Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Caliber Mcm 1102

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Caliber Mcm 1102 jest niezbędne, aby użytkownicy mogli w pełni korzystać z tego sprzętu. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania, w tym informacje dotyczące bezpieczeństwa, przygotowania, wymagań systemowych, konfiguracji i instalacji oprogramowania. Instrukcja zawiera również informacje na temat czyszczenia, konserwacji i naprawy sprzętu. Użytkownicy powinni dokładnie przeczytać instrukcję instalacji i obsługi, aby mieć pewność, że w pełni wykorzystają możliwości tego sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Caliber Mcm 1102

Dyrektywa Maszynowa dużo miejsca poświęca instrukcji obsługi. Producent ma za zadanie dostarczyć egzemplarz instrukcji maszyny wprowadzonej do obrotu lub oddanej do użytku na terenie Unii Europejskiej. W instrukcji powinny być zawarte informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji, regulacji, montażu, transportu, a także wszelkie inne informacji dotyczące bezpieczeństwa maszyny. W artykule przedstawię aktualne zalecenia dotyczące treści oraz struktury instrukcji obsługi.

Wymagania prawne dla instrukcji obsługi maszyn

Wymagania dotyczące instrukcji obsługi dla wszystkich maszyn zawarte są w § 58 i § 59 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Zgodnie z § 58 rozporządzenia maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi posiadać instrukcje obsługi. Obowiązek napisania takiej instrukcji spoczywa na producencie maszyny lub jego uprawomocnionym przedstawicielu. Te same wymagania są zawarte w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, czyli w dokumencie europejskim, do którego odnosi się polskie rozporządzenie.

Język instrukcji zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE

Wszelkie pisemne lub ustne informacje i ostrzeżenia powinny być sporządzone w języku lub językach Unii Euopejskiej, w którym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku.
Na instrukcji producent powinien umieścić napis: "Instrukcja oryginalna". W przypadku, kiedy "Instrukcja oryginalna" nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa UE, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie instrukcji na ten język powinien dostarczyć producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Na przetłumaczonej instrukcji powinien znajdować się napis: "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".

Forma instrukcji dla maszyn

Dyrektywa Maszynowa nie podaje szczegółów dotyczących formy instrukcji. Jednak ogólnie uznaje się, że wszystkie instrukcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dostarcza się w formie papierowej. Czasami jednak przydatne jest udostępnienie instrukcji w formie elektronicznej oraz w intrenecie w celu odzyskania instrukcji, gdy wersja papierowa zostanie zagubiona przez użytkownika.

Treść instrukcji zgodnej z dyrektywą maszynową

Instrukcja powinna być napisana w taki sposób, aby użytkownik podczas jej czytania nie miał żadnych wątpliwości w stosunku do jej treści. Wszystkie instrukcje obsługi dotyczące maszyn muszą posiadać przynajmniej następujące informacje:

 1. firmę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
 2. podanie nazwy, typu i modelu maszyny
 3. deklarację zgodności lub dokument przedstawiający jej treść
 4. ogólny opis maszyny
 5. rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania
 6. opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy
 7. opis zamierzonego zastosowania maszyny
 8. ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce
 9. instrukcje montażu, instalacji i łączenia
 10. instrukcje dotyczące mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań
 11. instrukcje dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny
 12. instrukcje dotyczące szkolenia operatorów
 13. informacje dotyczące ryzyka resztkowego
 14. instrukcje w sprawie środków ochrony indywidualnej
 15. wykaz narzędzi, które można stosować w maszynie;
 16. warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy możliwych do przewidzenia awarii
 17. instrukcje bezpiecznego transportu z podaniem masy maszyny i jej różnych części
 18. opis sytuacji awaryjnych i sposób postępowania w takich wypadkach
 19. opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych wraz z instrukcjami
 20. specyfikacje części zamiennych
 21. informacje na temat emisji hałasu
 22. informacje na temat promieniowania emitowanego przez maszynę.

Dodatkowe wymagania dla instrukcji obsługi maszyn

Dyrektywa maszynowa przewiduje dodatkowe wymagania dotyczące instrukcji dla pewnych grup maszyn i są to:

 • Maszyny stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym instrukcje - instrukcje muszą wskazywać zalecane środki i metody czyszczenia, dezynfekcji i płukania, nie tylko dla obszarów łatwo dostępnych, ale także dla tych obszarów, do których nie ma dostępu lub nie jest on zalecany.
 • Maszyny przenośne, trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie (kosiarki, maszyny do czyszczenia podłóg, itp. ) - instrukcje muszą zawierać informacje dotyczące drgań przenoszonych przez te maszyny, w tym:
  • całkowita wartość drgań, działająca na układ dłoń/ramię, jeżeli wartość ta przekracza 2, 5 m/s2. Jeżeli wartość ta nie przekracza 2, 5 m/s2, należy to napisać w instrukcji,
  • niepewność pomiarową.
 • Maszyny przenośne udarowe, montażowe i inne - instrukcje muszą zapewniać informacje dotyczące:
  • osprzętu i wyposażenia wymiennego, które mogą być używane z daną maszyną,
  • odpowiednich elementów montażowych lub innych elementów uderzanych, które mogą być używane w danej maszynie,
  • w razie potrzeby odpowiednich nabojów.
 • Maszyny samojezdne - Instrukcje muszą podawać następujące informacje dotyczące drgań przenoszonych przez maszynę na układ dłoń/ramię lub na całe ciało:
  • całkowita wartość drgań działających na układ dłoń/ramię, jeżeli wartość ta przekracza 2, 5 m/s2. Jeżeli wartość ta nie przekracza 2, 5 m/s2, należy to napisać w instrukcji,
  • najwyższą ważoną wartość skuteczną przyspieszenia działającego na całe ciało operatora, jeżeli wartość ta przekracza 0, 5 m/s2. Jeżeli wartość ta nie przekracza 0, 5 m/s2, należy to napisać w instrukcji,
  • niepewność pomiarową.

