Wskazówki dotyczące użytkowania Epson Al M400 Series

Wskazówki dotyczące użytkowania drukarek Epson Al M400 Series obejmują wybór odpowiedniego papieru i tuszu, a także właściwą konserwację drukarki. Przed rozpoczęciem drukowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi drukarki i zainstalować odpowiednie sterowniki. W przypadku korzystania z tuszu innego niż oryginalny, należy upewnić się, że jest on odpowiedni dla drukarki. Przed drukowaniem ważne jest również wyregulowanie ustawień drukarki, aby zapewnić jak najlepszą jakość druku. Konserwacja drukarki obejmuje czyszczenie jej elementów i wymianę tuszu w odpowiednim czasie. Jeśli drukarka jest używana w trybie częstego drukowania, ważne jest, aby regularnie sprawdzać ustawienia i konserwować ją, aby uniknąć problemów.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki dotyczące użytkowania Epson Al M400 Series

pl

Jest nam bardzo miło, że zdecydowali się Państwo

na zakup odkurzacza marki Siemens serii VS07.

W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały

różne modele VS07. W związku z tym istnieje możliwość,

że nie wszystkie opisane elementy wyposażenia oraz

funkcje dotyczą Państwa modelu.

Zaleca się stosowanie oryginalnego wyposażenia

dodatkowego marki Siemens, które zaprojektowano

specjalnie z myślą o Państwa odkurzaczu, aby uzyskać

możliwie najlepszy rezultat odkurzania.

Instrukcję obsługi należy zachować. W przypadku

przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć

niniejszą instrukcję.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz przeznaczony jest do użytku wyłącznie w

gospodarstwie domowym i nie nadaje się do celów

przemysłowych.

Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie z danymi

zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne

szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z

przeznaczeniem lub niewłaściwej obsługi. Z tego względu

należy koniecznie przestrzegać następujących zaleceń!

Odkurzacz można eksploatować wyłącznie z:

oryginalnym workiem filtrującym

oryginalnymi częściami zamiennymi, akcesoriami lub

wyposażeniem specjalnym

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Odkurzacz spełnia wymogi techniki oraz przepisy

bezpieczeństwa.

Odkurzacz należy podłączać i uruchamiać wyłącznie

zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej.

W żadnym wypadku nie wolno odkurzać bez worka

filtrującego.

=> Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!

Dzieci mogą używać odkurzacza wyłącznie pod nadzorem

osób dorosłych.

Urządzenia nie mogą obsługiwać osoby z ograniczonymi

zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub

umysłowymi, a także osoby nie posiadające

wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy (w tym

dzieci), chyba że zostały pouczone przez osobę

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo, jak należy

obsługiwać urządzenie.

Odkurzacza nie należy używać do:

odkurzania ludzi lub zwierząt

zasysania:

– substancji szkodliwych dla zdrowia, gorących lub

żarzących się oraz przedmiotów o ostrych

krawędziach,

80

– wilgotnych lub płynnych substancji

– substancji i gazów łatwopalnych

i wybuchowych

– popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji

centralnego ogrzewania

– pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.

Nie odkurzać w okolicach głowy za pomocą uchwytu,

ssawek lub rury.

=> Zachodzi niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

Podczas odkurzania ustawiać urządzenie na twardym,

stabilnym podłożu.

Przy odkurzaniu schodów urządzenie musi znajdować

się niżej od użytkownika.

W wymienionych poniżej przypadkach należy wyłączyć

urządzenie i skontaktować się z

serwisem:

– uszkodzenie przewodu zasilającego

– przypadkowe zassanie płynu lub wniknięcie płynu do

wnętrza urządzenia

– upadek urządzenia.

Nie używać przewodu zasilającego do noszenia /

transportowania odkurzacza.

W przypadku wielogodzinnej pracy w trybie ciągłym

należy całkowicie wyciągnąć przewód zasilający.

W celu odłączenia urządzenia od sieci, ciągnąć za

wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

Przewodu zasilającego nie wolno prowadzić po ostrych

krawędziach ani zaciskać.

Przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą lub

konserwacją odkurzacza i wyposażenia należy

wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Nie uruchamiać uszkodzonego odkurzacza. W przypadku

zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć

wtyczkę z gniazda sieciowego.

W celu uniknięcia zagrożeń, naprawy urządzenia oraz

wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane

przez autoryzowany serwis.

Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników

atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.

Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach

budowy.

