Podręcznik konfiguracji i obsługi Electrolux Esf6550

Electrolux Esf6550 to jeden z najbardziej popularnych modeli pralek tej marki. Podręcznik konfiguracji i obsługi jest dostępny w formie drukowanej lub jako plik PDF na stronie internetowej producenta. Zawiera on szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji, użytkowania i naprawy pralki. Dokumentacja zawiera także przydatne instrukcje dotyczące konserwacji, czyszczenia i czyszczenia filtrów, a także informacje na temat bezpiecznego użytkowania pralki. Jest to doskonały zasób wiedzy, który pomoże Ci z łatwością cieszyć się i korzystać z pralki Electrolux Esf6550.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i obsługi Electrolux Esf6550

1 Drukarka etykiet Podręcznik konfiguracji iobsługi Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania z niego w przyszłości. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

2 Dziękujemy za zakup drukarki Brother QL-060N. Niniejszy podręcznik krótko opisuje kroki niezbędne do rozpoczęcia korzystania z urządzenia Brother QL-060N. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Podręcznik użytkownika znajduje się w folderze Manuals na załączonej płycie CD-ROM. Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszego podręcznika przed rozpoczęciem użytkowania drukarki Brother QL-060N oraz zachowanie go w łatwo dostępnym miejscu w celu korzystania z niego w przyszłości. Użytkownikom, którzy zarejestrują swoje produkty na naszej stronie internetowej, zapewniamy obsługę i wsparcie techniczne. Zalecamy skorzystanie z tej możliwości i zarejestrowanie się na stronie: Rejestracja użytkowników online Strona wsparcia technicznego online UWAGA. Dostęp do powyższych stron można również uzyskać z poziomu okna rejestracji online użytkownika znajdującego się na płycie CD-ROM. Zapraszamy do rejestracji. Deklaracja zgodności My BROTHER INDUSTRIES, LTD. 5-, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, Japan oświadczamy, że drukarka etykiet QL-060N (model nr QL-060) jest zgodna znastępującymi dokumentami normalizacyjnymi: Bezpieczeństwo: EN:00/A:00 Zgodność elektromagnetyczna: EN 550:006 Klasa B EN 550:998/A:00/A:00 EN:006 EN:995/A:00/A:005 z zachowaniem przestrzegania postanowień dyrektywy niskonapięciowej 006/95/EC oraz dyrektywy zgodności elektromagnetycznej 00/08/EC. Wydany przez: BROTHER INDUSTRIES, LTD. Printing & Solutions Company, Dział zarządzania jakością Tylko dla Unii Europejskiej Uwaga. Oznaczenie zgodne z dyrektywą UE 00/96/EC i normą EN509. Ten sprzęt jest oznaczony symbolem recyklingu. Oznacza to, że po zakończeniu użytkowania sprzętu należy oddać go do odpowiedniego punktu, a nie wyrzucać wraz z innymi, niesortowanymi odpadami komunalnymi. Przyczyni się to do ochrony środowiska (dotyczy tylko Unii Europejskiej).

3 Spis treści Informacje ogólne Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Zalecenia ogólne 5 7 Rozpakowywanie drukarki QL-060N 7 Opis części 8 Główna jednostka drukująca 8 Wkładanie rolki DK 8 Podłączanie do źródła zasilania 9 5 Instalowanie tacy etykiet 9 6 Używanie przewodu interfejsu 0 Instalacja oprogramowania Instalacja oprogramowania. W przypadku używania systemu Microsoft Windows. W przypadku używania systemu Mac OS 7 Etykiety Rodzaje etykiet Procedury ogólne Uruchamianie pomocy P-touch Editor Help 5 Dla systemu Windows 5 Dla systemu Mac 6 Spis treści Informacje 7 Podstawowe dane techniczne 7 Akcesoria 8 Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

4 Informacje ogólne Uwaga dotycząca kompilacji i publikacji Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd. i zawiera najnowsze opisy i dane techniczne wyrobu. Treść tego podręcznika i dane techniczne produktu mogą ulec zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne usterki, które mogą występować w tej publikacji. Wygląd ekranów zawartych w tym podręczniku może się różnić w zależności od systemu operacyjnego. 007 Brother Industries, Ltd. Znaki towarowe Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd. Brother to zarejestrowany znak towarowy firmy Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows Vista i Windows to albo zarejestrowane znaki towarowe, albo znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Apple, Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple, Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nazwy innych programów lub produktów używane w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami. Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością. Wszelkie inne nazwy marek i produktów, wymienione w tym Podręczniku konfiguracji i obsługi oraz w Podręczniku użytkownika, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami. Symbole używane w niniejszym podręczniku W całym podręczniku stosowane są następujące symbole: Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, których należy przestrzegać. Ich zignorowanie może skutkować obrażeniami ciała, uszkodzeniami mienia lub nieprawidłową pracą. Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i bardziej wydajnej obsłudze drukarki.

5 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie poniższe instrukcje i zachowaj je na przyszłość. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie. Ostrzeżenie Ostrożnie W podręczniku stosowane są następujące symbole: Działanie NIEDOZWOLONE. NIE pryskaj wodą na produkt ani NIE zanurzaj go w wodzie. Czynność obowiązkowa. Ostrzeżenie o ryzyku porażenia prądem elektrycznym. Informuje o tym, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała. Informuje o procedurach, których należy przestrzegać w celu uniknięcia uszkodzenia drukarki. Bezpieczne użytkowanie urządzenia Ostrzeżenie NIE rozmontowuj produktu. NIE dotykaj danej części produktu. Odłączenie. Przestrzegaj tych zaleceń, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych zagrożeń. Urządzenie Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi natychmiast odłącz przewód zasilania i zaprzestań używania urządzenia. Istnieje możliwość porażenia piorunem. Nie dotykaj żadnych metalowych części w pobliżu głowicy drukującej. Podczas pracy głowica bardzo się nagrzewa i pozostaje gorąca zaraz po jej użyciu. Nie dotykaj jej gołymi rękami. Wyrzucaj plastikowe worki w prawidłowy sposób i trzymaj je z dala od niemowląt i dzieci. Nie należy zakładać na siebie ani bawić się plastikowymi workami. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek zapachu odbiegającego od normy, nadmiernego nagrzania, odbarwienia, odkształcenia lub innego niezwykłego objawu podczas użytkowania lub przechowywania urządzenia natychmiast odłącz przewód zasilający. Nie rozmontowuj urządzenia. W celu dokonania kontroli, regulacji lub naprawy urządzenia skontaktuj się z punktem jego zakupu lub z lokalnym punktem serwisowym. Nie upuszczaj, nie uderzaj ani nie wystawiaj urządzenia na innego rodzaju wstrząsy. Nie trzymaj ani nie podnoś urządzenia za pokrywę rolki DK. Pokrywa może się oderwać, a urządzenie upaść i ulec uszkodzeniu. Nie dopuszczaj do zawilgocenia urządzenia. Nie używaj urządzenia, gdy w jego wnętrzu znajdują się obce przedmioty. W przypadku dostania się wody lub jakichkolwiek obcych przedmiotów do wnętrza urządzenia odłącz przewód zasilania od gniazda elektrycznego i usuń wodę lub obce przedmioty. W razie potrzeby skontaktuj się z punktem zakupu urządzenia lub z lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym. Nie trzymaj urządzenia tylko jedną ręką. Urządzenie może łatwo wypaść z ręki. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

