Uzupełnienie do instrukcji serwisowej Aeg Favorit 55010

Uzupełnienie do instrukcji serwisowej Aeg Favorit 55010 pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć i wykorzystać w pełni funkcje urządzenia. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje o wszystkich funkcjach urządzenia, wraz z obrazami i instrukcjami dotyczącymi jego używania. Uzupełnienie do instrukcji serwisowej Aeg Favorit 55010 zawiera również informacje na temat konserwacji urządzenia, w tym jakie części mogą być wymieniane, jakie czynności serwisowe są wymagane oraz jakie działania należy podjąć, jeśli urządzenie nie działa poprawnie. Ponadto, uzupełnienie zawiera kroki postępowania w przypadku awarii, w tym jakie działania należy podjąć, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub być przygotowanym na ewentualne naprawy.

Ostatnia aktualizacja: Uzupełnienie do instrukcji serwisowej Aeg Favorit 55010

Loading...

FAVORIT 55010 VIL

Instrukcja obsługi

Zmywarka do naczyń

2

Drogi Kliencie

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakości produktów.

Zakupione urządzenie pozwoli Państwu doświadczyć doskonałego połączenia funkcjonalnej konstrukcji z najnowocześniejszą technologią.

Ponieważ jako firma wyznaczamy najwyższe standardy doskonałości, przekonają się Państwo, że produkowane przez nas urządzenia stworzono w celu zagwarantowania najlepszych parametrów pracy oraz sterowania.

Dodatkowo, każde z naszych urządzeń zaprojektowano z myślą o ochronie środowiska oraz oszczędności energii.

Wceluzapewnieniaoptymalnejiniezawodnejpracynaszychurządzeń prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli to efektywnie i optymalnie korzystać z dostępnych funkcji urządzenia.

Zalecamy zachować niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości. W przypadku przekazania lub sprzedaży urządzenia, instrukcję należy przekazać nowemu użytkownikowi.

Życzymy dużo zadowolenia z nowego urządzenia.

W niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole:

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej eksploatacji urządzenia.

Informacje i wskazówki ogólne

Informacje dot. ochrony środowiska

Spis treści

5

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Prawidłowe użycie

Ogólne zasady bezpieczeństwa

6

Bezpieczeństwo dzieci

Instalacja

Opis urządzenia

7

Panel sterowania

8

Tryb ustawiania

9

Sygnały dźwiękowe

10

Pierwsze użycie

11

Ustawić zmiękczacz wody

Ustawianie ręczne

12

Ustawianie elektroniczne

Wsypywanie soli do zmywarek

13

Stosowanie płynu nabłyszczającego

14

Wyregulować dozowanie płynu nabłyszczającego

16

Codzienna eksploatacja

Wkładanie sztućców i naczyń

17

Kosz dolny

18

Kosz na sztućce

19

Kosz górny

20

Regulowanie wysokości kosza górnego

21

117974150-00-28112007

Stosowanie detergentu

Wsypywanie detergentu

22

Funkcja "TABLETKA"

23

Włączanie/wyłączanie funkcji "TABLETKA"

24

Programy zmywania

25

Wybór i uruchomienie programu zmywania

26

Wyjmowanie naczyń ze zmywarki

28

4 Spis treści

Konserwacja i czyszczenie

29

Czyszczenie filtrów

Czyszczenie ramion spryskujących

30

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni

31

Czyszczenie wnętrza

Dłuższe okresy przerwy w eksploatacji urządzenia

Środki ostrożności dotyczące niskich temperaturach (mróz)

Przenoszenie urządzenia

Co zrobić, gdy...

