (33) do we-wnątrz i zdemontować elementy.Montaż dysz i rur– Podłączyć dyszę wygiętą (23) do węża odsysającego(24), aż oba przyciski (33) węża zaskoczą w zapadce.– Następnie założyć żądany osprzęt (dyszę do podłóg, dy-szę do fug, rurę itp. ) na dyszę wygiętą (23).Wkładanie/wyjmowanie worka na odpady lubworka na pył (praca na sucho) (zob. D1–D2)Do pracy na sucho i usuwania materiałów zgodnie z klasąochrony przeciwpyłowej M należy użyć worka na odpady(25) lub worka na pył.W przypadku usuwania materiałów niestanowiących zagro-żenia dla zdrowia lub materiałów o wartości granicznej nara-żenia ≥ 1 mg/m3(zgodnie z klasą ochrony przeciwpyłowejL), można je odsysać bezpośrednio do zbiornika.Wskazówka: Podczas stosowania papierowego worka filtra-cyjnego bezwzględnie trzeba, a podczas stosowania włók-ninowego worka filtracyjnego należy wyłączyć system auto-matycznego oczyszczania filtra (AFC) (zob. „System automa-tycznego oczyszczania filtra (zob. H)“, Strona 131).nika na pył, należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fa-chowcom. Podczas pracy konieczne jest stosowanie od-powiedniego wyposażenia ochronnego. Nie wolno uży-wać odkurzacza bez kompletnego systemu filtracji. Uży-cie takie jest groźne dla zdrowia.Wkładanie worka do utylizacji– Otworzyć zatrzaski (13) i zdjąć górną część odkurzacza(12).– Włożyć worek na odpady (25) otworem wlotowym skiero-wanym w górę do zbiornika (1).– Przesunąć otwór wlotowy przez kołnierz, aż znajdzie się wzagłębieniu kołnierza.– Upewnić się, czy worek na odpady (25) dokładnie przyle-ga do wewnętrznych ścianek zbiornika (1).– Wystającą krawędź worka na odpady (25) wywinąć pozakrawędź zbiornika (1).– Nałożyć górną część odkurzacza (12) i zamknąć zatrzaski(13).Wyjmowanie i zamykanie worka na odpady