6 Przestrzegaj tych zaleceń, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych zagrożeń. Przewód zasilający Podłączaj urządzenie tylko do zatwierdzonego dla niego źródła zasilania (0 0 V, prąd przemienny). Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem. Nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami. Nie przeciążaj gniazd elektrycznych poprzez podłączanie do nich zbyt wielu urządzeń ani nie podłączaj przewodu zasilającego do uszkodzonego gniazda. Ostrożnie Nie przecinaj, nie uszkadzaj, nie modyfikuj przewodu zasilającego ani nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów. Nie używaj przewodu zasilającego, który jest uszkodzony. Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo umieszczona w gnieździe elektrycznym. Jeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Urządzenie Gniazdo elektryczne powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne. Przewód zasilający Podczas odłączania lub podłączania przewodu zasilającego z/do gniazda elektrycznego zawsze trzymaj przewód. Ciągnięcie za przewód zasilający może powodować problemy. Odcinarka Nie dotykaj ostrza odcinarki. Nie otwieraj górnej pokrywy, gdy odcinarka pracuje. Instalacja/przechowywanie Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, np. na biurku. Rolka DK (etykiety DK, taśma DK) Uważaj, aby nie upuścić rolki DK. W rolkach DK wykorzystywany jest papier termiczny lub folia termiczna. Promienie słoneczne i wysokie temperatury powodują blaknięcie zarówno etykiety, jak i wydruku. Nie używaj rolek DK w zastosowaniach zewnętrznych, wymagających trwałości. Ostrzeżenie Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu. W zależności od lokalizacji, materiału i warunków środowiska etykieta może odejść lub stać się niemożliwą do usunięcia, kolor etykiety może ulec zmianie lub zabarwić inne przedmioty. Przed zastosowaniem etykiety sprawdź warunki środowiska i materiał. Przetestuj etykietę poprzez przytwierdzenie jej niewielkiej części w mało widocznym miejscu powierzchni.

7 5 Zalecenia ogólne Urządzenie Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nigdy nie rozmontowuj urządzenia ani nie dopuszczaj do jego zawilgocenia. Nie odłączaj ani nie podłączaj przewodu zasilającego z/do gniazda elektrycznego mokrymi rękami. Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Nie dotykaj odcinarki. Grozi to obrażeniami ciała. Drukarka jest urządzeniem precyzyjnym. Nie podnoś urządzenia za pokrywę rolki DK. Urządzenie może nie działać prawidłowo, gdy znajduje się w pobliżu telewizora, odbiornika radiowego itp. Nie używaj urządzenia w pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, grzejników ani innych urządzeń, w miejscach narażonych na bardzo wysokie lub niskie temperatury, wysoką wilgotność lub duże zapylenie. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozcieńczalników do farb, benzenu, alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych. Mogą one spowodować uszkodzenie zewnętrznej warstwy powierzchni. Urządzenie czyść przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów ani przedmiotów zawierających wodę. W przypadku dostania się wody lub obcego przedmiotu do wnętrza urządzenia skontaktuj się z punktem jego zakupu lub z lokalnym autoryzowanym punktem serwisowym. Kontynuowanie używania urządzenia, gdy w jego wnętrzu znajduje się woda lub obcy przedmiot, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazda wyjściowego etykiet, portu USB, portu szeregowego i portu LAN ani nie blokuj tych gniazd. Nie umieszczaj żadnych metalowych elementów w pobliżu głowicy drukującej. Używaj wyłącznie przewodu interfejsu (przewodu USB) dostarczonego wraz z urządzeniem. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego rolkę DK. Nie próbuj drukować etykiet, gdy pokrywa rolki DK jest otwarta. Przewód zasilający Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem. Podczas odłączania lub podłączania przewodu zasilającego z/do gniazda elektrycznego zawsze trzymaj przewód. Nie ciągnij za przewód zasilający. Może to spowodować uszkodzenie przewodu. Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu łatwo dostępnego, standardowego gniazda elektrycznego. Rolka DK (etykiety DK i taśma DK) Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy Brother (z oznaczeniami, ). Nie stosuj niezatwierdzonych akcesoriów ani materiałów eksploatacyjnych. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

8 6 Etykieta przyklejona do mokrej, zabrudzonej lub tłustej powierzchni może się łatwo odkleić. Przed przytwierdzeniem etykiety oczyść powierzchnię, na której chcesz ją umieścić. W rolkach DK wykorzystywany jest papier termiczny lub folia termiczna, których kolory mogą blaknąć i które mogą odchodzić od powierzchni na skutek oddziaływania promieni ultrafioletowych, wiatru lub deszczu. Nie wystawiaj rolek DK na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokie temperatury, wysoką wilgotność lub zapylenie. Przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu. Użyj rolki DK krótko po otwarciu opakowania. Zadrapanie zadrukowanej powierzchni etykiety paznokciami lub metalowymi przedmiotami bądź dotknięcie jej rękami mokrymi od wody, potu czy kremu itp. może spowodować zmianę lub wyblaknięcie koloru. Nie umieszczaj etykiet na osobach, zwierzętach i roślinach. Ponieważ końcówka rolki DK jest tak zaprojektowana, aby nie przywierała to szpuli etykiet, ostatnia etykieta może nie zostać prawidłowo odcięta. W takiej sytuacji wyjmij pozostałe etykiety, włóż nową rolkę DK i ponownie wydrukuj ostatnią etykietę. Uwaga. W celu zrekompensowania tego problemu liczba etykiet na rolce DK może być większa niż wskazana na opakowaniu. W przypadku usuwania wcześniej naklejonej etykiety jej fragmenty mogą pozostać na powierzchni. Przed przyklejeniem nowej etykiety usuń pozostałości starej. W niektórych etykietach na rolkach DK stosowany jest klej trwały. Po naklejeniu takich etykiet nie można ich łatwo odkleić. Przed zastosowaniem etykiet CD/DVD zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi stosowania takich etykiet, zawartymi w instrukcji obsługi odtwarzacza CD/DVD. Nie stosuj etykiet CD/DVD na płytach używanych w odtwarzaczach CD/DVD z ładowaniem szczelinowym, takich jak odtwarzacze samochodowe, do których płyty są wsuwane. Nie odklejaj raz przyklejonej etykiety CD/DVD z płyty. Wraz z etykietą odejść może cienka warstwa powierzchni, skutkując uszkodzeniem płyty. Nie naklejaj etykiet CD/DVD na płyty CD/DVD przeznaczone do druku w drukarkach atramentowych. Z takich płyt etykiety łatwo się odklejają, a używanie płyt z odchodzącymi etykietami może doprowadzić do utraty lub uszkodzenia danych. Do naklejania etykiet CD/DVD używaj aplikatora dostarczonego wraz z rolką etykiet CD/DVD. W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie odtwarzacza CD/DVD. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie etykiet CD/DVD. Firma Brother nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych na skutek niewłaściwego użycia etykiet CD/DVD. Płyta CD-ROM i oprogramowanie Nie zadrapuj ani nie wystawiaj płyty CD-ROM na działanie wysokich lub niskich temperatur. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na płycie CD-ROM ani nie wywieraj na nią siły. Oprogramowanie znajdujące się na płycie CD-ROM jest przeznaczone do stosowania wyłącznie z tym urządzeniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z licencją na płycie CD. Oprogramowanie to można zainstalować na kilku komputerach do użytku w biurze itp.

9 7 Rozpakowywanie drukarki QL-060N Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki QL-060N sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy. Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą produktów Brother. QL-060N Przewód USB Płyta CD-ROM Przewód zasilający Rolka DK (rolka startowa) Drukarka QL-060N zawiera dwie startowe rolki: Jedna startowa rolka etykiet ciętych DK 0 5 mm. Jedna startowa rolka papierowej etykiety ciągłej DK 6 mm. PODRĘCZNIK KONFIGURACJI IOBSŁUGI Przewodnik po etykietach itaśmach DK Karta gwarancyjna Taca etykiet Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

10 8 Opis części Główna jednostka drukująca Przód Tył Pokrywa komory rolki DK Dioda LED Przycisk ON/OFF Przycisk CUT Przycisk FEED Port Port USB szeregowy Port LAN Przewód zasilający Wkładanie rolki DK Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby wyłączyć drukarkę QL-060N. Podnieś dźwignię po lewej i prawej stronie pod górną pokrywą urządzenia i otwórz pokrywę. Umieść szpulę w prowadnicach szpuli w komorze rolki DK. Upewnij się, że ramiona szpuli zostały dobrze umieszczone w prowadnicach po lewej i prawej stronie. Włóż szpulę, gdy rolka DK znajduje się po prawej stronie drukarki QL-060N. Włóż koniec rolki DK do końca gniazda, aż wyrówna się z rolką. Jeśli nie można włożyć końca rolki DK do końca gniazda, włóż go tak głęboko, jak to możliwe, a następnie zamknij pokrywę. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć drukarkę QL-060N, anastępnie naciśnij przycisk FEED, aby ustawić rolkę.