Napisanie instrukcji obsługi nie jest łatwym zadaniem. Producent w instrukcji powinien zwrócić uwagę użytkownika na wiele aspektów dotyczących maszyny, począwszy od działań, których użytkownik nie może wykonywać, przez montaż, transport maszyny, aż do planu jej konserwacji, smarowania, postępowania w sytuacji awarii oraz ostatecznie do demontażu maszyny. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów jakie tworzy producent maszyny.

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

(1)

P L

P o l s k i

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

819412-03

Przełącznik poziomu

NRS 2-50

NRS 2-51

(2)

Treść

stronaWażne wskazówki

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem... 4

Zasada działania... 4

Wskazówka bezpieczeństwa... 4

Strefy zagrożone wybuchem... 5

Dane techniczneNRS 2-50, NRS 2-51... 6

Zawartość opakowania... 7

Przykład tabliczki znamionowej / oznaczenia... 8

MontażMontaż w drzwiach szafy rozdzielczej... 9

Wymiary NRS 2-50, NRS 2-51... 10

Legenda... 10

Montaż w szafie rozdzielczej... 10

W szafie rozdzielczej: podłączenie elektryczne przełącznika poziomuSchemat połączeń przełącznika poziomu NRS 2-50... 11

Legenda... 11

Schemat połączeń przełącznika poziomu NRS 2-51... 12

Legenda... 12

Podłączanie napięcia zasilania... 13

Podłączanie styków wyjściowych... 13

Podłączanie elektrody poziomu, przekaźnika poziomu... 13

Podłączanie wyjścia wartości rzeczywistych... 13

Narzędzia... 13

W instalacji: podłączenie elektryczne elektrody poziomu/przekaźnika poziomu Podłączanie elektrody poziomu, przekaźnika poziomu... 14

Ustawienia fabryczne... 14

(3)

Treść

c. d.

Zmiana ustawień fabrycznych

Przełączanie wejścia elektrody poziomu/przekaźnika poziomu i zmiana funkcji... 15

Obsługa przełącznika poziomuZnaczenie kodów na wyświetlaczu 7-segmentowym... 17

Ustawianie zakresu pomiarowego... 18

UruchamianieUstawianie parametrów... 19

Ustawianie zakresu pomiarowego... 20

Działanie, alarm i testUstawianie punktów przełączania, wskazania... 21

Wskazania... 22

Kontrola działania styków wyjściowych MIN/MAX... 22

Ochrona za pomocą hasła... 23

Wskazania błędów i środki zaradczeWskazanie, diagnostyka i środki zaradcze... 24

Pozostałe wskazówkiPrzeciwdziałanie zakłóceniom wysokoczęstotliwościowym... 25

Wyłączanie urządzenia z eksploatacji/wymiana... 25

Utylizacja... 25

Deklaracja zgodności Normy i dyrektywy... 26

(4)

Ważne wskazówki

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Przełącznik poziomu NRS 2-50, NRS 2-51 stosuje się w połączeniu z elektrodami poziomu NRG 2. -..

i przekaźnikiem poziomu NRGT 26-. jako sygnalizator wartości poziomów granicznych i regulator po-ziomu wody, np. w kotłach parowych i instalacjach wody gorącej oraz w zbiornikach kondensatu i wodyzasilającej. Przełącznik poziomu sygnalizuje osiągnięcie minimalnego i maksymalnego poziomu wodyoraz włącza i wyłącza pompę zasilającą (NRS 2-51).

Zgodnie z przeznaczeniem przełącznik poziomu NRS 2-50, NRS 2-51 można stosować w połączeniuz elektrodami poziomu NRG 21-.. i NRG 26-21 oraz z przekaźnikiem poziomu NRGT 26-.

Przełącznik poziomu NRS 2-50, NRS 2-51 przetwarza zależne od poziomu cieczy sygnały napięciowe elektrod poziomu NRG 2.. -.. lub zależny od poziomu sygnał prądowy przekaźnika poziomu NRGT 26-..

Przełącznik poziomu NRS 2-50, NRS 2-51 nastawia sygnał wejściowy na 0 i 100% zakresu pomiarowe-go kotła. Punkty przełączania poziomu wody MIN/MAX są odpowiednio ustawiane w ramach tego zakresu.

W zwykłym trybie pracy na 7-segmentowym wyświetlaczu LED wyświetlana jest wartość rzeczywista.

Gdy poziom wody osiągnie stan MIN lub MAX, po upływie czasu zwłoki przełącza się styk wyjściowy MINlub MAX i na wyświetlaczu LED wyświetlane jest wskazanie MIN lub MAX.

Przełącznik poziomu NRS 2-51 pełni także funkcję interwałowego regulatora poziomu wody (stero-wanie napełnianiem/opróżnianiem, przełącznik wyboru). Po osiągnięciu dolnego lub górnego punktu przełączania dla regulacji poziomu wody styk wyjściowy regulatora przełącza się odpowiednio do wybra-nej funkcji i np. włącza lub wyłącza pompę zasilającą. Żółta dioda LED świeci, gdy przełącznik poziomuwłączył np. pompę zasilającą.

Błędy w elektrodzie poziomu lub w przekaźniku poziomu, złączu elektrycznym lub ustawieniu są wyświe-tlane na 7-segmentowym wyświetlaczu LED. W przypadku wystąpienia błędu włącza się alarm MIN i MAX.