Strona: 6

130 | Polski– Zdjąć pełny worek na odpady (25) z kołnierza, w kierun-ku do tyłu.– Ostrożnie wyjąć worek na odpady (25) ze zbiornika (1),uważając przy tym, aby go nie uszkodzić.Należy przy tym uważać, aby worek nie otarł się o kołnierzlub inne ostre przedmioty.– Zdjąć zabezpieczenie paska samoprzylepnego i zakleićworek na odpady.Następnie zasznurować worek na odpady (25) poniżejotworu wlotowego za pomocą zdjętego zabezpieczenia.Wymiana/wkładanie worka na pył (osprzęt)– Pełny worek na pył pociągnąć do tyłu, wyjmując go z koł-nierza. Zamknąć otwór worka poprzez przełożenie po-krywki. Zamknięty worek na pył wyjąć ze zbiornika (1).– Nałożyć nowy worek na pył na kołnierz odkurzacza.Upewnić się, że worek na pył przylega w całej długości dowewnętrznych ścianek zbiornika (1).Zakładanie przyssawki gumowej (odsysanie namokro) (zob. E)Wskazówka: Wymagania dotyczące przepuszczalności (kla-sa ochrony przeciwpyłowej M) zostały potwierdzone tylkodla trybu pracy na sucho.– Za pomocą odpowiedniego narzędzia podważyć szczotkę(29) założoną na dyszę do podłóg (30).– Założyć przyssawkę gumową (28) na dyszę do podłóg(30).Wskazówka: Strona przyssawki gumowej z teksturą musiznajdować się od zewnętrznej strony.Mocowanie walizki L-BOXX (zob. F)– Walizkę L-BOXX umieścić w mocowaniach (11).Dla potrzeb transportu odkurzacza oraz przechowywaniaosprzętu i/lub elektronarzędzia można do górnej części od-kurzacza zamocować walizkę L-BOXX.u Nie przenosić odkurzacza, trzymając go za uchwyt za-mocowanej walizki L-BOXX. Odkurzacz jest za ciężki,aby można go było przenosić przy użyciu uchwytu walizkiL-BOXX. Istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń iuszkodzenia mienia.PracaUruchamianieu Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcieźródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce zna-mionowej odkurzacza. Ładowarki przeznaczone do pracypod napięciem 230 V można podłączyć również do sieci220 V.u Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temataktualnie obowiązujących w danym kraju ustaleń/przepisów regulujących zasady obchodzenia się z py-łami niebezpiecznymi dla zdrowia.Odkurzacz jest przeznaczony do zasysania i oczyszczania na-stępujących materiałów:– Pyły o wartości granicznej narażenia ≥ 0, 1 mg/m3Z zasady nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniachzagrożonych wybuchem.Aby zapewnić optymalną moc ssania, należy całkowicie roz-winąć wąż odsysający (24) z górnej części odkurzacza (12).Odsysanie na sucho– Ustawienie regulatora przepływu powietrza (6) należy do-stosować do używanego węża.– Aby włączyć odkurzacz, należy ustawićprzełącznik trybów pracy (7) na symbol„Odsysanie”.– Aby wyłączyć odkurzacz, należy ustawić„Wyłączanie”.Odkurzacz wyposażony został w system kontroli przepływupowietrza. W trybie „Odsysanie” system kontroli przepływupowietrza jest ustawiony na stałą wartość 20 m/s, niezależ-nie od ustawienia regulatora przepływu powietrza (6).Jeżeli wartość ta nie zostanie osiągnięta, na przykład z po-wodu zanieczyszczeń zgromadzonych w wężu, pełnego wor-ka na pył lub zatkanego filtra płaskiego fałdowanego, rozle-gnie się akustyczny sygnał ostrzegawczy. W takim wypadkunależy wyłączyć odkurzacz i skontrolować go zgodnie z opi-sem w rozdziale „Usuwanie usterek”.Odsysanie pyłu podczas obróbki materiałów przy użyciuelektronarzędzi (zob. G)u Jeżeli powietrze wylotowe wyprowadzane jest z po-wrotem do pomieszczenia, konieczna jest wystarcza-jąca wymiana powietrza (współczynnik L) w pomiesz-czeniu. Należy przestrzegać obowiązujących w danymkraju przepisów lokalnych.Odkurzacz posiada wbudowane gniazdo ze stykiem ochron-nym (5). Można do niego podłączyć elektronarzędzie. Nale-ży przy tym wziąć pod uwagę maksymalnie dopuszczalnąmoc przyłączową podłączonego elektronarzędzia.Aby zapewnić skuteczne odsysanie pyłu, nie wolno przekro-czyć (w dół) minimalnej wielkości przepływu powietrza (Air-flow), określonej dla podłączonego elektronarzędzia.Średnica węża Wartość nastawy przepły-wu powietrza35 mm 57, 9 m3/h22 mm 41, 2 m315 mm 12, 7 m3