=> Zasysanie gruzu budowlanego może spowodować

uszkodzenie urządzenia.

Odkurzacz należy wyłączać, gdy nie jest używany.

Zużyte urządzenia należy bezzwłocznie wycofać z

użytkowania, a następnie zutylizować zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

Torby plastikowe oraz folie należy przechowywać poza

zasięgiem dzieci i usuwać w bezpieczny sposób

(niebezpieczeństwo uduszenia).

unikać kontaktu filtrów (worek filtrujący, filtr

zabezpieczający silnik, filtra wylotu powietrza itp. ) z

materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.

Wskazówki dotyczące utylizacji

Opakowanie

Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem

podczas transportu. Składa się ono z materiałów

Podłączenie do sieci elektrycznej (rysunek B)

1. Włożyć

wtyczkę

gniazdka przy przycisku.

2. Zwinąć

kabel

przeznaczonym do tego celu elemencie

odciążającym. Pętla powinna być na tyle

długa, by element odciążający kabel sięgał

od jednego jej końca do drugiego.

Włączanie silnika (rysunek C i D)

1. Nacisnąć

i

bezpieczeństwa. Przyciągnąć wyłącznik bezpieczeństwa do

rączki. Silnik zostanie uruchomiony.

Wskazówka:

Wyłącznik bezpieczeństwa nie blokuje

się w położeniu naciśniętym. Podczas

pracy należy go stale naciskać.

3. Zwolnić przycisk bezpieczeństwa.

Wyłączanie silnika

1. Zwolnić wyłącznik bezpieczeństwa. Wróci on

automatycznie do położenia wyłączonego.

Silnik zostanie wyłączony.

Niebezpieczeństwo!

Po wyłączeniu silnika walec obraca się

jeszcze przez kilka sekund. Nie sięgać

pod urządzenie.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Przed każdym użyciem przeprowadzić

kontrolę wzrokową urządzenia. Musi być

widoczny

zamocowania (5 mm).

Przed uruchomieniem urządzenia należy

upewnić się, że walec porusza się w pełni

swobodnie.

Nie zbliżać

dłoni

obracających się części.

Podczas użytkowania urządzenia nie zbliżać

się do niego bardziej, niż pozwala na to

konstrukcja rączki służącej do prowadzenia

go po gruncie.

Kabel

zasilający

bezpieczny sposób.

Prowadzić urządzenie w tempie chodu.

Proszę

zwracać

pozycję przy nachyleniach terenu.

Nie używać wertykulatora na stromych

zboczach.

Zawsze prowadzić wertykulator w poprzek

zbocza. Nigdy nie wykonywać ruchów w

górę lub w dół.

PL 3

kabla

sieciowego

w

pętlę

zawiesić

przytrzymać

przycisk

zielony

wskaźnik

ani stóp w pobliże

prowadzić

zawsze

uwagę

na prawidłową

Proszę zachować ostrożność przy zmianie

do

kierunku ruchu przy nachyleniach terenu.

Proszę zachować ostrożność odwracaniu

na

urządzenia i w momentach, gdy zbliżają się

inne osoby.

Nigdy nie pochylać ani nie transportować

urządzenia z włączonym silnikiem.

Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.

Odchodząc od urządzenia, wyłączyć je z

sieci.

W następujących sytuacjach wymagany jest

przegląd w serwisie:

po najechaniu na przeszkodę

w wypadku samoczynnego zatrzymania się

silnika

wypadku

wertykulatora

w razie usterki pasa zębatego

w razie uszkodzenia przewodu zasilającego

w razie wystąpienia innych uszkodzeń.

Przeglądy i konserwacja

Wszelkie prace przy urządzeniu można

wykonywać tylko wtedy, gdy jest ono

odłączone od sieci, a walec nie porusza

się. Naprawy urządzenia powinny być

wykonywane

wykwalifikowanych

serwisu.

Częstotliwość przeglądów

Przed każdym użyciem

1. Przeprowadzić

urządzenia. Urządzenie nie może być użytkowane, jeżeli

brakuje nakrętek, rygli, śrub lub innych

części, bądź są one wadliwe lub poluzowane

3. Przeprowadzić kontrolę wzrokową kabla

zasilającego. Nie należy używać przewodu

zasilającego, jeśli jest on uszkodzony (np. z

popękaną,

pozagniataną izolacją).

