Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Craftsman 6073290

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego Craftsman 6073290 jest proste i może zapewnić wiele korzyści. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Craftsman 6073290 może ulepszyć wydajność i zwiększyć bezpieczeństwo urządzenia. Możesz znaleźć najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego Craftsman 6073290 na oficjalnej stronie internetowej producenta. Wystarczy znaleźć odpowiednią aktualizację oprogramowania i postępować zgodnie z instrukcjami, aby ją zainstalować. Kiedy aktualizacja oprogramowania jest zakończona, Craftsman 6073290 powinien działać lepiej niż wcześniej.

Ostatnia aktualizacja: Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Craftsman 6073290

W przypadku oprogramowania sprzętowego należy wybrać metodę aktualizacji odpowiednią dla stanu instalacji urządzenia. Dostępne są dwie metody aktualizacji. Jedna polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z poziomu urządzenia i wykonaniu aktualizacji, jeśli wersja zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. Druga polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z komputera i wykonaniu aktualizacji z komputera, jeśli wersja zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. W środowisku, w którym nie można ustanowić połączenia z Internetem za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, należy nawiązać połączenie za pomocą przewodowej sieci LAN lub kabla USB i przeprowadzić aktualizację z komputera.

W środowisku IPv6 nie można wykonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Należy użyć kabla USB, ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem i wykonać aktualizację z poziomu komputera.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzętowego jest możliwe z poziomu panelu sterowania urządzenia. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy się upewnić, że przebiegła ona poprawnie. Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja za pośrednictwem Internetu

W celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji można przejść do serwera firmy Canon z poziomu urządzenia.

1

Naciśnij przycisk <Aktualizacja oprogramowania układowego> w widoku Ekran Główny. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/SS735_basic_0069. html#0234_h1_01">Ekran Główny

Urządzenie sprawdzi, czy dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.

Wyświetlenie komunikatu <To jest najnowsza wersja oprogramowania układowego. > oznacza, że nie ma potrzeby aktualizowania oprogramowania sprzętowego.

2

W przypadku wyświetlenia ekranu licencji naciśnij przycisk <Accept>.

3

Wybierz <OK>.

Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie zostanie automatycznie zresetowane. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/images/global_images/1T0002568044/g_style_important2_L=pl-PL. gif" alt=""/>

Podczas ponownego uruchamiania nie wolno wyłączać urządzenia.

Aktualizacja z poziomu komputera

Po pobraniu najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony internetowej firmy Canon należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe z komputera za pomocą programu „Narzędzie pomocy użytkownika”. Informacje na temat sposobu aktualizacji oprogramowania sprzętowego z poziomu komputera zawiera dokument „User Support Tool Operation Guide (Podręcznik obsługi narzędzia pomocy użytkownika)” dołączony do oprogramowania sprzętowego.

Aby wprowadzić urządzenie w stan oczekiwania na aktualizację oprogramowania sprzętowego

<Menu>  <Ustawienia zarządzania>  <Licencja/inne>/<Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł. >  <Aktualizacja oprogramowania układowego>  <Z komputera>  <Tak>

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Naciśnij przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny. html#0234_h1_01">Ekran Główny

Wybierz <Ustawienia zarządzania>.

Wybierz kolejno pozycje <Licencja/inne>/<Ustaw. gif" alt=""/> <Aktualizacja oprogramowania układowego>.

4

Wybierz <Informacje o wersji>.

Wyświetlana jest bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2060%20%28cy%29/b_dis776. gif" alt=""/>

Opis

Podczas uaktualniania oprogramowania sprzętowego jest aktualizowany lub zastępowany kod systemu operacyjnego urządzenia w drukarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych HP. Jest to szeroko rozumiana operacja „zdalnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego” (RFU, remote firmware update). Konfiguracja opcji zdalnego uaktualniania oprogramowania sprzętowego określa, czy aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dozwolona.

Najlepsze praktyki dotyczące konfiguracji opcji RFU

Za zdalną aktualizację oprogramowania sprzętowego odpowiada zwykle administrator organizacji. Ze względów bezpieczeństwa RFU to opcja, którą należy włączać tylko w przypadku ładowania nowego oprogramowania sprzętowego. W pozostałym czasie opcja RFU powinna być wyłączona.

Aktualizacja ustawienia opcji RFU

Istnieje wiele metod konfiguracji opcji RFU. Opcję można skonfigurować dla wielu urządzeń równocześnie, korzystając z narzędzia do zarządzania flotą HP Web Jetadmin (WJA). Urządzenia można również skonfigurować pojedynczo na stronie internetowej, jednak niektóre starsze drukarki HP wymagają programu HP Web Jetadmin. Niektóre tanie drukarki umożliwiają konfigurację tego ustawienia z menu panelu sterowania.