Strona: 7

Polski | 131– Zamontować adapter do odsysania pyłu (22) (zob. „Mon-taż adaptera do odsysania pyłu“, Strona 129).– Założyć adapter do odsysania pyłu (22) na króciec odsy-sający elektronarzędzia.Wskazówka: Podczas pracy z elektronarzędziami, którychdopływ powietrza w wężu jest zbyt mały (np. wyrzynarki,szlifierki itp. ), należy otworzyć otwór odprowadzający nad-miar powietrza (34) adaptera do odsysania pyłu (22). Tylkow ten sposób można zapewnić sprawne działanie systemuautomatycznego oczyszczania filtra.W tym celu należy obrócić pierścień umieszczony nad otwo-rem (34) aż do całkowitego otwarcia.– Aby uruchomić system automatyczne-go startu/stopu odkurzacza, należy usta-wić przełącznik trybów pracy (7) na sym-bol „Automatyczny start/stop”.W tym trybie pracy przepływ powietrzanadzorowany jest elektronicznie zgodniez ustawieniami na regulatorze przepływupowietrza (6). Właściwy wybór ustawie-nia gwarantuje wystarczający transportpyłów.– Aby uruchomić odkurzacz, należy włączyć podłączonedo gniazda (5) elektronarzędzie. Odkurzacz uruchamiasię automatycznie.– Wyłączyć elektronarzędzie, aby zakończyć pracę odku-Funkcja opóźnienia systemu automatycznego startu/sto-pu umożliwia pracę jeszcze przez maks. 15 sekund, coumożliwia odessanie pozostałych pyłów z węża odsysa-jącego.Jeżeli słyszalny jest sygnał dźwiękowy, należy skontrolowaćodkurzacz zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale„Usuwanie usterek”.Odsysanie na mokronych lub wybuchowych, takich jak na przykład benzy-na, olej, alkohol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysaćgorących lub tlących się pyłów. Nie wolno używać od-kurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.Pyły, opary lub ciecze mogą się zapalić lub wybuchnąć.u Nie wolno stosować odkurzacza jako pompy wodnej.Odkurzacz przeznaczony jest do odsysania mieszankiwodno-powietrznej.Czynności przygotowawcze przed rozpoczęciemodsysania na mokro– W razie potrzeby wyjąć worek na odpady (25) lub worekna pył.Wskazówka: Aby ułatwić sobie usuwanie odpadów należydo odsysania mieszanin wody i ciał stałych, stosować worekfiltracyjny do odpadów ciekłych, który oddziela ciała stałeod cieczy.(30) (zob. „Zakładanie przyssawki gumowej (odsysaniena mokro) (zob. E)“, Strona 130).– Wyłączyć system automatycznego oczyszczania filtra(AFC) (zob. „System automatycznego oczyszczania filtra(zob. H)“, Strona 131).Odsysanie cieczy– Aby włączyć odkurzacz, należy ustawić przełącznik try-bów pracy (7) na symbol „Odsysanie”.Odkurzacz jest wyposażony w czujniki stanu napełnienia(37). Po osiągnięciu maksymalnego napełnienia odkurzaczwyłącza się. Ustawić przełącznik trybów pracy (7) na symbolWskazówka: Podczas odsysania cieczy nieprzewodzących(np. emulsja wiertarska, oleje i smary) odkurzacz nie wyłą-czy się przy pełnym zbiorniku. Poziom napełnienia zbiornikanależy stale kontrolować i opróżnić zbiornik w porę.Jeżeli podczas pracy na mokro rozlegnie się akustyczny sy-gnał ostrzegawczy, nie zakłóca to bezpieczeństwa funkcjo-nowania odkurzacza. Nie ma konieczności podejmowaniażadnych działań związanych z usuwaniem usterek.– Aby wyłączyć odkurzacz, należy ustawić przełącznik try-bów pracy (7) na symbol „Wyłączanie”.– Przed transportem odkurzacza należy założyć zatyczkę(2) na przyłącze odsysania (3).– Opróżnić zbiornik (1).W celu zapobiegania rozwojowi pleśni po pracy na mokro:– Wyjąć filtr płaski fałdowany (26) i dobrze go osuszyć.– Zdjąć górną część odkurzacza (12), otworzyć pokrywę fil-tra (36) i dobrze osuszyć obie części.System automatycznego oczyszczania filtra(zob. H)W przypadku systemu automatycznego oczyszczania filtra(AFC = Automatic Filter Cleaning) filtr płaski fałdowany (26)jest co 15 sekund czyszczony silnymi uderzeniami powietrza(odgłos pulsowania).Najpóźniej po zauważeniu spadku wydajności odsysania na-leży uruchomić oczyszczanie filtra.Przy regularnym stosowaniu oczyszczania filtra żywotnośćfiltra ulega wydłużeniu.Aby zapewnić optymalną żywotność filtra, należy wyłączaćsystem automatycznego oczyszczania filtra tylko w wyjątko-wych przypadkach, np. podczas odsysania cieczy lub w przy-padku korzystania z papierowego worka filtracyjnego.Powierzchniowo zanieczyszczony filtr płaski fałdowany jestw pełni sprawny. Ręczne oczyszczanie filtra fałdowanego