W przypadku wystąpienia błędu tylko w przełączniku poziomu NRS 2-50, NRS 2-51, generowany jestalarm MIN i MAX i urządzenie jest restartowane.

Za pomocą pokrętła można zmieniać parametry lub symulować alarm MIN/MAX.

Urządzenie jest wyposażone w wyjście wartości rzeczywistych 4-20 mA na potrzeby zewnętrznegowskaźnika poziomu.

Zasada działania

Wskazówka bezpieczeństwa

Urządzenie może być montowane, podłączane elektrycznie i uruchamiane wyłącznie przez wykwalifi-kowany personel.

Prace konserwacyjne i przezbrajanie mogą być wykonywane wyłącznie przez oddelegowanych dotego pracowników, którzy przeszli specjalny instruktaż.

Niebezpieczeństwo

Podczas pracy listwy zaciskowe urządzenia znajdują się pod napięciem!

Może dojść do ciężkich obrażeń na skutek porażenia prądem elektrycznym!

Przed przystąpieniem do prac przy listwach zaciskowych (montaż, demontaż, podłączanieprzewodów) urządzenie należy odłączyć od napięcia!

Uwaga

Tabliczka znamionowa zawiera informacje o parametrach technicznych urządzenia.

Urządzenia bez odpowiedniej tabliczki znamionowej nie wolno uruchamiać ani eksploatować.

(5)

Ważne wskazówki

Strefy zagrożone wybuchem

Urządzenie nie może być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem.

(6)

NRS 2-50, NRS 2-51Napięcie zasilania 24 VDC +/- 20%

Bezpiecznik zewn. M 0, 5 APobór mocy 4 W

Przyłącza elektrody poziomu, przekaźnika poziomu (przełączanego)

1 wejście dla elektrody poziomu NRG 21-.. i NRG 26-21, 3-polowe ekranowane lub

1 wejście analogowe 4-20 mA, np. dla przekaźnika poziomu NRGT 26-., 2-polowe ekranowane.

Napięcie zasilania elektrody poziomu 12 VDC

Wyjścia:

NRS 2-50, NRS 2-51: 2 bezpotencjałowe styki przełączne, 8 A 250 V AC/30 V DC cos ϕ = 1.

Opóźnienie wyłączenia 3 s (alarm MIN/MAX, ustawiany punkt przełączania).

NRS 2-51: 1 bezpotencjałowy styk przełączny, 8 A 250 V AC/30 V DC cos ϕ = 1.

(Np. pompa zasilająca wł., ustawiane punkty przełączania).

Odbiorniki indukcyjne muszą być odkłócone zgodnie z zaleceniami producenta (układ RC).

NRS 2-50, NRS 2-51: 1 wyjście analogowe 4-20 mA, maks. obciążenie wtórne 500 omów, np. napotrzeby wskazania wartości rzeczywistej.

Wskaźniki i elementy obsługi

1 pokrętło ze zintegrowanym przyciskiem do testu alarmu MIN/MAX i ustawiania parametrów,1 4-miejscowy 7-segmentowy wyświetlacz LED, zielony

2 czerwone diody LED sygnalizujące alarm MIN/MAX,

1 żółta dioda LED sygnalizująca np. włączenie pompy zasilającej (NRS 2-51),1 4-polowy przełącznik kodowy do konfiguracji.

Korpus

Część spodnia: poliwęglan, kolor czarny, przód: poliwęglan, kolor szaryPrzekrój przyłączy: 1 x 4, 0 mm2 dla przewodu litego lub

1 x 2, 5 mm2 dla przewodu plecionego z tuleją DIN 46228, lub

2 x 1, 5 mm2 dla przewodu plecionego z tuleją DIN 46228 (min. ∅0, 1 mm)listwy zaciskowe zdejmowane oddzielnie

Mocowanie korpusu: zatrzask do szyny montażowej TH 35, EN 60715Bezpieczeństwo elektryczne

Stopień zabrudzenia 2 przy montażu w szafie rozdzielczej o stopniu ochrony IP 54, izolacja ochronnaStopień ochrony

Korpus: IP 40 wg EN 60529

Listwa zaciskowa: IP 20 wg EN 60529z adapterem panelowym: IP 65 wg EN 60529Masa

ok. 0, 2 kg

Dane techniczne

(7)

NRS 2-50, NRS 2-51 Temperatura otoczenia w momencie włączenia 0°... 55°Cpodczas pracy -10... 55°CTemperatura w czasie transportu

-20... +80°C (< 100 h), konieczny czas rozmrażania przed włączeniem zasilania 24 godz.

Temperatura w czasie składowania

-20... +70°C, konieczny czas rozmrażania przed włączeniem zasilania: 24 godz.

Wilgotność względna maks. 95%, bez kondensacji

Dane techniczne

Zawartość opakowaniaNRS 2-50

1 przełącznik poziomu NRS 2-501 instrukcja obsługi

NRS 2-51

1 przełącznik poziomu NRS 2-51

(8)

19 20

Niveauschalter Level switch Commutateur de niveau

16 17MIN 3s 3sMAX

18 21 22 23

Betriebsanleitung beachten Seeinstallation instructions Voirinstructions de montage

NRS 2-50

Tamb =55°C (131°F)T

IP (IP20)40 250V ~ T2, 5A

GESTRA AG Münchener Str. 77 28215 Bremen Made in Germany OUT

4-20mA 500Ω+

_ M0, 5A4W + _ _ 1+ +12V

IN 4-20mA

NRG2..