4. Proszę sprawdzić, czy tylna pokrywa i/lub

obudowa nie są uszkodzone lub nie uległy

zużyciu.

wygięcia

noży

wyłącznie

pracowników

kontrolę

wzrokową

ponacinaną,

przetartą,

walcu

przez

1 Digital MacroView Otoskop Wskazówki dotyczące użytkowania

2 ii 2014 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niedozwolone jest kopiowanie lub powielanie tego podręcznika bądź jego części w żadnej formie bez pozwolenia firmy Welch Allyn. Przestroga: Prawo federalne dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez licencjonowanych lekarzy lub pracowników służby zdrowia przeszkolonych w korzystaniu z otoskopu lub na ich zlecenie. Firma Welch Allyn nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała oraz nielegalne lub nieprawidłowe korzystanie z produktu, które mogłoby wynikać z niestosowania się do instrukcji obsługi, ostrzeżeń, przestróg lub wskazań zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Welch Allyn jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Welch Allyn, Inc. Digital Macroview jest znakiem towarowym firmy Welch Allyn, Inc. Prawa autorskie do oprogramowania w produkcie należą do firmy Welch Allyn lub jej dostawców. Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz umowami międzynarodowymi obowiązującymi na całym świecie. W ramach przepisów licencjobiorca ma prawo korzystać z kopii oprogramowania stanowiącej element urządzenia zgodnie z przeznaczeniem produktu, w którym jest ono zainstalowane. Oprogramowania nie wolno kopiować, dekompilować, poddawać procesowi inżynierii wstecznej, dezasemblować ani w żaden inny sposób przetwarzać na postać zrozumiałą dla człowieka. Sprzedaż nie obejmuje oprogramowania ani żadnej jego kopii; wszelkie prawa i tytuły własności do oprogramowania należą do firmy Welch Allyn lub jej dostawców. Zmiany bądź modyfikacje niezatwierdzone jawnie przez firmę Welch Allyn mogą być przyczyną wygaśnięcia uprawnień nabywcy do korzystania z niniejszego sprzętu. W celu uzyskania informacji patentowych należy odwiedzić stronę W celu uzyskania informacji na temat dowolnych produktów firmy Welch Allyn należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Welch Allyn: DIR wersja A Niniejszy podręcznik dotyczy otoskopu, Wideview Welch Allyn, Inc State Street Road, PO Box 220 Skaneateles Falls, NY USA EC REP European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republika Irlandii

3 iii Spis treści 1 Wprowadzenie Wymagania systemowe Przeznaczenie Profil użytkownika Oznaczenia Ostrzeżenia i przestrogi Obsługa Korzystanie z głowicy otoskopu Ustawienia Korzystanie z systemu Digital MacroView Korzystanie z funkcji ustawiania ostrości Korzystanie z elementów sterowania Przeglądanie obrazów Tryb gotowości Korzystanie ze źródła światła do oświetlania gardła Konserwacja i serwis Wymiana lampy Zalecenia dotyczące czyszczenia Recykling podzespołów systemu Akcesoria Zasady dotyczące serwisu Dane techniczne Ograniczona gwarancja

4 iv

5 1 1 Wprowadzenie System Digital MacroView składa się z głowicy otoskopu cyfrowego i kabla wideo USB. Aby móc korzystać z systemu Digital MacroView, wymagane jest źródło zasilania 3, 5 V firmy Welch Allyn oraz komputer. Aktualnie dostępne wersje systemu Digital MacroView to: Digital MacroView do zastosowań medycznych Digital MacroView do zastosowań weterynaryjnych System Digital MacroView jest przeznaczony do pracy natychmiast po podłączeniu wszystkie ustawienia, w tym oświetlania i funkcji balansu bieli, zostały wstępnie skonfigurowane przez producenta. Wymagania systemowe System Digital MacroView wymaga stosowania komputera z systemem operacyjnym Windows XP i pakietem Service Pack 2 lub nowszą wersją systemu operacyjnego, monitora i portu USB 2. 0. Przeznaczenie Otoskop jest przeznaczony do badań ucha zewnętrznego, kanału ucha i błony bębenkowej w powiększeniu. Otoskop można też wykorzystać do oceny ruchomości błony bębenkowej (otoskopia pneumatyczna). Profil użytkownika System Digital MacroView jest przeznaczony do użytkowania przez licencjonowanych lekarzy i pracowników służby zdrowia przeszkolonych w korzystaniu z otoskopu.