Strona: 8

132 | Polskipoprzez ostukanie go lub przedmuchanie nie jest konieczne imoże doprowadzić do uszkodzenia filtra.Wskazówka: System automatycznego oczyszczania filtrajest fabrycznie włączony.Włączanie/wyłączanie systemu automatycznego oczyszcza-nia filtra jest możliwe tylko przy włączonym urządzeniu.– Wyłączanie systemu AFCNacisnąć przycisk systemu AFC (9).Kontrolka LED (35) gaśnie.– Włączanie systemu AFCKontrolka LED (35) świeci się na zielono.Konserwacja i serwisKonserwacja i czyszczenieu Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należyzawsze utrzymywać odkurzacz i jego otwory wentyla-cyjne w czystości.u Podczas czynności konserwacyjnych oraz czyszczeniaodkurzacza należy nosić maskę przeciwpyłową.Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączenio-wego, należy zlecić ją firmie Bosch lub autoryzowanemu ser-wisowi elektronarzędzi Bosch, co pozwoli uniknąć ryzyka za-grożenia bezpieczeństwa.Przed przystąpieniem do konserwacji przez użytkownika na-leży zdemontować odkurzacz, oczyścić i konserwować w takisposób, by nie spowodować zagrożenia dla personelu kon-serwującego i osób postronnych. Przed rozpoczęciem de-montażu należy oczyścić odkurzacz, aby zapobiec ewentual-nym zagrożeniom. Pomieszczenie, w którym odkurzacz jestdemontowany, musi być zaopatrzone w dobrze funkcjonują-cą wentylację. Podczas konserwacji należy stosować środkiochrony osobistej. Po zakończeniu konserwacji należy do-kładnie oczyścić pomieszczenie, w którym dokonywano kon-serwacji.Co najmniej raz do roku producent lub odpowiednio prze-szkolona osoba powinna dokonać certyfikacji urządzenia,kontrolując np. uszkodzenia filtra, szczelność odkurzacza isprawność funkcjonowania urządzeń nadzorujących.W przypadku odkurzaczy klasy M, które znajdowały się w za-brudzonym otoczeniu należy oczyścić obudowę oraz wszyst-kie elementy maszyny oraz zastosować odpowiednie środkiuszczelniające. Podczas przeprowadzania prac konserwacyj-nych i naprawczych należy poddać utylizacji wszystkie zanie-czyszczone części, które nie dają się w zadowalający sposóboczyścić. Elementy te należy zapakować w nieprzepuszczal-ne worki i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisamidotyczącymi usuwania tego typu odpadów.Wyjmowanie/wymiana filtra płaskiego fałdowanego(zob. I1−I2)Wydajność ssania jest zależna od stanu filtra. Dlatego filtr na-leży regularnie czyścić.Uszkodzony filtr płaski fałdowany (26) należy natychmiastwymienić.– Pociągnąć zatrzask (18) i otworzyć pokrywę filtra (36).– Filtr płaski fałdowany (26) należy chwycić za strzemiącz-ka i pociągnąć go w górę.– Usunąć pył i zanieczyszczenia, które powstały przy wyj-mowaniu filtra płaskiego fałdowanego (26), za pomocąwilgotnej szmatki z krawędzi pokrywy filtra (36).Filtry płaskie fałdowane PES i PTFE można opłukać podbieżącą wodą.– Założyć nowy lub oczyszczony filtr płaski fałdowany (26),zwracając przy tym uwagę na jego prawidłowe osadzenie.– Ponownie zamknąć pokrywę filtra (36) (aż do słyszalnegozablokowania).Czyszczenie zbiornika– Zbiornik (1) należy od czasu do czasu oczyścić, używającdo tego celu dostępnych w handlu (niezawierających czą-stek ściernych) środków myjących, a następnie pozosta-wić do osuszenia.Czyszczenie czujników stanu napełnienia (zob. J)Od czasu do czasu należy czyścić czujniki stanu napełnienia(37).– Czujniki stanu napełnienia (37) należy czyścić za pomocąmiękkiej szmatki.Przechowywanie i transport (zob. K)– Owinąć przewód sieciowy wokół uchwytów (17).– Włożyć osprzęt w przewidziane do tego celu uchwyty: ru-ry (31) w uchwyty (19), dyszę do fug (27) w uchwyt(20), dyszę do podłóg (30) w uchwyt (21).– Zdjąć elastyczne taśmy uchwytu węża odsysającego (4) iowinąć wąż odsysający (24) wokół górnej części odkurza-cza w uchwycie (4).Ponownie założyć elastyczne taśmy.– Wyjąć pełny worek na odpady lub worek na pył albo wylaćzebraną ciecz przed planowanym transportem odkurza-cza, aby uniknąć urazu kręgosłupa.Odkurzacz należy przenosić, trzymając go wyłącznie zauchwyt transportowy (10).– Odkurzacz należy ustawić w suchym pomieszczeniu i za-bezpieczyć go przed nieuprawnionym użyciem.– W celu zablokowania rolek prowadzących (16) należy na-cisnąć hamulec (15).