11 Zamknij pokrywę komory rolki DK, aż wskoczy na swoje miejsce po obu stronach. Podłączanie do źródła zasilania Podłącz przewód zasilania do drukarki QL-060N, a następnie podłącz go do gniazdka sieciowego. Przed podłączeniem przewodu zasilającego sprawdź, czy napięcie gniazda elektrycznego wynosi 0 0 V, prąd przemienny. Po zakończeniu korzystania z drukarki QL-060N odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Przy odłączaniu od gniazda elektrycznego nie ciągnij za przewód. Nie podłączaj drukarki QL-060N do komputera, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie podczas instalacji sterownika drukarki. 5 Instalowanie tacy etykiet Urządzenie zawiera tacę etykiet, która może pomieścić do dziesięciu arkuszy etykiet. Zainstaluj tacę etykiet z przodu urządzenia, jak pokazano po prawej stronie. W przypadku ciągłego drukowania ponad dziesięciu etykiet przy użyciu funkcji automatycznego przycięcia, wyjmij prowadnicę papieru, aby uniknąć zacięcia papieru. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania 9

12 0 6 Używanie przewodu interfejsu Przewód RS-C i przewód sieciowy nie należą do wyposażenia standardowego. Przygotuj przewód odpowiedni do używanego interfejsu. Przewód USB Używaj przewodu interfejsu dostarczonego w zestawie. Przewód RS-C Nie używaj przewodu interfejsu dłuższego niż, 0 metry. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Załącznik Przewody szeregowe w Podręczniku użytkownika. Kabel sieciowy Musi to być bezpośredni kabel skrętkowy kategorii 5 (lub wyższej) do sieci 0BASE-T lub 00BASE-TX Fast Ethernet Network. Ważne W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych należy używać przewodu interfejsu dostarczonego wraz z urządzeniem. W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych należy używać ekranowanego przewodu interfejsu. Dokonywanie zmian lub modyfikacji bez uzyskania wyraźnej zgody od firmy Brother Industries, Ltd. może spowodować anulowanie prawa użytkownika do obsługi sprzętu. Przestroga dotycząca połączenia sieci LAN Niniejszy produkt należy podłączyć do połączenia sieci LAN, które nie jest narażone na przepięcia. Przestroga dotycząca połączenia RS-C Złącze szeregowe RS-C tego urządzenia nie jest ograniczonym źródłem zasilania.

13 Instalacja oprogramowania W tym rozdziale opisano sposób instalacji aplikacji P-touch Editor 5. 0, P-touch Address Book., sterownika drukarki i Podręcznika użytkownika jako całości. Procedura instalacji różni się w zależności od systemu operacyjnego komputera. Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista. Procedura instalacji może ulec zmianie bez powiadomienia. Instalacja oprogramowania. W przypadku używania systemu Microsoft Windows Uruchom komputer i włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Jeśli plik instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, otwórz folder na płycie CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik Setup. exe. Kliknij opcję Standard Installation. Instalowane elementy: Standard Installation P-touch Editor 5. 0, P-touch Address Book., sterownik drukarki, Podręcznik użytkownika (PDF) i Network User s Guide (Instrukcja obsługi dla sieci) (PDF). Custom Installation P-touch Editor 5. 0, P-touch Address Book., sterownik drukarki, Podręcznik użytkownika (PDF) i Network User s Guide (Instrukcję obsługi dla sieci) (PDF) można zainstalować oddzielnie. Utility Installation BRAdmin Light. User s Guide Podręcznik użytkownika (PDF), Network User s Guide (Instrukcja obsługi dla sieci) (PDF) i łącze do strony pobierania programu Adobe Reader. Przeczytaj umowę licencyjną i, jeśli akceptujesz jej warunki, kliknij opcję [Yes]. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

14 Instalacja oprogramowania 5 Zaznacz pole wyboru instalacji dodatku Add-In i kliknij przycisk [Next]. Upewnij się, że wszystkie aplikacje pakietu Microsoft Office zostały zamknięte. Szczegółowe informacje na Add-In się w Podręczniku użytkownika (PDF). 6 Kliknij przycisk [OK]. Następnie wybierz typ połączenia i kliknij przycisk [Next]. W przypadku korzystania z przewodu interfejsu USB 7- Wybierz opcję Local Printer with USB cable i kliknij przycisk [Next]. 7- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy wyświetlony zostanie ten ekran, włącz zasilanie. Podłącz przewód interfejsu USB do komputera, a następnie do urządzenia. Następnie przejdź do kroku 8 na str..

15 W przypadku korzystania z przewodu interfejsu sieciowego 7- Wybierz opcję Brother Peer-to-Peer Network Printer, a następnie kliknij przycisk [Next]. Sprawdź, czy przewód sieci LAN jest podłączony do urządzenia. 7- Wybierz opcję Search the network for devices and choose from a list of discovered devices (Recommended). Alternatywnie można wprowadzić adres IP urządzenia lub jego nazwę węzła. Kliknij przycisk [Next]. Adres IP drukarki i jej nazwę węzła można uzyskać poprzez wydrukowanie strony ustawień drukarki. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w NETWORK USER S GUIDE (INSTRUKCJI OBSŁUGI DLA SIECI). 7- Wybierz swoją drukarkę. W przypadku udostępnionego środowiska sieciowego 7- Wybierz opcję Network Shared Printer, a następnie kliknij przycisk [Next]. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

16 Instalacja oprogramowania 7- Wybierz kolejkę drukarki, a następnie kliknij przycisk [OK]. Jeśli nie znasz lokalizacji ani nazwy drukarki w sieci, skontaktuj się ze swoim administratorem. 8 Kliknij przycisk [Next]. Jeśli wybrana zostanie opcja Yes, display the page, przed zakończeniem instalacji nastąpi przejście do strony rejestracji użytkowników online (zalecane). Jeśli wybrana zostanie opcja No, do not display the page, nastąpi kontynuowanie instalacji. 9 Kliknij przycisk [Finish]. 0 Uruchom oprogramowanie. Aby uruchomić aplikację P-touch Editor, kliknij menu [Start] - [Wszystkie programy (Programy)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5. 0]. Aby uruchomić aplikację P-touch Address Book, kliknij menu [Start] - [Wszystkie programy (Programy)] - [Brother P-touch] - [P-touch Address Book. ]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oprogramowania, patrz Podręcznik użytkownika (PDF). Dostęp do Podręcznika użytkownika można uzyskać klikając opcję [Start] - [Wszystkie programy (Programy)] - [Brother P-Touch] - [Manuals] - [QL-060N User s Guide (English)].