6 2 Wprowadzenie Welch Allyn Oznaczenia Symbole bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Przestroga Patrz instrukcja obsługi/ wskazówki dotyczące użytkowania. Kopia wskazówek dotyczących stosowania jest dostępna na naszej witrynie internetowej. Drukowaną kopię wskazówek dotyczących stosowania można zamówić w firmie Welch Allyn (dostawa wciągu 7 dni kalendarzowych). Identyfikator produktu Mająca kontakt z pacjentem część typu BF USB IPX0 Brak zabezpieczenia przed wnikaniem wody Numer ponownego zamówienia Dopuszczalna temperatura Dopuszczalna wilgotność Symbole na przyciskach Produkt przeznaczony do recyklingu oddzielnie od innych materiałów jednorazowych. Patrz Recykling podzespołów systemu na stronie 18. Rejestracja obrazu Powiększenie

7 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 3 Certyfikaty urzędów CERTYFIKOWANO ZGODNIE Z NORMAMI: CAN/CSA STD C22. 2 NO SPEŁNIA NORMY: UL STD IEC Oznakowanie CE na niniejszym produkcie wskazuje, że został on poddany testom i jest zgodny z przepisami zawartymi w Dyrektywie dotyczącej urządzeń medycznych 93/42/EEC. EC REP European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland

8 4 Wprowadzenie Welch Allyn Ostrzeżenia i przestrogi Należy zapoznać cały personel z ogólnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, które znajdują się w niniejszym podsumowaniu. W podręczniku zamieszczono także szczegółowe ostrzeżenia i przestrogi. Takie szczegółowe ostrzeżenia i przestrogi mogą nie wystąpić w niniejszym podsumowaniu. Ostrzeżenia Ostrzeżenia zawarte w niniejszym podręczniku określają stan lub sposób postepowania, które mogą prowadzić do zranienia, choroby lub śmierci pacjenta, o ile nie zostaną niezwłocznie skorygowane lub przerwane. OSTRZEŻENIE Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia. OSTRZEŻENIE Nie używać w atmosferze palnych środków znieczulających. OSTRZEŻENIE Niniejszy produkt nie zawiera części przeznaczonych do serwisowania/wymiany przez użytkownika za wyjątkiem lampy. Wszystkie inne czynności serwisowe należy powierzyć autoryzowanemu personelowi serwisowemu. OSTRZEŻENIE Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do badań oczu. OSTRZEŻENIE Produkt generuje i rejestruje obrazy referencyjne na podstawie danych wejściowych odebranych z systemu Digital Macroview firmy Welch Allyn. Obrazów referencyjnych nie należy stosować do celów diagnostycznych.

9 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 5 Przestrogi Przestrogi zawarte w niniejszym podręczniku określają stan lub sposób postepowania, które mogą doprowadzić do awarii sprzętu, uszkodzenia urządzenia lub utraty danych, o ile nie zostaną niezwłocznie skorygowane lub przerwane. Przestroga Aby osiągnąć optymalną wydajność urządzenia i zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, należy uważnie zapoznać się z niniejszą broszurą. Przestroga System Digital MacroView jest przeznaczony do użytku wyłącznie z zatwierdzonym przez firmę Welch Allyn źródłem zasilania 3, 5 V. Dołączenie do głowicy wideo innego źródła zasilania może spowodować uszkodzenie systemu. Przestroga Nie należy używać systemu Digital MacroView, jeśli widoczne są jakiekolwiek oznaki uszkodzeń podzespołów systemu. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Przestroga Przed każdym użyciem należy skontrolować stan zewnętrznej powierzchni wziernika usznego systemu Digital MacroView, który zostanie wprowadzony do ciała PACJENTA, aby upewnić się, że nie ma na nim nierówności, ostrych krawędzi lub wystających części stanowiących potencjalne ZAGROŻENIE. Przestroga Nie należy podejmować prób odkażania systemu Digital MacroView za pomocą produktów na bazie aldehydu glutarowego, za pomocą gazowego tlenku etylenu, pary lub innych płynnych lub gazowych środków odkażających.