TÜV. WR. -42XX 5

3

1 2 3 4 5 6 7 8

24V ±20%

19 20

NRS 2-50

Tamb =55°C (131°F)T 250V ~ T2, 5A

I(IP20)P40 GESTRA AG Münchener Str. 77 28215 Bremen Made in Germany

Przykład tabliczki znamionowej / oznaczenia

Tabliczka znamionowa na dole

Oznacze-nie typu

Rys. 1

Stopień ochronyWskazówkabezpieczeństwa

StykiwyjścioweTemperaturaotoczeniaZewnętrznebezpiecznikistyków wyjścio-wych

Oznaczenie dopuszczenia typuczęści konstrukcyjnychInformacja dot.

utylizacjiNapięcie

zasilaniaPobórmocyBezpiecznikw miejscuinstalacji

Numer materiałowyi numer seryjny

Wyjście wartościrzeczywistej

Tabliczka znamionowa NRS 2-50 u góry Tabliczka znamionowa NRS 2-51 u góry

Producent

Przyłączeelektrody poziomu/

przekaźnika poziomu

NRS 2-51

Tamb =55°C (131°F)T 250V ~ T2, 5A

Znak zgod-ności

(9)

Montaż

Adapter panelowy, mały, z pokrętłem, nr kat. 441553, umożliwia montaż regulatora w drzwiach szafyrozdzielczej.

Umożliwia podgląd stanu i kontrolowanie alarmów bez konieczności otwierania drzwi szafy rozdzielczej.

Zamontowany adapter spełnia wymogi stopnia ochrony IP65. Dalsze informacje zawiera instrukcjaobsługi adaptera panelowego.

Montaż w drzwiach szafy rozdzielczej

Rys. 2

(10)

Montaż

Wymiary NRS 2-50, NRS 2-51

1

Górna listwa zaciskowa

2

Dolna listwa zaciskowaLegenda

Montaż w szafie rozdzielczej

Przełącznik poziomu NRS 2-50, NRS 2-51 należy zapiąć na szynie nośnej typu TH 35, EN 60715 wdrzwiach szafy rozdzielczej rys. 3 4.

3

Korpus

4

Szyna nośna typu TH 35, EN 60715Rys. 3

4 3

1

2

46

74

120 15

(11)

W szafie rozdzielczej: podłączenie elektryczne przełącznika poziomu

Schemat połączeń przełącznika poziomu NRS 2-50

5

Przyłącze napięcia zasilania 24 V DC z bezpiecznikiem instalacji budynku M 0, 5 A

6

elektroda poziomu NRG 21-.. ; NRG 26-21.

Można podłączyć maks. 3 NRS/NRR 2-5.. (połączenie równoległe)

7

Przekaźnik poziomu NRGT 26-., 4-20 mA, z przyłączem ekranu w obudowie przyłączeniowej.

Można podłączyć maks. (połączenie szeregowe)

8

Centralny punkt uziemiający (CPU) w szafie rozdzielczej

9

Styk wyjściowy MIN, czas zwłoki 3 s

0

Styk wyjściowy MAX, czas zwłoki 3 s

a

wyjście wartości rzeczywistych 4-20 mA

NRS 2-50

M 0, 5 A

5 7

8 0

9

Rys. 4

6

9 0

8

MIN MAX MIN MAX

5

a a

(12)

W szafie rozdzielczej: podłączenie elektryczne przełącznika poziomu

Schemat połączeń przełącznika poziomu NRS 2-51

6

elektroda poziomu NRG 21-.. ; NRG 26-21

a

styk wyjściowy pompy

b

wyjście wartości rzeczywistych 4-20 mA

a 0

6

NRS 2-51

Rys. 5M 0, 5 A

b

b 5

9 a 0

(13)

W szafie rozdzielczej: podłączenie elektryczne przełącznika poziomu

Urządzenie jest zasilane napięciem 24 V DC i jest zabezpieczone zewnętrznie bezpiecznikiem M 0, 5 A.

Należy stosować zasilacz bardzo niskiego napięcia z bezpieczną izolacją elektryczną.

Zasilacz musi być elektrycznie odizolowany od kontaktu z niebezpiecznym napięciem i spełniać conajmniej wymagania dla podwójnej lub wzmocnionej izolacji zgodnie z normami:

EN 61010-1, EN 60730-1, EN 60950-1 lub EN 62368-1.

Podłączanie elektrody poziomu, przekaźnika poziomu

Do podłączania urządzeń należy użyć wielożyłowego, ekranowanego przewodu sterującego o przekrojumin. 0, 5 mm2, np. LiYCY 4 x 0, 5 mm2, i długości maks. 100 m.

Do jednej elektrody poziomu lub jednego przekaźnika poziomu można podłączyć maksymalnie 3 prze-łączniki/regulatory NRS/NRR 2-5...

Listwę zaciskową podłączyć zgodnie ze schematem rys. 4, 5.

Podłączyć ekran zgodnie ze schematem połączeń.

Przewód łączący między urządzeniami układać oddzielnie od przewodów elektroenergetycznych.

Podłączanie napięcia zasilania

Podłączanie styków wyjściowych

Górną listwę zaciskową

1

(zaciski 16-23) podłączyć odpowiednio do wybranych funkcji przełączają-cych.

Styki wyjściowe zabezpieczyć bezpiecznikiem zewnętrznym T 2, 5 A.

Przy wyłączaniu odbiorników indukcyjnych powstają szczyty napięcia, które mogą poważnie zakłócićdziałanie instalacji sterujących i regulacyjnych. Dlatego podłączone odbiorniki indukcyjne powinny byćodkłócone zgodnie z zaleceniami producenta (układ RC).