Metoda z użyciem programu HP Web Jetadmin

Aby wyłączyć opcję RFU z programu Web Jetadmin

 1. Wybierz opcję Device(s) (Urządzenia).

 2. Wybierz kartę Config (Konfiguracja).

  Rozwiń sekcję Security (Zabezpieczenia) i wybierz opcję Printer Firmware Update (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego drukarki).

  Zaznacz pole wyboru i wybierz przycisk radiowy Disable (Wyłącz).

  Wybierz opcję Apply (Zastosuj) i postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym.

Rys. : Wyłączanie opcji RFU z programu Web Jetadmin

Metoda z wbudowanym serwerem internetowym (EWS)

Aby wyłączyć opcję RFU z wbudowanego serwera internetowego (EWS)

Wyświetl sekcję EWS configuration (Konfiguracja wbudowanego serwera internetowego), wprowadzając adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej.

Rys. : Wprowadzanie adresu IP urządzenia

Wybierz kartę Settings (Ustawienia).

Wybierz menu Security (Zabezpieczenia).

Kliknij przycisk Configure Security Settings (Konfiguruj ustawienia zabezpieczeń). : Opcje menu zabezpieczeń

Usuń zaznaczenie pola wyboru Remote Firmware Upgrade (Zdalne uaktualnianie oprogramowania sprzętowego).

Wybierz opcję Apply (Zastosuj). : Wyłączanie opcji RFU z wbudowanego serwera internetowego (EWS)

Metody z panelem sterowania

Istnieje kilka konfiguracji panelu sterowania, które umożliwiają określanie ustawień opcji zdalnego uaktualniania oprogramowania sprzętowego (RFU).

Urządzenia z kolorowym ekranem dotykowym, dwuwierszowym wyświetlaczem LCD lub graficznym wyświetlaczem LCD

Wybierz menu Setup (Konfiguracja).

Wybierz opcję Service (Usługa).

Wybierz opcję RFU (Zdalne uaktualnianie oprogramowania sprzętowego).

ON (Włącz) – zezwala na pobieranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego na drukarkę

OFF (Wyłącz) – nie zezwala na aktualizacje oprogramowania sprzętowego (można zmienić na ustawienie ON za pomocą narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego)

OFF AND LOCKED (Wyłącz i zablokuj) – nie zezwala na aktualizacje oprogramowania sprzętowego (ustawienie można zmienić na ON tylko z panelu sterowania urządzenia)

Urządzenia bez wyświetlacza

HP LaserJet P2035:

Naciśnij przycisk Cancel (Anuluj) i przytrzymaj go 10 sekund, aby przejść do tryby włączania/wyłączanie opcji RFU.

(Migną kontrolki LED drukarki: Ready (Gotowość), Attention (Uwaga) i Go (Idź)).

(Pozostałe 3 kontrolki LED będą wskazywać bieżący stan funkcji RFU).

Naciśnij przycisk Go (Idź), aby przejść przez 4 możliwe stany funkcji RFU. Naciśnięci przycisku Go (Idź) spowoduje przejście drukarki do kolejnego stanu. Stan bieżący jest sygnalizowany następującymi kontrolkami LED:

  Jeśli świeci się kontrolka LED braku papieru, opcja RFU jest włączona.

  Jeśli świeci się kontrolka LED niskiego poziomu tonera, opcja RFU jest wyłączona.

  Jeśli świeci się kontrolka LED zacięcia papieru, opcja RFU jest zablokowana.

  Jeśli nie świeci się żadna z kontrolek LED powyżej, drukarka jest w trybie anulowania.

  Wyjście z trybu włączania/wyłączania opcji RFU spowoduje przywrócenie wcześniej zapisanej konfiguracji drukarki.

Naciśnij przycisk Cancel (Anuluj) jeden raz, aby zapisać bieżące ustawienie opcji RFU.

HP LaserJet Pro CP1025nw:

Przytrzymaj przyciski Go (Idź) i Yellow (Żółty) przez 10 sekund.

(Zaczną migać kontroli gotowości i ostrzeżenia).

Zwolnij przyciski Go (Idź) i Yellow (Żółty).

Stan bieżący jest sygnalizowany następującymi kontrolkami LED:

Jeśli świeci się purpurowa kontrolka LED, opcja RFU jest włączona.

Jeśli świeci się błękitna kontrolka LED, opcja RFU jest wyłączona.

Jeśli świeci się czarna kontrolka LED, opcja RFU jest zablokowana.

Naciśnij przycisk odpowiedniego tonera, aby uzyskać żądane ustawienie.

Naciśnij ponownie przycisk Go/Cancel (Idź/Anuluj), aby zapisać zmiany.

HP LaserJet P1500n:

([Najpierw] miga kontrolka LED GO drukarki).