32

Dane techniczne

35

Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy

Instrukcje instalacji

37

Mocowanie do sąsiednich mebli

Poziomowanie

38

Podłączenie do sieci wodociągowej

Wąż doprowadzający wodę z zaworem bezpieczeństwa

39

Podłączenie węża spustu wody

Podłączenie elektryczne

41

Ochrona środowiska

Opakowanie

42

Może ulec zmianie bez powiadomienia

Instrukcja obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wceluzapewnieniabezpieczeństwaużytkownikaibezawaryjnejpracy urządzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie prze czytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy zmywarki powinni poznać zasadybezpiecznejobsługiurządzenia. Pozwolitouniknąćniepotrzeb nych pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania zmywarki oraz przekazanie jej, w razie od stąpienia lub sprzedaży urządzenia, kolejnemu użytkownikowi.

Prawidłowe użycie

Zmywarka jest przeznaczona jedynie do mycia naczyń i przyborów kuchennych nadających się do mycia w zmywarce.

Do zmywarki nie wolno wlewać żadnych rozpuszczalników. ponie waż mogą one spowodować wybuch.

Noże oraz inne ostre przedmioty należy wkładać do koszyka na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub układać poziomo w koszu górnym.

Należy używać produktów (detergentów, soli oraz płynu nabłyszczającego) przeznaczonych wyłącznie dla zmywarek.

Nie należy otwierać drzwiczek zmywarki w trakcie pracy. Grozi to wydostaniem się na zewnątrz gorącej pary.

Nie należy wyjmować ze zmywarki naczyń przed zakończeniem cy klu mycia.

Po zakończeniu mycia należy odłączyć urządzenie od źródła zasila nia i zakręcić zawór wodny.

Prace konserwacyjne i naprawy urządzenia może wykonywać wy łącznieuprawnionytechnikzautoryzowanegozakładuserwisowego. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

6Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Wykonywanie napraw przez osoby niewykwalifikowane może być przyczyną obrażeń ciała i poważnych usterek urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym zakładem serwisowym. Stoso wać wyłącznie oryginalne części zamienne.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Detergenty używane w zmywarkach mogą powodować chemiczne oparzenia oczu, ust i gardła. Mogą stanowić zagrożenie dla życia! Należyprzestrzegaćwskazówekproducentówdetergentówdotyczą cych ich bezpiecznego używania.

Woda w zmywarce nie nadaje się do picia. W zmywarce mogą po zostawać resztki detergentu.

Drzwiczki zmywarki powinny być zawsze zamknięte, za wyjątkiem momentu wkładania lub wyjmowania naczyń. Pozwala to uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się o otwarte drzwiczki i doznania ob rażeń.

Nie wolno siadać ani stawać na otwartych drzwiczkach.

Bezpieczeństwo dzieci

Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom na obsługiwanie zmywarki bez nadzoru.

Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

Detergenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedo stępnym dla dzieci.

Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu zmywarki, gdy jej drzwi są otwarte.

Instalacja

Po rozpakowaniu, sprawdzić, czy zmywarka nie została uszkodzona w czasie transportu. Zabrania się podłączania uszkodzonego urzą dzenia do zasilania. Jeśli zmywarka jest uszkodzona, należy skon taktować się z dostawcą.

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zdjąć opakowanie.

Opis urządzenia 7

Wszystkie prace elektryczne i hydrauliczne wymagane w celu insta lacji zmywarki muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną oraz kompetentną osobę.

Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkol wiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.

Nigdy nie należy używać zmywarki, jeśli przewód elektryczny, węże; panelsterujący, blatroboczylubobszarcokołusąuszkodzonew taki sposób, że wnętrze urządzenia jest łatwo dostępne. Należy skontak towaćsięzlokalnymzakłademserwisowym, abyuniknąćuszkodzeń.

Aby uniknąć uszkodzeń części hydraulicznych oraz elektrycznych, nie należy nawiercać ścianek bocznych urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Podłączenie elektryczne i hydrauliczne należy wykonywać zgodnie z instrukcjami podanymi w odpowiednich rozdziałach.