Narzędzia

n Wkrętak, rozm. 3, 5 x 100 mm, całkowicie izolowany zgodnie z normą VDE 0680-1.

n Nieużywanych zacisków nie używać jako zacisków punktów wsporczych.

Podłączanie wyjścia wartości rzeczywistych

Do podłączenia należy użyć wielożyłowego, ekranowanego przewodu sterującego o przekroju min. 0, 5mm2, np. LiYCY 2 x 0, 5 mm2, i długości maks. 100 m.

Należy uwzględnić obciążenie wtórne maks. 500 omów.

Ekran podłączyć tylko raz do centralnego punktu uziemiającego (CPU) w szafie rozdzielczej.

Do zacisków wyjścia wartości rzeczywistych 4-20 mA można podłączać wyłącznie urządzenia, w któ-rych między pętlą prądową a aktywnymi częściami urządzenia, które nie są podłączone do napięciabezpiecznego, dostępna jest przynajmniej podwójna lub wzmocniona izolacja zgodna z normami EN61010-1 lub EN 60730-1, EN 60950-1 lub EN 62368-1.

(14)

W instalacji: podłączenie elektryczne elektrody poziomu/przekaźnika poziomu

n Listwę zaciskową podłączyć zgodnie ze schematem połączeń NRG 21-.., NRG 26-21 iNRGT 26-. pracują.

n Przewód łączący między urządzeniami układać oddzielnie od przewodów elektroener-getycznych.

n Przekaźnik poziomu musi być podłączony do własnego zasilania.

Ustawienia fabryczne

Przełącznik poziomu NRS 2-50n Czas zwłoki: 3 s (ustawiony na stałe)

n Wejście ustawione jako wejście napięciowe dopodłączenia elektrody poziomu NRG 21-.. lubNRG 26-21.

n Punkt przełączania MAX AL. Hi = 80%

n Punkt przełączania MIN AL. Lo = 20%

n Wartość kalibracji CAL. P = 100%

n Hasło PW: oFFPrzełącznik kodowy c:Wszystkie przełączniki OFF

Przełącznik poziomu NRS 2-51

n Punkt przełączania SP. Lo = 40%, pompa wł.

(napełnianie), pompa wył. (opróżnianie)n Punkt przełączania SP. Hi = 60%, pompa wył.

(napełnianie), pompa wł. (opróżnianie)n Wartość kalibracji CAL. P = 100%

n funkcja regulacji napełnianian Hasło PW: oFF

Przełącznik kodowy c:

(15)

Zmiana ustawień fabrycznych

Podczas pracy górna listwa zaciskowa urządzenia znajduje się pod napięciem!

Przed przystąpieniem do prac przy listwie zaciskowej (montaż, demontaż, podłączanieprzewodów) należy odłączyć urządzenie od napięcia!

Przełączanie wejścia elektrody poziomu/przekaźnika poziomu i zmiana funkcjiUkład wejściowy i funkcja zależą od ustawień przełącznika kodowego c.

W celu dokonania zmian można uzyskać dostęp do przełącznika kodowego w następujący sposób:

n Odłączyć napięcie zasilania.

n Zdjąć dolną listwę zaciskową. Rys. 6

n Włożyć wkrętak z prawej i lewej strony w miejscach oznaczonych strzałką między listwę zacisko-wą a ramkę frontową.

n Odblokować listwę zaciskową z prawej i lewej strony. W tym celu obrócić wkrętak w kierunkuwskazywanym przez strzałkę.

n Zdjąć listwę zaciskową.

Po dokonaniu zmian:

n Włożyć dolną listwę zaciskową.

n Ponownie włączyć napięcie zasilania; uruchomić urządzenieRys. 6

c

(16)

Aby zmienić układ wejściowy lub funkcję, należy przełączyć przełączniki S2 do S3 przełącznika kodowe-go c zgodnie z tabelą rys. 7.

Zmiana ustawień fabrycznych

Przełączanie wejścia elektrody poziomu/przekaźnika poziomu i zmiana funkcji

Rys. 7

Przełącznik kodowy c

Przełącznik poziomu NRS 2-50 S 3

Wejście do podłączenia elektrody poziomu

NRG 21-.. lub NRG 26-21 OFF

Wejście do podłączania przekaźnika poziomu

NRGT 26-. * ON

Przełącznik poziomu NRS 2-51 S 2 S 3

Regulacja napełniania OFF

Regulacja opróżniania ON

szary = ustawienia fabryczne

biała dźwigienka przełączająca

* W przypadku podłączenia przekaźnika poziomu NRGT 26-. dolny i górny limit zakresupomiarowego należy ustawić tylko na przekaźniku. Przestrzegać wskazówek zawartychw instrukcji obsługi urządzenia NRGT 26-.!

W przełączniku kodowym c nie należy zmieniać ustawień przełączników S1 i S4!