10 6 Wprowadzenie Welch Allyn Przestroga Złącze sygnału wyjściowego (port USB) jest przeznaczone wyłącznie do podłączania urządzeń zgodnych z normą IEC lub innymi normami IEC (np. IEC 60950) odpowiednimi dla konkretnego urządzenia. Podłączanie dodatkowych urządzeń do systemu Digital MacroView jest równoznaczne z konfigurowaniem systemu medycznego obowiązkiem osoby konfigurującej taki system jest upewnienie się, że spełnia on wymagania normy IEC Przestroga Niniejszy produkt spełnia aktualne wymagania dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych. Nie powinien zakłócać pracy innych urządzeń, a działanie innych urządzeń nie powinno wywierać niekorzystnego wpływu na niniejszy produkt. Należy jednak unikać korzystania z systemu w pobliżu innych urządzeń. Przestroga Aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu temperatury obudowy otoskopu, czas włączenia nie powinien przekraczać 2 minut, a czas wyłączenia powinien wynosić co najmniej 10 minut. Przestroga Stosować wyłącznie wzierniki firmy Welch Allyn. Przestroga Stosować wyłącznie lampy zatwierdzone przez firmę Welch Allyn. Przestroga Soczewek nie należy zwilżać alkoholem, środkami chemicznymi lub wodą. Wniknięcie płynu do zespołu optyki może spowodować uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.

11 7 2 Obsługa Korzystanie z głowicy otoskopu Wycięcia w głowicy otoskopowej wyrównać z występami na źródle zasilania. Popchnąć delikatnie w dół i obrócić o 90 zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W celu zdjęcia głowicy należy wykonać czynności w kolejności odwrotnej. Głowica otoskopowa może współpracować ze wszystkimi źródłami zasilania 3, 5 V firmy Welch Allyn. Wycięcie Występ Przestroga Stosować wyłącznie wzierniki firmy WelchAllyn. Mocowanie: Obrócić wziernik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie ustawiony w położeniu zablokowanym. Zdejmowanie: Obrócić uchwyt TipGrip lub obrócić wziernik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. TipGrip

12 8 Obsługa Welch Allyn Ustawienia Przed pierwszym użyciem systemu Digital MacroView należy zainstalować narzędzie Welch Allyn Viewer Utility postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na płycie Viewer CD. Oprogramowanie można również znaleźć na stronie internetowej firmy Welch Allyn software-downloads. html. Korzystanie z systemu Digital MacroView 1. Upewnij się, że źródło zasilania jest wyłączone i zamocuj głowicę Welch Allyn Digital MacroView na źródle zasilania (patrz strona 7). 2. Podłącz przewód USB do portu z tyłu głowicy Digital MacroView i do portu USB komputera. Komputer wygeneruje sygnał dźwiękowy informujący o podłączeniu urządzenia. Port USB

13 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 9 3. Kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Welch Allyn Viewer na pulpicie komputera. 4. Aby osiągnąć optymalną wydajność, ustaw przełącznik źródła zasilania w położeniu pełnego włączenia (FULL ON). Na ekranie komputera zostanie wyświetlony obraz. System Digital MacroView automatycznie dostosuje jasność obrazu. W celu poprawy jakości obrazu należy dostosować kolor i jasność obrazu za pomocą elementów sterowania dostępnych na monitorze komputera. Korzystanie z funkcji ustawiania ostrości Położenie domyślne: zielona linia wyrównana z zieloną kropką. Swobodna regulacja ostrości: aby regulować ostrość obrazu, należy obracać jedno z pokręteł.

14 10 Obsługa Welch Allyn Korzystanie z elementów sterowania Rejestracja: Nacisnąć i przytrzymać dowolny zprzycisków funkcji przez około 1 sekundę. Po zwolnieniu przycisku funkcji obraz zostanie zatrzymany jako miniatura na ekranie. Jeśli obraz zostanie obrócony (patrz informacja poniżej), zarejestrowany obraz również będzie obrócony. Powiększenie: Nacisnąć i przytrzymać dowolny z przycisków funkcji przez około 2 sekundy. Funkcja powiększania jest przeznaczona wyłącznie do oglądania obrazów na ekranie. Zarejestrowanie obrazu w trybie powiększenia powoduje zapisanie standardowej miniatury. Aby zmniejszyć obraz, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać dowolny z przycisków funkcji. Obracanie: Nacisnąć i przytrzymać obydwa przyciski przez około 4 sekundy. Obraz na ekranie zostanie obrócony o 180. Aby ustawić obraz w oryginalnym położeniu, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przyciski.