Opis urządzenia

1 Kosz górny

2 Regulacja ustawienia twardości wody

3 Pojemnik na sól

8Panel sterowania

4 Dozownik detergentu

5 Dozownik płynu nabłyszczającego

6 Tabliczka znamionowa

7 Filtry

8 Dolne ramię spryskujące

9 Górne ramię spryskujące

Panel sterowania

Wyświetlacz cyfrowy

1

2

Przycisk Opóźniony start

3

Przyciski wyboru programów

4

Kontrolki wskaźnikowe

Przycisk Załączony/Wyłączony

Przyciski funkcji

Kontrolki wskaźnikowe

MULTITAB

Oznacza włączenie/wyłączenie funkcji

"TABLETKA" (patrz rozdział "Funkcja

TABLETKA")

Sól

Zapalasię, gdyskończysięspecjalnasól.

1)

Kontrolki wskaźnikowe

Koniec programu

Zapala się, gdy skończy się program

zmywania. Dodatkowo wskazuje rów

nież:

- ustawienie zmiękczacza wody

- włączenie/wyłączenie dozownika płynu

nabłyszczającego

- włączenie lub wyłączenie sygnałów

dźwiękowych

- zadziałanie alarmu nieprawidłowej

pracy urządzenia

1) Kontrolki soli nie świecą się nigdy podczas programu zmywania, nawet jeśli konieczne jest uzupełnienie soli.

Przyciski funkcji

Przy pomocy tych przycisków można ustawić następujące funkcje:

ustawienie zmiękczacza wody,

anulowanie programu zmywania lub ustawionego opóźnienia startu,

Włączanie/wyłączanie funkcji "TABLETKA"

włączenie lub wyłączenie dozownika płynu nabłyszczającego, gdy aktywna jest funkcja TABLETKA,

włączenie lub wyłączenie sygnałów dźwiękowych.

Tryb ustawiania

Urządzenie jest w trybie ustawiania, jeśli podświetlone są wszystkie kontrolki programów, a na wyświetlaczu cyfrowym widoczne są 3 poziome linie.

Należy zawsze pamiętać, że podczas wykonywania czynności takich, jak:

wybieranie programu zmywania

ustawianie zmiękczacza wody

włączanie/wyłączanie funkcji MULTITAB

włączanie/wyłączanie dozownika płynu nabłyszczającego

włączanie/wyłączanie sygnałów dźwiękowych urządzenie MUSI być w trybie ustawiania.

10 Panel sterowania

Jeśli podświetlona jest kontrolka programu, a na wyświetlaczu widoczna jest 1 pozioma linia, wciąż ustawiony jest ostatnio wykonany program.

Wtakimprzypadku, abypowrócićdotrybuustawiania, należyanulować program.

Aby anulować ustawiony lub trwający program: Jednocześnie wcisnąć i przytrzymać dwa RESETprzyciski (B i C), dopóki nie zapalą się wszystkie lampki kontrolne przycisków programów. Program został anulowany i urządzenie jest w trybie ustawiania.

Sygnały dźwiękowe

Sygnałydźwiękowezostaływprowadzonewceluinformowaniaoczyn nościach, jakie w danym momencie wykonuje urządzenie:

koniec programu zmywania

zadziałanie alarmu nieprawidłowej pracy urządzenia. Ustawienia fabryczne: sygnały dźwiękowe są włączone.

Sygnały dźwiękowe można wyłączyć przy pomocy przycisków funkcji. Wyłączanie lub włączanie sygnałów dźwiękowych

1. Nacisnąć przycisk Zał. /Wył. urządzenie MUSI być w trybie ustawia nia.

2. Wcisnąć i przytrzymać przyciski B i C do momentu, aż kontrolki przycisków A, B i C zaczną migać.

3. WcisnąćprzyciskC. KontrolkiprzyciskówAiBwyłącząsię, podczas gdy kontrolka przycisku C będzie dalej migać. Równocześnie kontrolka Koniec programu zapali się, sygnalizując włączenie syg nałów dźwiękowych.

4. Aby wyłączyć sygnały dźwiękowe, należy ponownie wcisnąć przy cisk C: kontrolka Koniec programu gaśnie, sygnalizując wyłączenie sygnałów dźwiękowych.