(17)

Obsługa przełącznika poziomu

Znaczenie kodów na wyświetlaczu 7-segmentowym

Kod Znaczenie

Wyświetlają się przy obracaniu pokrętła w prawo:

AL. Hi Alarm High Punkt przełączania MAX

ustawiany w zakresie od 0 do 100%

C

AL. Lo Alarm Low Punkt przełączania MIN

SP. Hi Setpoint High Tylko NRS 2-51: punkt przełączania: pompa wył. (napełnianie), pompawł. (opróżnianie), ustawiany w zakresie od 0 do100%

C

SP. Lo Setpoint Low Tylko NRS 2-51: punkt przełączania: pompa wł. (napełnianie), pompawył. (opróżnianie), ustawiany w zakresie od 0 do 100%

C

tESt Test Test przekaźników wyjściowych

PW Hasło on = ochrona hasłem jest aktywna

oFF = ochrona hasłem jest nieaktywnaUstawienia fabryczne 1902 (bez możliwości zmiany)CAL. L Calibrate L Tylko w przypadku pod-

łączeniaelektrody poziomuNRG 21-.. lub NRG 26-21

ustawianie początku zakresu pomiarowego

CAL. P Calibrate% ustawiany w zakresie =/> 25 a =/< 100%

CAL. H Calibrate H ustawianie końca zakresu pomiarowego

Wyświetlają się w trybie ustawiania parametrów

quit Quit Wprowadzone dane nie są potwierdzane

done Done Wprowadzone dane są potwierdzane

Wyświetlają się w przypadku błędu

E. 005 Error Uszkodzona elektroda poziomu/przekaźnik poziomu, za niskie napięciepomiarowe/prąd pomiarowy

E. 006 Error Uszkodzona elektroda poziomu/przekaźnik poziomu, za wysokie napięcie

E. 012 Error Początek i koniec zakresu pomiarowego zamienione miejscamiE. 013 Error Punkt przełączania MIN wyższy niż punkt przełączania MAX

Rys. 8

Dioda LEDpompy żółta

Czerwonadioda LEDMAXCzerwonaMIN

OO75

Wyświetlacz

7-segmentowy

Pokrętło zezintegrowanymprzyciskiem

OO75

(18)

Obsługa przełącznika poziomu

Ustawianie zakresu pomiarowego

W przypadku podłączenia przekaźnika poziomu NRGT 26-. dolny i górny limit zakresupomiarowego należy ustawić tylko na przekaźniku.

A

Początek przedziału pomiarowego, limitdolny, z możliwością ustawiania

B

Początek przedziału pomiarowego, limitgórny, z możliwością ustawiania

C

Przedział pomiarowy [mm] = xxx%

D

Obszary nieaktywne

E

Maksymalna długość zabudowyprzy 238°C

Ustawić początek i koniec zakresu pomiarowe-go dla pomiaru poziomu napełnienia. Wynikastąd zakres pomiarowy C.

Zakres pomiarowy należy przeliczyć na wartośćprocentową!

A B

C

NRG 2.

NRGT 26-.

D

3726

E

(19)

Start

Czynność Wyświetlacz Zasada działania

Włączyć zasilanie.

Poziom wody międzypoziomami MIN i MAX.

Na wyświetlaczu 7-segmentowymwyświetlana jest wersja

oprogramowania/urządzenia Test systemu, czas trwania ok. 3 sek.

wyświetlana jest wartość rzeczywista Przełączenie w tryb pracyUstawianie parametrów

Czynność wyświetlacz 7-segmentowy Zasada działaniaObracać pokrętłem do

chwili wyświetleniażądanego parametru

Na wyświetlaczu wyświetlane są na

zmianę parametr i zapisana wartość. Wybór parametruDługo nacisnąć przycisk

(pokrętło) Miga pierwsza cyfra (0000). Aktywny tryb ustawiania parametrów. Możnazmienić pierwszą cyfrę.

Obrócić pokrętło Wyświetla się nowa wartość. Obrót w prawo: zwiększanie wartości, obrótw lewo: zmniejszanie wartości.

Krótko nacisnąć przycisk 2., 3. lub 4. cyfra miga. (od prawej do lewej)

2., 3. Cyfrę cyfrę można zmienić po-krętłem. Obrót w prawo: zwiększanie wartości,obrót w lewo: zmniejszanie wartości

Po wprowadzeniuwartości: w przeciągu3 s nacisnąć przycisk(długo)

Wyświetlane jest krótko wskazanie

„done”. Następnie na wyświetlaczuwyświetlane są na zmianę parametri nowa wartość.

Wprowadzone dane są potwierdzane. Powrótdo parametru.

Jeśli wprowadzonawartość nie zostaniezatwierdzonaw przeciągu 3 s lub jeślinie są już wprowadzaneżadne dane:

„quit”. Następnie na wyświetlaczui stara wartość.

Bez potwierdzenia wprowadznone dane niezostają przejęte. Procedurę należy powtórzyć.

Bez potwierdzenia urządzenie powraca doparametru.

Obracać pokrętłem do chwili wyświetlenia następnego parametru. Lub obracać pokrętłem do chwili wyświetlenia wartościrzeczywistej. Lub nie wykonywać żadnych operacji przez 30s – wartość rzeczywista zostanie wyświetlona automatycznie.

Uruchamianie

Ustawianie parametrów

Przy aktywnej ochronie hasłem należy przed zmianą parametrów podać hasło. Hasło, patrzrozdział Ochrona za pomocą hasła.

(20)

Tylko elektroda poziomu NRG 2-.. : ustawianie zakresu pomiarowego, możliwość 1

Obniżyć poziom wody do początku zakresu pomiarowego A.

Wybrać parametr CAL. L. Po krótkim czasie miga liczba heksadecymalna. Kalibracja początku zakresu pomiarowego.

Nacisnąć przycisk. Miga aktualna liczba heksadecymalna.

W przeciągu 3 s nacisnąćprzycisk jeszcze raz (długo)

Wyświetlane jest krótko wskazanie „done”.

Następnie wyświetlane są na zmianę CAL. Li liczba heksadecymalna. Po krótkim czasiewyświetlana jest wartość 0000%

Wprowadzone dane są po-twierdzane. (wyjście wartościrzeczywistej = 4 mA)Napełnić zbiornik do końca zakresu pomiarowego B.

Wybrać parametr CAL. H

i nacisnąć przycisk. Kalibracja końca zakresu pomiarowego.