15 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 11 Przeglądanie obrazów Zrzut: Kliknąć, aby zapisać zrzut ekranu przeglądarki. Obraz zostanie wyświetlony jako miniatura na ekranie. Nagrywanie klipu wideo: Kliknąć, aby rozpocząć nagrywanie (zielona ikona); kliknąć ponownie, aby zakończyć nagrywanie (niebieska ikona). Klipy wideo są widoczne jako miniatury na ekranie i oznaczone jako Video. UWAGA: Nagrywanie klipów jest możliwe wówczas, gdy na komputerze zainstalowany jest program Windows Movie Maker lub Windows Media Player. Wyświetlanie na pełnym ekranie: Kliknąć, aby wyświetlić obraz na pełnym ekranie. Naciśnięcie klawisza ESC powoduje przywrócenie normalnego widoku. Ustawienia: Katalog domyślny: Kliknąć przycisk przeglądania i wybrać ścieżkę zapisu obrazu. Długość klipu wideo: Wybrać opcję Video Capture Limit (Limit zapisu wideo) i zaznaczyć opcję. Dwie minuty to maksymalny dopuszczalny czas nagranego pliku wideo. Domyślny format pliku: Wybrać domyślny typ pliku dla obiektów graficznych. Zapisz wszystkie obrazy/pliki wideo: Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę iwybrać opcję Save (Zapisz). Kliknąć OK. Usuń wszystkie obrazy/pliki wideo: Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę i wybrać opcję Clear (Usuń). Wyświetl zapisane obrazy/pliki wideo: W oknie zostanie wyświetlony domyślny katalog zapisu. Wybrać plik lub wybrać inny katalog albo folder, aby zlokalizować żądany plik. Kliknąć dwukrotnie nazwę pliku, aby wyświetlić obraz.

16 12 Obsługa Welch Allyn Tryb gotowości Po upływie około 12 godzin ciągłego podłączenia systemu do przeglądania obrazów w aktywnym oknie i komputera, system Digital MacroView wyłącza aktywne okno przeglądania obrazów. Aby ponownie uruchomić system Digital MacroView: 1. Naciśnij dowolny przycisk funkcji i ponownie otwórz program Windows Explorer. Otwórz program Windows Explorer i kliknij pole My Computer (Mój komputer) w panelu po lewej stronie. Kliknij dwukrotnie ikonę USB Video Device (Urządzenie wideo USB). Lub kliknij dwukrotnie ikonę My Computer (Mój komputer) na pulpicie komputera, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę USB Video Device (Urządzenie wideo USB).

17 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 13 Korzystanie ze źródła światła do oświetlania gardła System Digital MacroView firmy Welch Allyn można przekształcić w narzędzie do oświetlania gardła. Jeśli system jest używany jako narzędzie do oświetlania gardła, na ekranie nie pojawiają się żadne obrazy. OSTRZEŻENIE Należy pamiętać o tym, że narzędzie do oświetlania gardła jest bardzo wydajnym źródłem światła. Dlatego należy unikać zbyt długiego czasu oświetlania skóry, ponieważ może dojść do poparzeń. 1. Chwyć otoskop lewą ręką. Chwyć kołnierz źródła świtała do oświetlania gardła (pod srebrnym pierścieniem). 3. Przytrzymując kołnierz źródła świtała do oświetlania gardła, obracaj otoskop przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż głowica otoskopu zostanie odłączona. Aby ponownie zamocować otoskop, należy go ustawić równo z górną częścią źródła światła do oświetlania gardła, anastępnie obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Źródło światła do oświetlania gardła Źródło światła do oświetlania gardła

18 14 Obsługa Welch Allyn

19 15 3 Konserwacja i serwis Wymiana lampy Przestroga W lampach halogenowych znajduje się gaz pod ciśnieniem, który zapewnia maksymalną wydajność i jasność światła. Nieprawidłowe obchodzenie się zlampą może spowodować jej zniszczenie. Należy zachować ostrożność, aby nie doszło do zadrapania i zarysowania powierzchni lampy. Podczas obchodzenia się z lampą należy stosować ochronne okulary. Lampę należy utylizować zrozwagą. Przestroga Używać wyłącznie lampy firmy Welch Allyn, nr kat U. Przestroga Lampy mogą być gorące. Przed wyjęciem lampy należy poczekać na jej ostygnięcie. Przestroga Jeśli lampa nie jest przeznaczona do wymiany, należy unikać jej wyjmowania.