Strona: 9

Polski | 133Usuwanie usterek u W razie awarii (np. pęknięcia filtra), należy bezzwłocz-nie wyłączyć odkurzacz. Przed ponownym uruchomie-niem należy usunąć awarię.Problem RozwiązanieNie można uruchomić turbiny. – Skontrolować przewód sieciowy, wtyczkę, bezpiecznik, gniazdo i czujniki stanunapełnienia (37).Przełącznik trybów pracy (7) jest ustawiony w pozycji „System automatycznego star-tu/stopu”.– Przełącznik trybów pracy (7) ustawić na symbol „Odsysanie” lub włączyć podłą-czone do gniazda (5) elektronarzędzie.Turbina wyłącza się. – Opróżnić zbiornik (1).Nie można uruchomić turbiny poopróżnieniu zbiornika.– Wyłączyć odkurzacz i odczekać 5 sekund, po 5 sekundach ponownie włączyć od-kurzacz.– Czujniki stanu napełnienia (37) oraz przestrzeń pomiędzy czujnikami stanu napeł-nienia (37) należy oczyścić za pomocą szczotki.Siła ssania słabnie. – Usunąć zanieczyszczenia blokujące dyszę, rurę (31), wąż odsysający (24) lub filtrpłaski fałdowany (26).– Wymienić worek na odpady (25) lub worek na pył.– Prawidłowo zamknąć pokrywę filtra (36).– Poprawić pozycję górnej części odkurzacza (12) i zamknąć zatrzaski (13).– Wymienić filtr płaski fałdowany (26).Wydobywanie się pyłu z odkurzacza wtrakcie odkurzania– Skontrolować, czy filtr płaski fałdowany (26) jest prawidłowo zamontowany.Nie działa automatyczny wyłącznikpodczas odsysania na mokro.W przypadku cieczy przewodzących lub spienionych automatyczny wyłącznik niedziała.– Stale należy kontrolować poziom napełnienia zbiornika.Rozlega się akustyczny sygnał ostrze-gawczy.Siła ssania jest ustawiona na zbyt niską wartość.– Przestawić regulację siły ssania (8) na wyższą wartość.Ustawiona jest nieprawidłowa średnica węża.– Ustawić regulator przepływu powietrza (6) na właściwą średnicę węża.Wąż odsysający (24) jest zatkany lub zgięty.– Usunąć blokadę lub wyprostować wąż.Worek na odpady / worek na pył jest pełny.Filtr płaski fałdowany (26) jest zanieczyszczony.– Oczyścić lub w razie potrzeby wymienić filtr płaski fałdowany.Brak wystarczającego przepływu powietrza po podłączeniu elektronarzędzia.– Otworzyć otwór odprowadzający powietrze (34) adaptera do odsysania pyłu(22): obracać pierścień na adapterze do odsysania pyłu aż do całkowitego otwar-cia otworu.– Jeżeli jest dostępny: otworzyć otwór odprowadzający powietrze elektronarzędzia.Nieprawidłowe działanie elektronicznego układu nadzorującego pracę odkurzacza.– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.Nie działa system automatycznegooczyszczania filtra.– Włączyć system oczyszczania filtra (nacisnąć przycisk systemu AFC (9)).– Podłączyć wąż odsysający (24).

Strona: 10

134 | ČeštinaNie można wyłączyć systemu automa-tycznego oczyszczania filtra.Nie można włączyć systemu automa-OsprzętNumer katalogowy osprzętuPapierowy worek filtracyjny (pracana sucho)2 607 432 035Włókninowy worek filtracyjny (pra-ca na sucho)2 607 432 037Worek filtracyjny do odpadów cie-kłych (praca na mokro)2 607 432 039Worek na odpady (PE) (praca nasucho i mokro)2 607 432 043Obsługa klienta oraz doradztwo dotycząceużytkowaniaZe wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwa-cji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych,prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunkitechniczne oraz informacje o częściach zamiennych możnaznaleźć pod adresem: www. bosch-pt. comNasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowiena wszystkie pytania związane z produktami firmy Boschoraz ich osprzętem.Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-miennych konieczne jest podanie 10‑cyfrowego numeru ka-talogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-duktu.PolskaRobert Bosch Sp. z o. o.Serwis ElektronarzędziUl. Jutrzenki 102/10402-230 WarszawaNa www. serwisbosch. com znajdą Państwo wszystkie szcze-góły dotyczące usług serwisowych online.Tel. : 22 7154450Faks: 22 7154440E-Mail: bsc@pl. bosch. comwww. plPozostałe adresy serwisów znajdują się na stronie:www. com/serviceaddressesUtylizacja odpadówOdkurzacz, osprzęt i opakowanie należy doprowadzić do po-nownego przetworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisa-mi ochrony środowiska.Nie wolno wyrzucać odkurzacza do odpadów zgospodarstwa domowego!Tylko dla krajów UE:Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego oraz jej transpozycją do prawa krajowego,niezdatne do użytku odkurzacze należy zbierać osobno i do-prowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z obowią-zującymi przepisami ochrony środowiska.ČeštinaBezpečnostní upozornění provysavačePřečtěte si všechna bezpečnostníupozornění a všechny pokyny. Nedodržováníbezpečnostních upozornění a pokynů může mítza následek úraz elektrickým proudem, požára/nebo těžká poranění.Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucnauschovejte.u Tento vysavač není určený k tomu,aby ho používaly děti a osobys omezenými fyzickými,smyslovými či duševnímischopnostmi nebonedostatečnými zkušenostmia vědomostmi. V opačném případěhrozí nebezpečí nesprávnéhozacházení a poranění.u Děti musí být pod dozorem. Takbude zajištěno, že si děti nebudous vysavačem hrát.VÝSTRAHA Nikdy nevysávejte látky obsahujícíazbest. Azbest je karcinogenní.VÝSTRAHA Vysavač používejte pouze tehdy,pokud jste obdrželi dostatečnéinformace o používání vysavače, vysávaných látkácha jejich bezpečné likvidaci. Důkladná instruktáž snižujeriziko nesprávné obsluhy a poranění.