Następnie wyświetlane są na zmianę CAL. Hwyświetlana jest wartość 0100%

Wprowadzone dane są potwier-dzane.

(wyjście wartości rzeczywistej

= 20 mA)

Uruchamianie

c.

Wskazówka

n Ustawianie zakresu pomiarowego: możliwość 2 ma tę zaletę, że zbiornik może byćtylko częściowo napełniony.

Tylko elektroda poziomu NRG 2-.. : ustawianie zakresu pomiarowego, możliwość 2Napełnić zbiornik do co najmniej 25% zakresu pomiarowego.

Wybrać parametr CAL. H. Kalibracja przy np. 25% zakresu pomiarowego.

Wybrać parametr CAL. P i ustawić oraz zapisać np. 25%. CAL. P interpoluje wartość zmierzoną przy CAL. H na100% zakresu pomiarowego. P można ustawićw zakresie od 25 do 100%.

(21)

Działanie, alarm i test

Ustawianie punktów przełączania, wskazania

Zakład

poziomami MIN i MAX. Nie świecą diody LED

MIN i MAX Styki wyjściowe MIN 16/18 otwarte, 17/18 zamknięte.

Styki wyjściowe MAX 21/23 otwarte, 22/23 zamknięte.

alarm MINOsiągnięty lub przekroczony

w dół punkt przełączaniapoziom wody MIN.

Dioda LED MIN miga na

czerwono Upływa czas zwłoki.

Dioda LED MIN świeci na

czerwono Upłynął czas zwłoki, styki wyjściowe MIN 16/18zamknięte, 17/18 otwarte.

Alarm MAX

w górę punkt przełączaniapoziom wody MAX.

Dioda LED MAX miga na

Dioda LED MAX świeci na

czerwono Upłynął czas zwłoki, styki wyjściowe MAX 21/23zamknięte, 22/23 otwarte.

Ustawianie punktów przełączania MIN/MAXWybrać parametr AL. Lo, wprowadzić wymaganą

wartość procentową i zapisać. Ustawianie punktu przełączania MIN w zakresie 0-100%

Wybrać parametr AL. Hi, wprowadzić wymaganą

wartość procentową i zapisać. Ustawianie punktu przełączania MAX w zakresie 0-100%

Tylko przełącznik poziomu NRS 2-51: ustawianie punktów przełączania pompy (regulacja napełniania) Wybrać parametr SP. Ustawianie punktu przełączania pompa WŁ.

w zakresie 0-100%

Wybrać parametr SP. Ustawianie punktu przełączania pompa WYŁ.

Tylko przełącznik poziomu NRS 2-51: ustawianie punktów przełączania pompy (regulacja opróżniania)

(22)

Działanie, alarm i test

Wskazania

Tylko przełącznik poziomu NRS 2-51: Regulacja napełnianiaPrzekroczony w dół punkt

przełączania poziom wodypompa WŁ.

Dioda LED pompy świeci na

żółto. Styk wyjściowy pompy 19/20 zamknięty.

Przekroczony w górę punktprzełączania poziom wody

pompa WYŁ. Dioda LED pompy nie świeci. Styk wyjściowy pompy 19/20 otwarty.

Tylko przełącznik poziomu NRS 2-51: Regulacja opróżnianiaPrzekroczony w górę punkt

Przekroczony w dół punkt

Na wyświetlaczu 7-segmentowym wyświetlana jest wartość rzeczywista.

Test alarmu MIN i alarmu MAX

W trybie pracy:

poziom wody między MIN a MAX

Wybrać parametr Test.

Nacisnąć przyciski przytrzymać wciśnięty.

czerwono przez 3 s Styk wyjściowy MAX 21/23 zamknięty,22/23 otwarty.

Dioda LED MIN i MAX nieświeci przez 1 s

Styk wyjściowy MIN 16/18 otwarty,17/18 otwarty.

Styk wyjściowy MAX 21/23 otwarty,22/23 zamknięty.

czerwono przez 3 s Styk wyjściowy MIN 16/18 zamknięty,

Test zakończony, zwolnićprzycisk. Urządzenie przełączasię w tryb pracy.

Wskazówka: Jeśli przycisk pozostanie nadal wciśnięty, test rozpocznie się nanowo. Test można w każdej chwili przerwać, zwalniając przycisk.

Obracać pokrętłem tak długo do chwili wyświetlenia wartości rzeczywistej.

Lub nie wykonywać żadnych operacji przez 30s – wartość rzeczywista zostanie wyświetlona automatycznie.

Kontrola działania styków wyjściowych MIN/MAX

(23)

Działanie, alarm i test

Aktywacja ochrony hasłem

Czynność Wyświetlacz Funkcja

Obracać pokrętło do chwiliwyświetlenia żądanego parametru.zmianę nazwa parametru i wartość

parametru. Parametr jest wybrany.

Długo nacisnąć przycisk (pokrętło). PASS Konieczne jest wprowadzenie hasła.

Zwolnić i ponownie nacisnąć

przycisk. Miga pierwsza cyfra (0000). Wpisać hasło, zaczynając od prawejcyfry.

Obracać pokrętło w lewo lubw prawo, aby wprowadzić

odpowiednią cyfrę. 000X Wprowadzanie pierwszej cyfry.

Krótko nacisnąć przycisk. Miga druga cyfra od prawej strony

(000X). Możliwe jest wprowadzenie drugiej

cyfry.

Powtarzać oba ostatnie kroki domomentu wprowadzenia pełnego

hasła. Wskazanie podanego hasła (XXXX) Wprowadzanie pełnego hasła.