20 16 Konserwacja i serwis Welch Allyn Po wymianie lampy należy ponownie skalibrować balans bieli w systemie Digital MacroView. Aby ponownie skalibrować balas bieli: Należy używać w pełni naładowanego źródła zasilania 3, 5 V. Podłącz głowicę do komputera i ustaw przełącznik zasilania w pozycji pełnego włączenia, patrz Korzystanie z systemu Digital MacroView na stronie Poświecić światłem na arkusz białego papieru z odległości około 3, 2 cm (1, 25 cala). Wyprostuj drucik standardowego spinacza do papieru i włóż go do otworu resetowania balansu bieli. Lekko naciśnij, aby aktywować przycisk resetowana balansu bieli. Obraz na ekranie komputera stanie się niebieski. Po zakończeniu kalibracji na ekranie komputera pojawi się obraz na żywo. Jeżeli ekran jest czerwony, należy powtórzyć czynności od 1 do 3. Otwór resetowania balansu bieli

21 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 17 Zalecenia dotyczące czyszczenia Przestroga Soczewek nie należy zwilżać alkoholem, środkami chemicznymi lub wodą. System Digital MacroView należy czyścić co miesiąc za pomocą suchej ściereczki.

22 18 Konserwacja i serwis Welch Allyn Recykling podzespołów systemu Na obszarze UE Nie należy wyrzucać tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy przygotować go do ponownego wykorzystania lub rozdzielić jego elementy, zgodnie z Dyrektywą 2002/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ta dyrektywa nie ma zastosowania, jeśli produkt jest skażony. Szczegółowe informacje na temat utylizacji można znaleźć na stronie lub uzyskać w biurze obsługi klienta firmy Welch Allyn. Poza obszarem UE Jeżeli okres eksploatacyjny produktu i jego podzespołów dobiegnie końca, należy je poddać recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi lub zwrócić do firmy Welch Allyn.

23 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 19 Akcesoria Opis Zapasowy kabel USB, długość: 3 m (10 stóp) Żarówka do MacroView Oświetlacz do gardła 3, 5 V U Uniwersalny wziernik wielokrotnego użytku 2, 5 mm U Uniwersalny wziernik wielokrotnego użytku 3 mm U Uniwersalny wziernik wielokrotnego użytku 4 mm U Uniwersalny wziernik wielokrotnego użytku 5 mm U Zestaw 4 uniwersalnych wzierników wielokrotnego użytku U Wziernik uszny jednorazowego użytku 2, 75 mm U Wziernik uszny jednorazowego użytku 4, 25 mm Mała końcówka uszczelniająca SofSeal jednorazowego użytku Średnia końcówka uszczelniająca SofSeal jednorazowego użytku U Lampa 23920MAN/ Wskazówki dotyczące użytkowania na płycie CD 23960MAN QSG Skrócona instrukcja obsługi

24 20 Konserwacja i serwis Welch Allyn Zasady dotyczące serwisu Wszelkie naprawy dotyczące produktów objętych gwarancją muszą być przeprowadzone lub zatwierdzone przez firmę Welch Allyn. Naprawy wykonane przez osoby nieupoważnione do tego spowodują utratę gwarancji. Ponadto wszelkie naprawy produktu, objętego gwarancją lub nieobjętego nią, powinny być przeprowadzane przez personel serwisu mający certyfikat firmy Welch Allyn. Jeżeli produkt będzie działać nieprawidłowo lub potrzebna jest pomoc, przeprowadzenie odpowiednich usług bądź potrzebne są części zamienne należy się skontaktować z firmą Welch Allyn. Przed skontaktowaniem się z firmą Welch Allyn wskazane jest ponowne wywołanie problemu oraz sprawdzenie wszystkich akcesoriów, aby upewnić się, że nie są one jego źródłem. Przed rozmową telefoniczną należy przygotować następujące informacje: Nazwę produktu, numer modelu oraz dokładny opis problemu. Nr seryjny danego produktu (jeżeli dotyczy). Pełną nazwę, adres i numer telefonu danej placówki. W przypadku napraw pogwarancyjnych oraz zamówień części zamiennych numer zamówienia (lub numer karty kredytowej). W przypadku zamówienia części numery potrzebnych części zamiennych lub części zapasowych. Jeżeli dany produkt będzie wymagać napraw gwarancyjnych, napraw objętych przedłużoną gwarancją lub nieobjętych gwarancją, należy skontaktować się z firmą Welch Allyn. Przedstawiciel firmy pomoże wrozwiązywaniu problemu, udzielając niezbędnych wskazówek i porad przez telefon, zapobiegając zbędnemu zwrotowi sprzętu do naprawy. W przypadku przekazania produktu do serwisu przedstawiciel zapisze wszystkie niezbędne informacje oraz przydzieli numer powiadomienia serwisu, a także poda odpowiedni adres, pod który sprzęt należy zwrócić. Przed dokonaniem jakiegokolwiek zwrotu należy uzyskać numer powiadomienia serwisu. W przypadku konieczności zwrotu produktów do naprawy przy pakowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: Przed przystąpieniem do pakowania należy odłączyć wszystkie rury, kable, czujniki, kable zasilania i sprzęt pomocniczy (jeżeli jest stosowany), chyba że istnieje podejrzenie, iż może on być przyczyną problemu. Jeśli to możliwe, należy używać oryginalnych kartonów i opakowań do transportu. Należy dołączyć listę zapakowanych elementów oraz numer powiadamiania serwisu firmy Welch Allyn. Zaleca się ubezpieczenie wszystkich zwracanych produktów. Z roszczeniem za utratę lub uszkodzenie produktu występuje nadawca.