17 5 Instalacja narzędzia konfiguracji BRAdmin Light dla systemu Windows BRAdmin Light to narzędzie służące do przeprowadzenia początkowej konfiguracji urządzeń Brother podłączonych do sieci. Umożliwia ono ponadto wyszukiwanie produktów Brother w sieci, wyświetlanie ich statusu oraz konfigurowanie podstawowych ustawień sieci, takich jak adres IP. Więcej informacji na temat narzędzia BRAdmin Light znajduje się na stronie Jeśli wymagane jest bardziej zaawansowane zarządzanie drukarką, skorzystaj z najnowszej wersji narzędzia Brother BRAdmin Professional, które można pobrać ze strony Jeśli używane jest oprogramowanie osobiste typu firewall (np. Zapora systemu Windows), aplikacja BRAdmin Light może nie wykryć nieskonfigurowanego urządzenia. W takiej sytuacji wyłącz oprogramowanie typu firewall i ponownie spróbuj użyć narzędzia BRAdmin Light. Po ustawieniu danych adresu ponownie uruchom oprogramowanie typu firewall. Kliknij opcję Utility Installation. Ten ekran to ten sam ekran, który wyświetlany jest po włożeniu płyty CD-ROM. Kliknij przycisk BRAdmin Light i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli na komputerze uruchomiona jest Zapora systemu Windows, wyświetlony zostanie komunikat Do you wish to add this application to the list of exceptions? (Czy chcesz dodać tę aplikację do listy wyjątków? ). Sprawdź środowisko komputera i wybierz opcję [Yes] (Tak) lub [No] (Nie). Ustawianie adresu IP, maski podsieci i bramy przy użyciu narzędzia BRAdmin Light Start aplikacji BRAdmin Light. Aplikacja automatycznie wyszuka nowe urządzenia. Jeśli w sieci znajduje się serwer DHCP/BOOTP/RARP, nie musisz wykonywać poniższej operacji, ponieważ serwer druku automatycznie uzyska adres IP. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

18 6 Instalacja oprogramowania Kliknij dwukrotnie nieskonfigurowane urządzenie. Wybierz metodę STATIC dla opcji Boot Method. Wprowadź dane w polach IP Address (Adres IP), Subnet Mask (Maska podsieci) i Gateway (Brama), a następnie kliknij przycisk [OK]. Dane adresu zostaną zapisane w drukarce.

19 7. W przypadku używania systemu Mac OS W tym rozdziale opisano sposób instalacji aplikacji P-touch Editor 5. 0, czcionek, szablonów automatycznego formatowania, grafiki Clip Art i sterownika drukarki. Objaśniono tu również sposób skonfigurowania urządzenia po zainstalowaniu sterownika. Poniższy przykład dotyczy systemu Mac OS X Uruchom komputer Macintosh i włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. Zostanie wyświetlony ekran QL-060N. Jeśli nie zostanie on wyświetlony automatycznie, kliknij ikonę QL-060N (CD-ROM). 5 Nie podłączaj drukarki do komputera przed zakończeniem instalacji sterownika drukarki. Jeśli jest ona podłączona, odłącz kabel interfejsu USB/przewód sieciowy od komputera. Na czas instalowania urządzenia zaloguj się jako administrator. Kliknij folder [Mac OS X], a następnie kliknij dwukrotnie pozycję [P-touch Editor 5. 0 Installer]. Po zakończeniu instalacji i wyświetleniu ekranu pokazanego po prawej stronie kliknij przycisk [Done]. Instalacja oprogramowania jest zakończona. Następnie zainstaluj sterownik drukarki. Kliknij dwukrotnie plik [Brother QL-060N Driver. pkg] w folderze [Mac OS X]. Uruchomiony zostanie program instalacyjny sterownika. Po zakończeniu instalacji i wyświetleniu komunikatu Click Restart to finish installing the software kliknij przycisk [Restart]. Nastąpi ponowne uruchomienie komputera. Instalacja sterownika drukarki została zakończona. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

20 8 Instalacja oprogramowania 6 Po ponownym uruchomieniu komputera podłącz przewód USB/LAN do urządzenia. Jeśli port USB jest zakryty przez naklejkę ochronną, usuń ją, a następnie podłącz przewód USB. Port Port USB szeregowy Port LAN Przewód zasilający 7 Podłącz przewód USB/LAN do portu USB/LAN komputera Macintosh. Naciśnij przycisk ON/OFF () na urządzeniu, aby je włączyć. W przypadku podłączenia urządzenia do komputera za pośrednictwem koncentratora USB połączenie może nie zostać prawidłowo ustanowione. W takiej sytuacji podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera. 8 Kliknij dwukrotnie napęd, na którym zainstalowany jest system Mac OS X, a następnie kliknij opcje [Applications] (Aplikacje) - [Utilities] (Narzędzia) - [Printer Setup Utility] (Narzędzie konfiguracji drukarki). W przypadku korzystania z przewodu interfejsu USB 9 Kliknij opcję [Add] (Dodaj) i wybierz opcję USB w górnej części ekranu (w systemie Mac OS X 0.. 9). Wybierz z listy pozycję QL-060N i kliknij ponownie polecenie [Add] (Dodaj), aby dodać drukarkę do narzędzia Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki). W przypadku systemu Mac OS X 0.. x kliknij polecenie [Add] (Dodaj) i dodaj drukarkę zpołączeniem BRPTUSB. (Spowoduje to, że w przypadku wystąpienia błędu drukowania wyświetlane będzie okno dialogowe błędu. ) Ustaw właściwą nazwę drukarki. Następnie przejdź do kroku 0. W przypadku korzystania z przewodu interfejsu sieciowego (prosta konfiguracja sieciowa) 9- Kliknij polecenie [Add] (Dodaj). 9 wybierz następujące ustawienia. x przejdź do kolejnego kroku.

21 9 9- Wybierz z listy pozycję QL-060N i kliknij ponownie polecenie [Add] (Dodaj), aby dodać drukarkę do narzędzia Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki). (Mac OS X 0.. 9) (Mac OS X 0.. x) Następnie przejdź do kroku 0. W przypadku korzystania z przewodu interfejsu sieciowego (ręczna konfiguracja sieciowa) 9 (System Mac OS X 0.. 9) Kliknij polecenie [Add] (Dodaj) i wybierz opcję IP Printing (Drukowanie IP) na górze ekranu. Wprowadź adres IP drukarki w polu Printer Address (Adres drukarka). (System Mac OS X 0.. x) Kliknij polecenie [Add] (Dodaj) i wybierz opcję IP Printer (Drukarka IP) na górze ekranu. Wprowadź adres IP drukarki w polu Address (Adres). Podczas określania opcji nazwa kolejki, użyj wartości brn_xxxxxx_p, gdzie xxxxxx to ostatnie 6 cyfr adresu Ethernet. 0 Gdy nastąpi powrót do ekranu Printer List (Lista drukarek), sprawdź, czy dodany został model QL-060N i zamknij ekran Printer List (Lista drukarek). Teraz możesz zacząć korzystać z urządzenia. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania Szczegółowe informacje na temat oprogramowania znajdują się w pomocy P-touch Editor Help.

22 0 Instalacja oprogramowania Instalacja narzędzia konfiguracji BRAdmin Light dla systemu Mac BRAdmin Light to narzędzie służące do przeprowadzania początkowej konfiguracji urządzeń Brother podłączonych do sieci. Więcej informacji na temat narzędzia BRAdmin Light znajduje się na stronie Jeśli używane jest oprogramowanie osobiste typu firewall, aplikacja BRAdmin Light może nie wykryć nieskonfigurowanego urządzenia. Kliknij dwukrotnie plik [BRAdmin Light. Uruchomiony zostanie program BRAdmin Light Installer. Po zakończeniu instalacji i wyświetleniu komunikatu The Software was successfully installed. kliknij przycisk [Close]. Instalacja narzędzia BRAdmin Light została zakończona. Ustawianie adresu IP, maski podsieci i bramy przy użyciu narzędzia BRAdmin Light Kliknij opcję [Library] (Biblioteka) - [Printers] (Drukarki) - [Brother] - [P-touch Utilities] - [BRAdmin Light. jar]. Narzędzie BRAdmin Light automatycznie rozpocznie wyszukiwanie nowych urządzeń. Kliknij dwukrotnie nieskonfigurowane urządzenie.