5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę.

6. Aby ponownie włączyć sygnały dźwiękowe, wystarczy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami aż do momentu, gdy zapali się kontrolka Koniec programu.

Pierwsze użycie 11

Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem zmywarki:

Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i hydrauliczne zostały wykonane zgodne z instrukcją instalacji

Wyjąć wszystkie elementy opakowania z urządzenia

Ustawić zmiękczacz wody

Wlać 1 litr wody do zbiornika na sól, a następnie wsypać sól przeznaczoną do zmywarek

Wlać płyn nabłyszczający

Aby stosować detergenty typu: "3 w 1", "4 w 1", "5 w 1" itp... ustawić funkcję "TABLETKA" (patrz rozdział "Funkcja TABLETKA").

Ustawić zmiękczacz wody

Zmywarka jest wyposażona w system zmiękczania wody, dzięki któremu możliwe jest usuwanie minerałów i soli z wody doprowadzanej do urządzenia, które mogą mieć szkodliwy lub niekorzystny wpływ na działanie zmywarki.

Im wyższa zawartość minerałów i soli, tym twardsza jest woda. Twar dość wody jest mierzona w równoważnych skalach: w stopniach nie mieckich, stopniach francuskich lub w mmol/l (milimol na litr - międzynarodowa jednostka twardości wody).

Zmiękczanie powinno być dopasowane do stopnia twardości wody do prowadzanej do zmywarki. W lokalnym zakładzie wodociągowym można uzyskać informację na temat twardości wody.

Twardość wody

Regulacja ustawienia

Stosowanie

twardości wody

soli

°dH

°TH

mmol/l

Ręczna

Elektronicz

na

51 - 70

91 - 125

9, 1 - 12, 5

poziom 10

tak

43 - 50

76 - 90

7, 6 - 8, 9

poziom 9

37 - 42

65 - 75

6, 5 - 7, 5

poziom 8

12 Ustawić zmiękczacz wody

29 - 36

51 - 64

5, 1 - 6, 4

poziom 7

23 - 28

40 - 50

4, 0 - 5, 0

poziom 6

19 - 22

33 - 39

3, 3 - 3, 9

poziom 5

15 - 18

26 - 32

2, 6 - 3, 2

poziom 4

11 - 14

19 - 25

1, 9 - 2, 5

poziom 3

4 - 10

7 - 18

0, 7 - 1, 8

poziom 2

< 4

< 7

< 0, 7

poziom 1

nie

Zmiękczanie wody musi być ustawione obydwoma systemami regula cji: ręcznie, przy użyciu tarczy twardości wody oraz elektronicznie.

Ustawianie ręczne

Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na pozycję 2.

1. Otworzyć drzwi zmywarki.

2. Wyjąć dolny kosz ze zmywarki.

3. Obrócić tarczę twardości wody na pozycję 1 lub 2 (patrz tabelka).

4. Włożyć dolny kosz.

Ustawianie elektroniczne

Zmywarka jest fabrycznie ustawiona na poziom 5.

1. Nacisnąć przycisk On/Off. Zmywarka musi być w trybie ustawiania. Wcisnąć równocześnie i przytrzymać przyciski B i C, dopóki kontrolki przycisków A, B i C nie zaczną migać. Wcisnąć przycisk A, kontrolki przycisków B i C gasną, a kontrolka przycisku A nadal miga. Jednocześnie zacznie migać kontrolka Ko niec programu i zostanie nadana seria przerywanych sygnałów

Wsypywanie soli do zmywarek 13

dźwiękowych. Bieżący poziom wskazywany jest przez liczbę mig nięć kontrolki Koniec programu oraz serię sygnałów dźwiękowych przerywanych pauzami.