25 21 4 Dane techniczne Parametr Waga Wymiary (przybliżone) Parametry znamionowe Ochrona przed wnikaniem wody Warunki eksploatacji Temperatura Wilgotność względna Ciśnienie Warunki transportu i przechowywania Temperatura Wilgotność względna Cykl eksploatacji Bezpieczeństwo, kompatybilność elektromagnetyczna i zgodność znormami Patenty Dane techniczne Około 95 g (0, 2 funta) Wysokość: 7, 0 cm (2, 8 cala) Długość: 10, 2 cm (4, 0 cale) Szerokość: 3, 7 cm (1, 5 cala) Lampa: 3, 5 V DC, 810 ma USB: 5, 0 V DC, 150 ma IPXØ Klasyfikacja Klasa 2 Od +10 C do +40 C (od +50 F do +104 F) Od 30 do 75% bez kondensacji od 700 do 1060 hpa Od -20 C do +49 C (od -4 F do +120 F) Maks. 95% bez kondensacji czas włączenia < 2 minuty, czas wyłączenia między okresami eksploatacji > 10 minut CAN/CSA C22. 2 nr M90, z załącznikami 1 i 2 EN/IEC EN/IEC UL Złożono wnioski patentowe

26 22 Dane techniczne Welch Allyn

27 23 Ograniczona gwarancja Firma Welch Allyn gwarantuje, że produkty Digital MacroView spełniają parametry zamieszczone na etykiecie produktów i są wolne od wad materiałowych i roboczych, które mogłyby wystąpić w ciągu jednego roku od daty zakupu. Na lampę i wziernik nie udziela się żadnej innej gwarancji jawnej niż gwarancja dotycząca wad urządzenia wyjętego z opakowania. Data zakupu to: 1) data wyszczególniona w firmowych rejestrach w przypadku nabycia produktu bezpośrednio od firmy Welch Allyn, 2) data podana w karcie rejestracji gwarancji wysyłanej do firmy Welch Allyn, 3) data zakupu produktu od autoryzowanego dystrybutora firmy Welch Allyn udokumentowana dowodem sprzedaży wystawionym przez tego dystrybutora. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez: 1) niewłaściwy transport, 2) wykorzystanie lub konserwację niezgodne z pisemnymi instrukcjami, 3) modyfikacje lub naprawy przeprowadzone przez osoby niemające autoryzacji firmy Welch Allyn oraz 4) wypadki. Jeśli produkt lub dostarczane akcesoria objęte niniejszą gwarancją zostaną uznane za wadliwe wskutek wad materiałowych, elementów lub robocizny i roszczenia gwarancyjne zostaną zgłoszone w wyszczególnionym wyżej okresie, firma Welch Allyn według własnego uznania bezpłatnie naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub akcesoria. Przed odesłaniem produktu do centrum serwisowego wyznaczonego przez firmę Welch Allyn konieczne jest uzyskanie numeru zgłoszenia usługi. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Welch Allyn.

28 24 Ograniczona gwarancja Welch Allyn Digital MacroView NINIEJSZA GWARANCJA WYKLUCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAŻONE WPROST LUB DOMNIEMANE, DOTYCZĄCE, ALE NIE OGRANICZONE DO WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WELCH ALLYN W RAMACH TEJ GWARANCJI JEST OGRANICZONA DO NAPRAWY LUB WYMIANY WADLIWYCH PRODUKTÓW. FIRMA WELCH ALLYN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POŚREDNIE LUB NASTĘPCZE USZKODZENIA WYNIKŁE Z USZKODZENIA PRODUKTU OBJĘTEGO GWARANCJĄ.

Wskazówki dotyczące użytkowania Epson Al M400 Series

Bezpośredni link do pobrania Wskazówki dotyczące użytkowania Epson Al M400 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówki dotyczące użytkowania Epson Al M400 Series