Długie naciśnięcie przycisku.

donE Wprowadzenie prawidłowego hasła.

Możliwość edycji parametru.

FAiL

Wprowadzenie nieprawidłowego hasła.

Parametr pozostaje zabezpieczonyhasłem.

quit

Upłynął maksymalny czas edycji.

System wraca do parametru.

Wprowadzanie hasła zostałoprzerwane.

Wycofana ochrona hasłem jest przywracana po około 30 nieaktywności (pokrętła), po upływie tego czasu koniecznejest ponowne wpisanie hasła. Po restarcie urządzenia parametry są zabezpieczone hasłem, jeżeli funkcja ochronyhasłem była wcześniej aktywna.

Ochrona za pomocą hasła

Możliwość zabezpieczania parametrów hasłem jest możliwa od wersji oprogramowania „S-13”. Hasłostandardowe brzmi 1902 i nie może być zmieniane.

(24)

Uwaga

Przed przystąpieniem do diagnostyki błędów należy sprawdzić:

Napięcie zasilania:

Czy przełącznik poziomu jest zasilany napięciem podanym na tabliczce znamionowej?

Okablowanie:

Czy okablowanie jest wykonane zgodnie ze schematem połączeń?

Wskazania błędów i środki zaradcze

Wskazanie, diagnostyka i środki zaradcze

Wskazania błędów na wyświetlaczu 7-segmentowym

Kod błędu Błąd Postępowanie

E. 005

Uszkodzona elektroda poziomu, napięciepomiarowe

< 0, 5 VDC

Sprawdzić elektrodę poziomu i w razie potrzeby wy-mienić. Sprawdzić podłączenie elektryczne.

Uszkodzony przekaźnik poziomu, prądpomiarowy

< 4 mA

Sprawdzić przekaźnik poziomu i w razie potrzebywymienić. Sprawdzić podłączenie elektryczne.

E. 006

> 7 VDC

> 20 mA

E. 012 Początek i koniec zakresu pomiarowego

zamienione miejscami Ponownie ustawić zakres pomiarowyE. 013 Punkt przełączania MIN wyższy niż punkt

przełączania MAX Ponownie ustawić punkty przełączaniaE. 097 Walkthrough application error Błąd wewnętrzny. Wymienić urządzenie.

E. 098 Walkthrough test error Błąd wewnętrzny. 099 Internal test error Błąd wewnętrzny. Wymienić urządzenie.

W przypadku wystąpienia błędu włącza się alarm MIN i MAX.

Wszystkie nieudokumentowane kody błędów stanowią rezerwę.

n W celu dalszej diagnostyki błędów należy przestrzegać wskazówek w instrukcjachobsługi NRG 21-.., NRG 26-21 und NRGT 26-. dla dalszej diagnostyki błędów.

W przypadku usterki przełącznika poziomu włącza się alarm MIN i MAX i urządzenie re-startuje się.

Jeśli proces ten ciągle się powtarza, urządzenie należy wymienić.

(25)

Przeciwdziałanie zakłóceniom wysokoczęstotliwościowym

Pozostałe wskazówki

W przypadku sporadycznego występowania usterek w instalacjach podatnych na zakłócenia, np. uste-rek spowodowanych przesunięciami fazowymi W celu wyeliminowania zakłóceń zalecamy wykonanienastępujących czynności odkłócających:

n Odbiorniki indukcyjne odkłócić zgodnie z zaleceniami producenta (układ RC).

n Przewody łączące do elektrody poziomu lub przekaźnika poziomu układać oddzielnie od przewodówelektroenergetycznych.

n Zwiększyć odstęp od zakłócających odbiorników.

n Sprawdzić podłączenie ekranów w centralnym punkcie uziemiającym (CPU) w szafie rozdzielczej.

n Odkłócić zakłócenia wysokoczęstotliwościowe za pomocą pierścieni ferrytowych z obudową zawia-sową.

Wyłączanie urządzenia z eksploatacji/wymiana

Utylizacja

Przy utylizacji urządzenia należy przestrzegać przepisów prawa dot. utylizacji odpadów.

n Odłączyć napięcie zasilania i odłączyć urządzenie od napięcia!

n Zdjąć dolną i górną listwę zaciskową. 9

n Zdjąć listwy zaciskowe.

Rys. 9

n Zwolnić biały zatrzask mocujący na spodzie urządzenia i zdjąć urządzenie z szyny nośnej.

W przypadku wystąpienia usterek lub błędów, których nie można usunąć z pomocą tej instrukcji obsłu-gi, należy skontaktować się z naszym serwisem technicznym.

(26)

Szczegóły dotyczące zgodności urządzeń oraz zastosowanych norm i dyrektyw są podane w naszejdeklaracji zgodności oraz w przyporządkowanych do niej certyfikatach i aprobatach.

Deklarację zgodności można pobrać w Internecie na stronie www. gestra. com, a odpowiednie certyfi-katy zamówić pod następującym adresem:

GESTRA AGMünchener Straße 7728215 BremenNiemcy

Telefon +49 421 3503-0Telefaks +49 421 3503-393E-mail info@de. comInternet www. com

Powyższa deklaracja traci ważność w przypadku dokonania nieuzgodnionych z nami modyfikacji urzą-dzenia.

Deklaracja zgodności

Normy i dyrektywy

(27)

(28)

819412-03/04-2022cm (808861-06) · GESTRA AG · Bremen · Printed in Germany

GESTRA AG

Münchener Straße 77

Przedstawicielstwa firmy na całym świecie można znaleźć na stronie:

www. com

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Caliber Mcm 1102

Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Caliber Mcm 1102

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Caliber Mcm 1102