23 Wybierz metodę STATIC dla opcji Boot Method. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

24 Instalacja oprogramowania

25 Etykiety Rodzaje etykiet Poniżej przedstawione są przykłady etykiet możliwych do utworzenia przy użyciu drukarki Brother QL-060N. Wybór wzorów etykiet jest bardzo szeroki. Więcej informacji znajduje się na str. 8. Wybierz typ etykiety, jaki chcesz utworzyć. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

26 Etykiety Procedury ogólne W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tworzenia etykiet. Utwórz dane etykiety. Wprowadź tekst bezpośrednio przy użyciu aplikacji P-touch Editor lub skopiuj tekst z aplikacji pakietu Microsoft Office. Przy użyciu różnych funkcji edycji aplikacji P-touch Editor możesz sformatować i ozdobić etykietę. Wprowadź tekst w aplikacji Skopiuj tekst z aplikacji P-touch Editor. Microsoft Office (dla Windows). Szczegółowe informacje na temat tworzenia etykiet znajdują się w pomocy Help. Wydrukuj etykietę. Wydrukuj etykietę przy użyciu drukarki Brother QL-060N. Szczegółowe informacje na temat drukowania etykiet znajdują się w pomocy Help. Wyjmij etykiety z gniazda wyjściowego etykiet, aby zapobiec zacinaniu się papieru.

27 5 Uruchamianie pomocy P-touch Editor Help W tym rozdziale opisano sposób uruchamiania pomocy P-touch Editor Help w systemach Windows i Mac. Dla systemu Windows Poniższy przykład dotyczy systemu Windows Vista i ekranów modelu QL-570. Oznaczenie QL-570 należy traktować jako nazwę modelu zakupionego urządzenia. Uruchamianie przy użyciu przycisku Start Aby uruchomić pomoc P-touch Editor Help, kliknij przycisk Start na pasku zadań, wskaż pozycję Wszystkie programy (lub Programy). Kliknij pozycje [Brother P-touch] i [P-touch Editor 5. 0 Help]. Uruchamianie z aplikacji P-touch Editor Po wyświetleniu okna dialogowego New/Open, kliknij pozycję Help - How To. W przypadku kliknięcia opcji Check for update, znajdującej się w czerwonym kwadracie po prawej stronie, można sprawdzić, czy w witrynie sieci Web znajduje się najnowsze oprogramowanie P-touch Editor. W oknie Layout kliknij opcję Help na pasku menu. Tryb Professional Uruchamianie z trybu Snap Tryb Express Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję P-touch Editor Help. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania

28 6 Etykiety Dla systemu Mac Poniższy przykład dotyczy systemu Mac OS X 0.. 9 i ekranów modelu QL-570. W oknie Layout kliknij opcję Help, a następnie wybierz opcję P-touch Editor Help.

29 Informacje Dane techniczne produktu Wyświetlacz Drukuj Odcinarka Element Metoda drukowania Prędkość drukowania Głowica drukująca Maks. szerokość druku Min. długość druku Środowisko pracy Dane techniczne Dioda LED (zielona, czerwona, pomarańczowa) Bezpośredni druk termiczny za pośrednictwem głowicy termicznej Maks. 0 mm/s, maks. 69 etykiet/min (standardowe etykiety adresowe) (gdy podłączony jest przewód USB) 00 dpi/96 punktów 98, 6 mm 5, mm Odcinarka automatyczna o wysokiej trwałości użytkowej Przyciski Przycisk ON/OFF (), przycisk FEED, przycisk CUT Interfejs Zasilanie Rozmiar Ciężar USB, RS-C, 0/00BASE-TX przewodowa sieć Ethernet 0 0 V, prąd przemienny, 50/60 Hz,, A 70 mm 0 mm 7, 5 mm Ok., 7 kg (bez rolek DK) Element Dane techniczne System 000 Professional/XP/Windows Vista / Windows Server 00 * operacyjny Mac OS X Interfejs RS-C *, port USB (spec. protokołu USB. lub. 0), 0/00BASE-TX przewodowa sieć Ethernet Port USB (spec. 0), 0/00BASE-TX przewodowa sieć Ethernet Twardy Miejsce na dysku ponad 70 MB * dysk Miejsce na dysku ponad 00 MB * Pamięć Monitor Inne Podstawowe dane techniczne Temperatura robocza 0 5 C Wilgotność robocza 000 Professional/XP: ponad 8 MB Windows Vista: ponad 5 MB Ponad 8 MB Karta graficzna SVGA, High Colour lub lepsza Ponad 56 kolorów Napęd CD-ROM 0 80% (bez kondensacji) * Komputer powinien spełniać zalecenia firmy Microsoft dla zainstalowanego systemu operacyjnego. * Wymagane wolne miejsce w przypadku instalowania oprogramowania ze wszystkimi funkcjami. * Interfejs RS-C jest wymagany w przypadku drukowania przy użyciu poleceń ESC/P. Informacje Etykiety Instalacja oprogramowania 7

30 8 Informacje Akcesoria Dla drukarki Brother QL-060N firma Brother zaleca używanie oryginalnych akcesoriów marki Brother. Stosowanie innych produktów może obniżyć jakość druku lub spowodować uszkodzenie drukarki Brother QL-060N. Dla drukarki Brother QL-060N dostępne są następujące materiały eksploatacyjne i akcesoria, które, w razie ich braku u sprzedawcy, można zamówić bezpośrednio w firmie Brother. Rolki DK Etykiety cięte DK Nr katalogowy Opis Wymiary (mm) DK-0 Standardowe etykiety adresowe 9 90 mm DK-0 Etykiety spedycyjne 6 00 mm DK-0 Etykiety oznaczeń folderów 7 87 mm DK-0 Etykiety wielofunkcyjne 7 5 mm DK-07 Etykiety CD/DVD mm DK-08 Duże etykiety adresowe 8 90 mm DK-09 Małe etykiety adresowe 9 6 mm DK-8 Papierowe etykiety okrągłe mm mm DK-9 Papierowe etykiety okrągłe mm mm DK- Papierowe etykiety kwadratowe mm DK-0 Etykiety kodów kreskowych 0 5 mm DK- Duża etykieta logistyczna 0 5 mm Etykiety ciągłe DK Nr zamówienia Opis Rozmiar (mm) (m) DK- Czysta etykieta ciągła 6 mm 6 mm 5, m DK-05 Biała, papierowa etykieta ciągła 6 mm 6 mm 0, 8 m DK-0 Biała, papierowa etykieta ciągła 9 mm 9 mm 0, 8 m DK- Biała etykieta ciągła 9 mm 9 mm 5, m DK- Biała etykieta ciągła 6 mm 6 mm 5, m DK- Biała, papierowa etykieta ciągła mm mm 0, 8 m DK- Biała, papierowa etykieta ciągła 50 mm 50 mm 0, 8 m DK- Biała, papierowa etykieta ciągła 0 mm 0 mm 0, 8 m DK-606 Żółta etykieta ciągła 6 mm 6 mm 5, m DK-05* Biała papierowa etykieta ciągła, usuwalna 6 mm 6 mm 0, 8 m DK-605* Żółta papierowa etykieta ciągła, usuwalna 6 mm 6 mm 0, 8 m * Usuwalne etykiety przylepne umożliwiają czyste usunięcie z kilku płaskich, gładkich powierzchni. Usuwanie innych rodzajów etykiet może spowodować uszkodzenie etykiety i/lub powierzchni.

31

 • Szukam instrukcji obsługi Electrolux EW 1232 I

  Szukam instrukcji obsługi Electrolux EW 1232 I najchętniej w języku polskim ale nie koniecznie. Zaznaczam że nie jest to to samo co EW 1232 F do której jest instrukcja na forum. Jest to pralka do zabudowy.Dodano po 10Odpowiadając sobie samemu znalazłem instrukcję po rosyjsku, co nie do...

  AGD Instrukcje Obsługi 18 Mar 2013 12:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4347

 • Instrukcja obsługi Electrolux cf 250-potrzebna.

  WitamPotrzebna jest instrukcja obsługi w języku polskim do ekspresu Electrolux cafamosacf 250.