(Zaświeci się kontrola LED bieżącego trybu RDU - zobacz poniżej).

Jeśli świeci się kontrolka LED Ready (Gotowość), opcja RFU jest włączona.

Jeśli świeci się kontrolka LED Attention (Uwaga), opcja RFU jest wyłączona.

Jeśli świeci się kontrolka LED Toner (Toner), opcja RFU jest zablokowana. Wyjście z trybu włączania/wyłączania opcji RFU spowoduje przywrócenie wcześniej zapisanej konfiguracji drukarki.

Lista urządzeń

Następujące urządzenia obsługują opcje stanowego wyłączania RFU:

Drukarka HP LaserJet Enterprise M551 seria 500 color

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M1120n

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M1212

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M1217nfw

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1415

HP LaserJet P1500n

Drukarka HP Color LaserJet CP1510

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M1522

Drukarka HP Color LaserJet Pro CP1525

Drukarka HP LaserJet Pro M1536

Drukarka HP Color LaserJet CP2025

HP LaserJet P2035

HP LaserJet P2055

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM2320

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M2727

Drukarka HP Color LaserJet 3000

Urządzenie

Aktualizacja RFU z panelu sterowania

Aktualizacja RFU z wbudowanego serwera internetowego

Aktualizacja RFU z programu WJA

Drukarka HP LaserJet Enterprise M601 seria 600

Drukarka HP LaserJet Enterprise M602 seria 600

Drukarka HP LaserJet Enterprise M603 seria 600

Drukarka HP Color LaserJet Pro CP1025nw

HP LaserJet P3005

Drukarka HP LaserJet Enterprise P3015

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M3035

Drukarka HP Color LaserJet CP3505

Drukarka HP Color LaserJet CP3525

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM3530

Drukarka HP Color LaserJet 3800

Drukarka HP Color LaserJet CP4005

HP LaserJet P4014

HP LaserJet P4015

Drukarka HP LaserJet 4240

Drukarka HP LaserJet 4250

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M4345

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 4345

Drukarka HP LaserJet 4350

HP LaserJet P4515

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP4520

Drukarka HP Color LaserJet Enterprise CP4525

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM4540

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise M4555

Drukarka HP Color LaserJet 4700

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet 4730

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM4730

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M5035

Drukarka HP LaserJet 5200

Drukarka HP Color LaserJet CP5225

Drukarka HP Color LaserJet CP5525

Drukarka HP Color LaserJet 5550

Drukarka HP Color LaserJet CP6015

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6030

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM6040

Urządzenie wielofunkcyjne HP CM8060 Color z technologią Edgeline

Drukarka HP LaserJet 9040

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M9040

Drukarka HP LaserJet 9050

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M9050

Drukarka HP Digital Sender 9200c

Drukarka HP Digital Sender 9250c

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet 9500

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 9040

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 9050

= Przyciski i kontrolki

= 2-wierszowy monochromatyczny wyświetlacz LCD

= Kolorowy wyświetlacz LCD z tradycyjnymi przyciskami

= Kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym

Zmodyfikowanie tej opcji spowoduje automatyczne uaktualnienie tej strony

Możesz skonfigurować Narzędzie AirPort, aby automatycznie sprawdzało dostępność uaktualnień i wyświetlało powiadomienia, gdy uaktualnienia będą dostępne.

Automatyczne sprawdzanie dostępności uaktualnień

 1. Otwórz Narzędzie AirPort  na Macu. Znajduje się ono w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.

  Otwórz Narzędzie AirPort

 2. Wybierz polecenie menu Narzędzie AirPort > Ustawienia, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Aby przy każdym uruchomieniu Narzędzia AirPort automatycznie sprawdzana była dostępność uaktualnień oprogramowania oraz oprogramowania sprzętowego, zaznacz pole wyboru Sprawdzaj dostępność uaktualnień z chwilą otwarcia Narzędzia AirPort.

  • Aby dostępność uaktualnień oprogramowania oraz oprogramowania sprzętowego była sprawdzana w tle, zaznacz Sprawdzaj automatycznie dostępność uaktualnień, a następnie wybierz częstotliwość z menu podręcznego (na przykład „co tydzień”). Narzędzie AirPort zostanie automatycznie otwarte, gdy dostępne będą uaktualnienia.

Ręczne sprawdzanie dostępności uaktualnień

 1. Otwórz Narzędzie AirPort Otwórz Narzędzie AirPort

  Zaznacz stację bazową na schemacie graficznym. Konieczne może być wprowadzenie hasła stacji bazowej.

 2. Jeśli obok numeru wersji widoczny będzie przycisk Uaktualnij, kliknij w niego, aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe.

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Craftsman 6073290

Bezpośredni link do pobrania Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Craftsman 6073290

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Craftsman 6073290