Nowości

Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro

Mobilny odkurzacz do pracy na sucho i mokro z automatycznym systemem oczyszczania filtra

 • Mocowanie do walizek systemowych L-BOXX jest praktycznym rozwiązaniem w czasie transportu i przechowywania
 • Funkcja automatycznego oczyszczania filtra (AFC) zapewnia stałą, wysoką moc ssania
 • Optymalny rezultat dzięki wydajnej turbinie 1 200 W wytwarzającej wysokie podciśnienie do 254 mbar

Zobacz dane techniczne

GAS 35 L AFC Professional

z filtrem

Nr katalogowy: 0 601 9C3 200

Kup od partnerów firmy Bosch

Ten produkt zawiera

 • 1 filtr płaski fałdowany, celulozowy 2 607 432 033
 • Dysza do fug, średnica 35 mm 2 607 000 165
 • Worek na pył 2 607 432 043
 • Złączka kątowa 2 608 000 573
 • Zestaw dysz podłogowych, średnica 35 mm 1 609 390 478
 • 3 rury chromowane, długość 0, 35 m, Ø 35 mm 2 608 000 575
 • Wąż 5 m, Ø 35 mm, z adapterem narzędziowym 2 608 000 565
 • 12, 2 kgPojemność zbiornika netto23 lKlasa ochrony przeciwpyłowej odkurzacza do pracy na sucho i na mokroL Moc nominalna1 200 WPojemność zbiornika brutto35 lKlasa ochrony przeciwpyłowejPowierzchnia filtra6 150 cm²Maks. przepływ powietrza (turbina)74 l/sMaks. podciśnienie (turbina)254 mbarPojemność zbiornika netto, woda19, 2 l

  Dodatkowe informacje

  Waga*

  Potrzebujesz części zamiennych?

  Tutaj szybko i łatwo znajdziesz części zamienne pasujące do Twojego narzędzia Bosch Professional.

  Znajdź część zamienną

  Znajdź odpowiednią część zamienną

  Nasze produkty można jednoznacznie zidentyfikować przy użyciu 10-cyfrowego numeru katalogowego podanego na narzędziu. Upewnij się, że numer katalogowy odpowiada numerowi w polu z informacją dotyczącą Twojego narzędzia. Jeśli numer katalogowy poniżej nie odpowiada numerowi na Twoim narzędziu, użyj naszego katalogu części zamiennych, aby wyszukać części, której potrzebujesz.

  Nazwa produktu

  GAS 35 L AFC

  Opis

  INFORMACJA O PRODUKTACH

  Pytania dotyczące Elektronarzędzi, narzędzi pomiarowych i osprzętu Bosch Professional.

  Pon. - Pt. :8. 30 – 16. 30

  *koszt połączenia wg taryfy lokalnej

  INFOLINIA SERWISOWA

  Pytania dotyczące napraw, serwisu elektronarzędzi oraz części zamiennych do elektronarzędzi Bosch Professional.

  Pytania i odpowiedzi

  Tutaj uzyskasz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące naszych usług serwisowych.

  Klikając przycisk „Akceptuję” zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp. z o. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. o, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneolokalnie. pl.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneolokalnie. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneolokalnie. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. o., w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie akceptuję” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

  Zacznij tutaj Podręcznik Bosch Gas 35 L Afc Professional

  Bezpośredni link do pobrania Zacznij tutaj Podręcznik Bosch Gas 35 L Afc Professional

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Zacznij tutaj Podręcznik Bosch Gas 35 L Afc Professional