  27 Lis 2014 13:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2295

  Pralka Zanussi FL503CN - szukam instrukcji obsługi

  Kochanieńka, siedemnastoletni sprzęt, to już dinozaur.Instrukcja obsługi w dokumentacji nie istnieje.Ale być może ktoś posiada w wersji papierowej i wrzuci zrzuty ekranu.Wsparcie techniczne Electrolux powinno Ci pomóc:Wersji pralki Zanussi FL503CN modelu podporządkowane są trzy rodzaje...

  AGD Szukam 02 Paź 2011 18:33Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4075

  Whirlpool AWG 316. Instrukcja obsługi pralki.

  Gugle, to nie wszystko. Na tych linkach i tak nie ma instrukcji obsługi do w/w pralki. Są tylko najnowsze (klient zgubił i co ma począć- stąd strona).A w starsze wersje WHIRLPOOL, to tylko pomarzyć...Lepszą stronkę ma ELECTROLUX; tam można pobrać duuużo więcej instrukcji obsługi (również starszych...

  AGD Pralki, Suszarki 27 Lut 2005 21:22Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4539

  Elektrolux ER 6540 T- instrukcja obsługi PL

  Electrolux:ER 6540 TER 6940 CER 7440 CInstrukcja obsługi PL

  24 Paź 2010 09:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1286

  Poszukuję instrukcji obsługi pralki Zanussi TA 833V.

  Proszę, instrukcja w jęz. polskim:Załącznik usunąłem. Pik dostępny jest na stronie producenta:

  12 Sie 2009 14:12Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3409

  Potrzebna instrukcja obsługi pralki Elektroluks ewt 1255

  Witam.Instrukcja.Załącznik usunięto. Plik można pobrać ze strony producenta:

  17 Lut 2012 12:58Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3685

  Pralka AEG Lav76330 - instrukcja obsługi

  Tutaj znajdziesz:

  04 Paź 2007 17:57Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4209

  Instrukcja obsługi pralki Zanussi TL 853C

  Tam znajdziesz. Musisz podać nr PNC jest na naklejce na drzwiczkach pralki.

  26 Paź 2007 17:38Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 9386

  Instrukcja obsługi Elektrolux EWT10410

  10 Kwi 2008 20:03Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2160

  Instrukcja obsługi zmywarki Zanussi ZDT6454

  Tutaj masz:

  11 Cze 2008 19:00Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3833

  pralka FL622C Zanussi Instrukcja obsługi

  07 Lut 2009 17:51Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2595

  Poszukuję instrukcji obsługi pralka autom. Zanussi FL813C

  nie ma polskiej

  20 Mar 2010 00:19Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2489

  Instrukcje obsługi i instalacji.

  Instrukcja obsługi użytkownika w języku polskim do pralkoszuszarki Electrolux EW1247W

  31 Sie 2016 11:18Odpowiedzi: 174 Wyświetleń: 744145

  Potrzebuje instrukcje obsługi do (Elektrolux EWT 1050)

  12 Paź 2011 20:24Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4260

  [Inne] Instrukcja obsługi pralki Elektrolux EWT 1011

  Na stronach znalazłem ale w jęz. ang.Jak to, nie ma po polsku?

  07 Sie 2017 14:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3096

  POPRAWNA instrukcja obsługi do pralki Electrolux EWT 1346

  Odgrzeję te kluchy dla potomnych. Żeby zaprogramować zegar, dźwięki, kontrast i jasność wyświetlacza należy wejść w opcje "menu", które są niedostępne w sposób opisany w instrukcji. Aby to uczynić należy ustawić pokrętło na M1 i przyciskami "options" i "change" zamarkować programowanie indywidualnych...

  18 Lut 2007 00:15Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 12947

  Zmywarka Electrolux ESL 66020 - instrukcja obsługi

  Musisz w marka wpisać: Electrolux, bo domyślnie jest AEG!!Następnie wpisujesz w model: ESL66020Dostępne są trzy instrukcje po polsku, zależnie od nr PNC sprzętu.

  27 Sty 2008 13:16Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 30897

  Pralka Electrolux EW815F - instrukcja obsługi?

  Bardzo proszę o podanie instrukcji obsługi pralki Elektrolux EW 815 F. Moja mama ją dostała ale niestety bez instrukcji. Jest tam oznaczenie od A do chyba N chciałabym poznać opis tych programów. Z góry serdecznie dziękuję

  14 Cze 2008 14:35Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 6717

  Pralka Electrolux EW 1043s - instrukcja obsługi

  Poszukuje instrukcji obsługi pralki Electrolux EW 1043s, chodzi mi o znaczenie symboli literowych na pokrętle. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

  25 Sie 2008 12:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 13228

  Piekarnik AEG Electrolux 91AUD11KA szukam instrukcji obsługi

  Dziękuję bardzo jest ta instrukcja.

  06 Mar 2009 23:53Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5754

  Electrolux EWF 805 - potrzebuję instrukcję obsługi pdf.

  Witam!Potrzebuję instrukcję obsługi do w/w pralki w formacie pdf.Jak ktoś posiada taką instrukcję proszę przesłac na e-maila: twoj_szefunio(at)o2. plZ góry dziękuję!

  12 Maj 2009 20:46Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 5789

  ELECTROLUX ESF 4151 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX ESF 4151 instrukcja obsługi POLSKIProducent: ELECTROLUXModel: ESF 4151Jezyk: POLSKI

  Inne Instrukcje obsługi 25 Sie 2009 09:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 924

  ELECTROLUX EWF 1445 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EWF 1445 instrukcja obsługi POLSKIModel: EWF 1445Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1890

  ELECTROLUX EON 944 B instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EON 944 B instrukcja obsługi POLSKIModel: EON 944 B 25 Sie 2009 09:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1179

  ELECTROLUX EON 851B instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EON 851B instrukcja obsługi POLSKIModel: EON 851BOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 618

  ELECTROLUX EON 948K instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EON 948K instrukcja obsługi POLSKIModel: EON 948KOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 698

  ELECTROLUX EON 3610K instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EON 3610K instrukcja obsługi POLSKIModel: EON 3610KOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 593

  ELECTROLUX EON 3610W instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EON 3610W instrukcja obsługi POLSKIModel: EON 3610WOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 522

  ELECTROLUX EON 669W instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EON 669W instrukcja obsługi POLSKIModel: EON 669WOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 615

  ELECTROLUX EME1925S instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EME1925S instrukcja obsługi POLSKIModel: EME1925SOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1284

  ELECTROLUX EME2725S instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EME2725S instrukcja obsługi POLSKIModel: EME2725SOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 753

  ELECTROLUX EMM 2015 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EMM 2015 instrukcja obsługi POLSKIModel: EMM 2015Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 737

  ELECTROLUX EMS 1740 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EMS 1740 instrukcja obsługi POLSKIModel: EMS 1740Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 825

  ELECTROLUX EMS 2170_BLACK instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EMS 2170_BLACK instrukcja obsługi POLSKIModel: EMS 2170_BLACKOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 648

  ELECTROLUX EW 5065 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EW 5065 instrukcja obsługi POLSKIModel: EW 5065Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1300

  ELECTROLUX EW 1044S instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EW 1044S instrukcja obsługi POLSKIModel: EW 1044SOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1040

  ELECTROLUX EW 1066 F instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EW 1066 F instrukcja obsługi POLSKIModel: EW 1066 FOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2191

  ELECTROLUX EW 1144 F instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EW 1144 F instrukcja obsługi POLSKIModel: EW 1144 FOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1879

  ELECTROLUX EW 1232 F instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EW 1232 F instrukcja obsługi POLSKIModel: EW 1232 FOdpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1975

  ELECTROLUX ESF 4151 instrukcja obsługi POLSKI

  25 Sie 2009 11:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1090

  ELECTROLUX EWF 1445 instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1170