Przykłady:

5 mignięć / 5 przerywanych sygnałów dźwiękowych, pauza, 5 mig nięć / 5 przerywanych sygnałów dźwiękowych, pauza = poziom 5

4. Aby zmienić poziom, należy nacisnąć przycisk A. Każde wciśnięcie przyciskutozmianaojedenpoziom. (Wybórnowegopoziomu, patrz tabela).

Przykłady: jeśli obecny poziom to 5, wciśnięcie przycisku A jeden raz zmienia poziom na 6. Jeśli obecny poziom to 10, wciśnięcie przycisku A jeden raz zmienia poziom na 1.

5. Aby zapamiętać operację, należy wyłączyć zmywarkę naciskając przycisk Zał.

Wsypywanie soli do zmywarek

Należy stosować wyłącznie sól przeznaczoną do zmywarek. Inne rodzaje soli, a w szczególności sól kuchenna, mogą uszkodzić instala cję zmiękczania wody w zmywarce. Napełniać solą tuż przed rozpo częciem jednego z pełnych programów zmywania. Dzięki temu zapobiegnie się pozostawaniu soli lub słonej wody na dnie urządzenia, co mogłoby sprzyjać powstawaniu korozji.

Aby wsypać sól:

1. Otworzyć drzwiczki, wyjąć dolny kosz, zdjąć pokrywę pojemnika na sól. Wlać 1 litr wody do pojemnika (jest to konieczne jedynie przed na sypaniem soli za pierwszym razem).

14 Stosowanie płynu nabłyszczającego

3. Przy pomocy lejka dostarczonego w komplecie wsypać sól aż do pełna. Przed założeniem pokrywy sprawdzić, czy na gwincie lub na uszczelce nie pozostały resztki soli.

5. Dokręcić pokrywę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do słyszalnego klik nięcia.

Nienależysięprzejmować, jeśli, podczaswsypywaniasoli, zpojemnika na sól wypływa woda. Jest to zjawisko normalne.

Kontrolkasolinapanelusterowaniamożepozostaćwłączonaprzez2-6 godzinpouzupełnieniusoli, przyzałożeniu, żezmywarkajestprzezten czas włączona. Jeśli zastosowana sól rozpuszcza się dłużej, czas ten może być dłuższy. Nie ma to wpływu na pracę urządzenia.

Stosowanie płynu nabłyszczającego

Stosować jedynie markowe płyny nabłyszczające do zmywarek.

Nigdy nie wlewać do dozownika płynu nabłyszczającego żadnych in nych substancji (np. środków do czyszczenia zmywarek, detergentów w płynie). Mogą one uszkodzić urządzenie.

Płyn nabłyszczający zapewnia całkowite wypłukanie naczyń oraz wy suszenie bez plam i smug.

Płyn nabłyszczający jest dodawany automatyczniepodczasostatniego płukania.

 • W AEG wierzymy, że odpowiednio dbając o urządzenia, a także naprawiając je w razie potrzeby, możemy znacznie wydłużyć ich żywotność, oszczędzając przy tym energię i zasoby. Zapoznaj się z poradami dotyczącymi odpowiedniej troski o sprzęt, aby służył Ci jak najdłużej!

 • Jeśli masz problemy z urządzeniami, może być to łatwe do naprawienia. Nieustannie aktualizujemy nasz zbiór artykułów dotyczących rozwiązywania problemów i napraw, aby umożliwić Ci samodzielne rozwiązanie problemu i poprowadzimy przez możliwe rozwiązania. Jeśli nie, nasi technicy zawsze służą pomocą.

  Dowiedz się więcej

Akcesoria dopasowane do Twojego produktu

Wykorzystaj w pełni swój produkt dzięki odpowiednim akcesoriom. Naczynia, filtry, produkty czyszczące – u nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Kup akcesoria

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli nie masz pewności, jak postępować lub nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, odezwij się do nas – chętnie pomożemy!

 • Wyślij e-mailZadzwoń

  Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
  If you watch the ads, you support portal and users.

  Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

  Rycha 08 Jun 2015 17:07 2946

  • #1Level 2  

   #1

   Witam,
   Jak w temacie poszukuje instrukcji serwisowej do zmywarki FAVORIT CONTROL VI, a dokładnie:

   AEG
   Electrolux
   Mod. : FCONTROLVI
   PNC: 911936219/01
   S. N. : 73720822
   Type: 911D93-2TInstrukcje potrzebna do rozwiązania problemu, a mianowicie zmywarka po zalaniu wodą przewinięty silnik pompy myjącej (silnik nie maił przejścia na uzwojeniu pomocniczym). Po opanowaniu wszystkich problemów z błędem i20 pozostało sporadyczne zawieszanie się zmywarki przy starcie tj. odpompowuje wodę cały czas i nie chce ruszyć. Stwierdziłem że po odpięciu grzałki zmywarka rusza, następnie po wpięciu grzałki zmywarka kończy program i przez kilka myć jest wszystko okey. Czytałem na temat doziemienia na grzałce niestety nie miałem okazji jej przemierzyć (zmywarka po za miejscem zamieszkania). Na tym obwodzie są jeszcze hydrostaty odczytujące poziom wody i być może z nimi jest cos nie tak. Chciałbym poznać logikę działania "algorytm" oraz jaki sygnały powinny przychodzić z poszczególnych czujników.Czekam na jakąkolwiek podpowiedź lub instrukcje serwisową.Pozdrawiam

  • #2#2

   Witam ponownie,
   Zmywarka po dniu postoju ruszyła, dodam że wycieku żadnego nie ma. Naście prób uruchomienia nie skutkował cały czas próba odpompowania wody mimo że woda została wypompowana kończyła się błędem i20 (próba uruchomienia na kilku programach). Na drugi dzień zmywarka ruszyła od strzału.Pewnie będzie chodzić i w najbardziej nieoczekiwanym momencie zastrajkuje.Chyba będę się kierował w stronę czyszczenia hydrostatu tylko zastanawia mnie cały czas co wnosi chwilowe wypięcie grzałki i ponowne jej podpięcie po starcie zmywarki.Jeśli nie posiadacie instrukcji to może mi podpowiecie w temacie:1) Jak dla mojego modelu włączyć program kalibracyjny?
   Czy tak jak to opisano w temacie https://www. html
   "Uruchomić kalibrację zmywarki czyli:
   Wcisnąć i trzymać pierwszy i trzeci przycisk w rzędzie od lewej strony i wcisnąć przycisk ON
   Puścić pierwszy i trzeci przycisk od lewej i wcisnąć trzeci przycisk od lewej.
   Zamknąć drzwi.
   Zmywarka powinna po chwili się uruchomić i kalibrować przez około 15 minut.
   Po zakończeniu kalibracji poinformuje sygnałem. "2) Co z grzałką? Ile powinna mieć [Ω]? I co z korozją na niej o której mowa w temacie: https://www. php? p=14487769#14487769
   Czy jeśli nie ma upływu to korozja coś wnosi.

  • #3#3

   Witam,
   Zmywarka znowu nie chciała ruszyć. Po wypięciu grzałki rozpoczęła pracę i zakończyła normalnie program.Po myciu wykonałem pomiar grzałki.Na przejście sama grzałka ma ~27[Ω]
   Do ziemi induktorem ma 250[V] ma ~3[MΩ].Na razie grzała wypięta a zmywarka 2 tydzień działa bez problemów (całe szczęście że zasilona jest z ciepłej wody).Myślicie że to bankowo grzałka?

  • #4Stefciu_B

   Home appliances specialist  #4

   Rycha wrote:

   Do ziemi induktorem ma 250[V] ma ~3[MΩ].


   Rycha wrote:

   Myślicie że to bankowo grzałka?

   Tak.

 • Uzupełnienie do instrukcji serwisowej Aeg Favorit 55010

  Bezpośredni link do pobrania Uzupełnienie do instrukcji serwisowej Aeg Favorit 55010

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uzupełnienie do instrukcji serwisowej Aeg Favorit 55010