  ELECTROLUX ESF 4151 instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1738

  ELECTROLUX EWF 1445 instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1253

  ELECTROLUX EON 944 B instrukcja obsługi POLSKI

  25 Sie 2009 11:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 783

  ELECTROLUX EON 851B instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 636

  ELECTROLUX EON 948K instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 834

  ELECTROLUX EON 3610K instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 677

  ELECTROLUX EON 3610W instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 667

  ELECTROLUX EON 669W instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EME1925S instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 953

  ELECTROLUX EME2725S instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1506

  ELECTROLUX EMM 2015 instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1940

  ELECTROLUX EMS 1740 instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 795

  ELECTROLUX EMS 2170_BLACK instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 657

  ELECTROLUX EW 5065 instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1550

  ELECTROLUX EW 1044S instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5170

  ELECTROLUX EW 1066 F instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5651

  ELECTROLUX EW 1144 F instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3470

  ELECTROLUX EW 1232 F instrukcja obsługi POLSKI

  Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3674

  ELECTROLUX EWT 832 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EWT 832 instrukcja obsługi POLSKIModel: EWT 832 25 Sie 2009 12:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5844

  ELECTROLUX EWT 610 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EWT 610 instrukcja obsługi POLSKIModel: EWT 610Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2009

  ELECTROLUX EWT 810 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EWT 810 instrukcja obsługi POLSKIModel: EWT 810Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 11696

  ELECTROLUX EWT 811 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EWT 811 instrukcja obsługi POLSKIModel: EWT 811Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3541

  ELECTROLUX ESL 4131 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX ESL 4131 instrukcja obsługi POLSKIModel: ESL 4131 25 Sie 2009 12:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 16215

  ELECTROLUX EHD6671P instrukcja obsługi ENGLISH

  ELECTROLUX EHD6671P instrukcja obsługi ENGLISHModel: EHD6671PJezyk: ENGLISH

  25 Sie 2009 12:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 605

  AEG ELECTROLUX FAVORIT 44860 instrukcja obsługi POLSKI

  AEG ELECTROLUX FAVORIT 44860 instrukcja obsługi POLSKIProducent: AEG ELECTROLUXModel: FAVORIT 44860 21 Lut 2008 14:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4141

  ELECTROLUX ESF 45010 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX ESF 45010 instrukcja obsługi POLSKIModel: ESF 45010 21 Lut 2008 14:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3671

  ELECTROLUX ESF 46010 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX ESF 46010 instrukcja obsługi POLSKIModel: ESF 46010 21 Lut 2008 14:27Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2897

  ELECTROLUX EOB 53003 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EOB 53003 instrukcja obsługi POLSKIModel: EOB 53003 07 Kwi 2008 16:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1158

  ELECTROLUX EKC 5604 instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EKC 5604 instrukcja obsługi POLSKIModel: EKC 5604 26 Gru 2008 21:24Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1044

  ELECTROLUX EWS 12410W instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EWS 12410W instrukcja obsługi POLSKIModel: EWS 12410W 26 Gru 2008 21:29Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3530

  ELECTROLUX EW 910T instrukcja obsługi POLSKI

  ELECTROLUX EW 910T instrukcja obsługi POLSKIModel: EW 910T 28 Mar 2009 21:40Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6659

  Electrolux EOB 53102 - Instrukcja obsługi PL

  Znalazłem więc służę pomocą... Oto instrukcja obsługi w języku polskim... :)

  14 Paź 2009 13:19Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3566

  Electrolux EOK76030 instrukcja obsługi PL

  Piekarnik elektryczny do zabudowy Electrolux EOK76030, instrukcja obsługi w języku polskim.

  18 Kwi 2010 10:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1043

  EWF 106410 W Electrolux - instrukcja obsługi

  Instrukcja obsługi pralki

  15 Mar 2011 18:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3781

  Instrukcja obsługi suszarki do odzieży Electrolux Quelle Privileg 610 CD PL

  Instrukcja obsługi suszarki do odzieży Privileg 610 CDprodukowanej przez Electrolux w Siewierzupod marką Quelle na rynek niemiecki.W języku polskim.

  24 Sie 2011 11:29Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3488

  Zmywarka electrolux ESI6241 instrukcja obsługi PL

  zmywarka electrolux ESI6241 instrukcja obslugi

  15 Maj 2012 08:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2477

  Instrukcja obsługi odkurzaczy ELECTROLUX Ergorapido ZB2933 i ZB2942 [PL]

  Instrukcja obsługi i eksploatacji odkurzaczy ręcznych-akumulatorowych ELECTROLUX Ergorapido Plus + "BrushRollClean", modele ZB2933 i ZB2942 [PL].

  23 Maj 2012 11:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3537

  Instrukcje obsługi odkurzaczy aut Electrolux Trilobite ZA 1. 0 [EN] i ZA 2. 0 [PL]

  Instrukcje obsługi odkurzaczy automatycznych Electrolux Trilobite - model ZA 1. 0 [PL]

  23 Maj 2012 13:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1374

  Instrukcja obsługi odkurzaczy ELECTROLUX Ultrapower [EN]

  Instrukcja obsługi i eksploatacji odkurzaczy akumulatorowych ELECTROLUX Ultrapower i Ultrapower Plus + "BrushRollClean", modele ZB5010, ZB5011 i ZB5012 [EN].

  30 Paź 2012 13:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 981

  pralka ELECTROLUX EW512 instrukcja obsługi pdf (PL)

  pralka ELECTROLUX EW512 instrukcja obsługi pdf (PL)

  01 Sty 2013 18:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5031

  pralka ELECTROLUX EW952S instrukcja obsługi pdf (PL)

  pralka ELECTROLUX EW952S instrukcja obsługi pdf (PL)

  01 Sty 2013 18:18Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 8037

  Lodówka Electrolux TR 1172 - instrukcja obsługi / DTR'ka

  Jestem w posiadaniu dwuagregatowej lodówki Electrolux TR 1172, którą postanowiłem sprzedać. Problem w tym, że nie dysponuję żadnymi danymi technicznymi, czy instrukcją obsługi... Ma ktoś może jakiekolwiek materiały o tej lodówce, albo wie, gdzie mógłbym takowe uzyskać? Jako załącznik dodałem zdjęcie...

  AGD Użytkowy 13 Paź 2013 01:08Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1794

  Zmywarka Electrolux FAVORIT CONTROL Vi - instrukcja obsługi PL

  INSTRUKCJA OBS! UGI FAVORIT CONTROL VI

  20 Gru 2013 20:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1980

  Zmywarka Electrolux ESF64085w/p - instrukcja obsługi PL

  Instrukcja obsługi zmywarki Electrolux ESF64085w/p

  13 Kwi 2014 09:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1797

  Instrukcja obsługi lodówki Electrolux ENB3660 (S) - ENB3260 (S)

  Instrukcja obsługi lodówki Electrolux ENB3660 (S) - ENB3260 (S)

  03 Maj 2014 15:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1641

  Instrukcja obsługi lodówki Electrolux ENB3660 (S) - ENB3260 (S)

  03 Maj 2014 16:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1119

  Lodówka Electrolux ENB3260 (S), ENB3660 (S) Instrukcja obsługi + schemat

  Lodówka Electrolux ENB3260 (S), ENB3660 (S) Instrukcja obsługi + schemat, rysunek poglądowy lodówki z częściami zamiennymi, fotografia modułu sterującego kompresorem.PNC 928405337

  04 Maj 2014 21:41Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3480

  Instrukcja obsługi lodówki Electrolux ENB3260, ENB3660, schemat elektryczny,

  Instrukcja obsługi lodówki Electrolux ENB3260 (S), ENB3660 (S), schemat elektryczny, rysunek poglądowy z częściami lodówki, fotografia modułu sterującego kompresorem lodówki XKA-M7-CMMI-8CE

  09 Maj 2014 19:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3444

  ELECTROLUX EWT1367VDW EWT1567VDW instrukcja obsługi (CS, HU, PL)

  Instrukcja obsługi pralki ładowanej od góry.

  29 Cze 2014 21:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2034

  AEG Electrolux K9 10 03-6i chłodziarka, instrukcja obsługi + fotki EN

  Instrukcja obsługi (angielski) + fotki od strony kompresora.

  24 Wrz 2016 16:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2049

  Instrukcja obsługi pralki Electrolux EW1110T

  czy mogłbym prosić o instrukcje do pralki bo podany link nie dziala

  09 Paź 2017 05:56Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 27814

  Electrolux EOC69400X - piekarnik, instrukcja obsługi

  Electrolux EOC69400X - piekarnik, instrukcja obsługi.

  09 Gru 2018 21:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 873

  Szukam instrukcji obsługi chłodziarko- zamrażarki Electrolux EBFF340 EL

  Dziękuję bardzo za instrukcję obsługi. O taką mi właśnie chodziło.

  07 Lut 2019 23:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 453

  Instrukcja obsługi suszarka Electrolux EDC5310

  Pełna instrukcja obsługi suszarka Electrolux EDC5310języki: GB CZ PL SK H

  12 Maj 2022 17:19Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 177

  Electrolux EWT 10115W instrukcja obsługi PL

  Tutaj oryginał instrukcja obsługi w pdf.Jest też i Service Manual dla chętnych.

  05 Lip 2022 18:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 87949

  Pralka Electrolux EW 511 F - instrukcja.

  Instrukcja obsługi Electrolux EW511F

  AGD Początkujący 27 Sty 2011 14:13Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3821

  Electrolux ENA34511X, ENA38511X

  Instrukcja obsługi Electrolux ENA34511X, ENA38511X

  10 Lip 2012 15:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1077

  Electrolux EWT1015 - pozostawia wodę w dozowniku płynu

  Trzeba to rozebrac i wyczyścic/przetkac. Polecam przeczytanie instrukcji obsługi.

  24 Wrz 2010 08:42Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 9885

  Electrolux EN3401AOW - samodzielna zmiana kierunku drzwi a gwarancja

  Proszę o informację jeżeli ktoś wie - czy do utrzymania gwarancji konieczne jest opłacenie techników żeby zmienili kierunek otwierania lodówki.Nie.Można samemu to zrobić - patrz instrukcja obsługi.

  12 Paź 2013 14:17Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4602

  Electrolux EWP 1271 TSW - Nie mogę włączyć pralki.

  No skoro jest kłódka, to znaczy że zamknięte. Trzeba użyć klucza, który jest w instrukcji obsługi.

  15 Cze 2013 17:40Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3543

  Electrolux EWT1215 - Książka serwisowa

  Ty potrzebujesz książkę serwisową czy instrukcję obsługi?

  23 Cze 2020 23:00Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 681

  Electrolux EWT 10115 W - pobór prądu podczas wirowania

  Czy to będą amortyzatory?Niekoniecznie.Amory jesli chcesz sprawdzić na tip top to musisz zdemontować i sprawdzić siłę tłumienia, albo niutonometrem albo porównać z sprawnym. Nie mniej w górnowsadach Elektroluxa rzadko zachodzi potrzeba ich wymiany, a bujanie się na boki to normalna rzecz.Trybem...

  30 Sty 2021 10:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 249

  Electrolux EW7W368SI - Pralkosuszarka skraca czas

  Sprzęt jest nowy ma zaledwie 2 dni. Zgłosić na gwarancje i tyle. Oczywiście zakładam, że pranie było zgodnie z instrukcją obsługi.

  19 Mar 2022 12:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 108

  Electrolux EN4000AOX - Głośna praca, dziwne dźwięki (nagranie)

  Dziś dostałem odpowiedź z Electroluxa:W odpowiedzi na Pana mail w sprawie chłodziarko-zamrażarki model EN400AOX informujemy, że Electrolux Poland podejmuje decyzje na podstawie ekspertyzy z autoryzowanego serwisu. Podczas wizyty technik nie stwierdził wady produktu. W trakcie pracy słyszalna była...

  01 Kwi 2014 20:12Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4860

  Instrukcja pralki EW1685F i suszarki EDC565E Electrolux

  Cześć!Poszukuje instrukcji obsługi do pralki electrolux EW1685F oraz suszarki electrolux EDC565E w języku polskim (angielski tez może być). W zbiorze instrukcji niestety ich nie ma, internet tez nic nie pokazuje tak samo jak strona z instrukcjami electrolux'a:/Z góry dzięki,Pozdrawiam.

  Schematu/instrukcji/artykułu 08 Maj 2007 14:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1001

  Electrolux EHH6240ISK - Działanie na 2 fazach - pytanie

  Płyta jest na gwarancji ale serwis Elektroluxa twierdzi że to normalne działanie, nie wiem może źle im to poisałem. Poniżej wymiana maili z nimi, dodam jeszcze że kontakt telefoniczny też nic nie dał dalej upierają sie przy swoim..."Skonsultowała się z naszym specjalista, to co Pan opisał jest...

  12 Gru 2018 23:06Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 7566

  pralka electrolux ewt 10410w nie pierze

  Czy pralka jest jeszcze na gwarancji?Jeśli tak, to co mówi instrukcja obsługi na temat czyszczenia filtra?Jeśli w instrukcji nic nie ma o tym jak czyścić filtr a filtr pompy jest niedostępny dla użytkownika należy skorzystać z dobrodziejstwa gwarancji powołując się na instrukcję obsługi i zasady...

  31 Sie 2010 10:58Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 9328

  Pralka Electrolux EWT 1340 - Ustawienie zegara

  Witam serdecznie. Prod. N pralki: 913204051/01Mam prostacki problem. Nie potrafię znaleźć funkcji ustawienia zegara, a konkretniej w ogóle nie mogę dojść do "trybu" MENU, postępując wg instrukcji obsługi. W MENU powinienem móc zmienić takie ustawienia jak: zegar, kontrast, głośność sygnału dźwiękowego,...

  14 Lis 2021 19:58Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 855

  Electrolux ESI4610ROX - instrukcja montazu frontu meblowego

  Poszukuje instrukcji montażu frontu meblowego do zmywarki electrolux ESI4610ROX.(kartka bodajże formatu A3) Swoją gdzieś posiałem. Podkreślam, iż nie chodzi mi o instrukcje obsługi-tą mam.gdyby ktoś zrobił zdjęcie albo skan-byłbym wdzięczny.Pozdrawiam

  11 Gru 2015 10:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4269

  zmywarka Electrolux ESL-499

  Witam,info z instrukcji obsługi:Alarm A - zmywarka nie pobiera wody. Załączam instrukcję obsługi do modelu ESL499.Załącznik usunąłem. Plik jest dostępny na stronie producenta.

  AGD Zmywarki 17 Lis 2005 21:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 10191

  Electrolux EOB948 - piekarnik - Instrukcja w języku polskim

  Instrukcja obsługi piekarnika Electrolux EOB948

  29 Paź 2016 22:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2835

  Zmywarka Electrolux ESL66060R błąd 40 i 20.

  Panowie. Może inaczej. Nie jestem laikiem i umiem czytać instrukcję - również te w wersji angielskiej, albo wręcz głównie te w wersji angielskiej ze względu jak już zauważyliście nagminne kiepskie tłumaczenia. Specjalizuję się troszeczkę w innej dziedzinie i nie serwisuję sprzętu AGD na co dzień. Naprawiałem...

  31 Sie 2021 14:59Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 981

  Electrolux LKK564202X - piekarnik duże zużycie prądu

  Co Ci się znowu nie zgadza? Masz piekarnik o nr. PNC 94300533600?To tu masz grzałki.Nie potrafisz dodawać? To już nie mój problem.Według danych moc całkowita grzałki górnej i dolnej wynosi z wentylatorem ok. 3600W.Po drugie, piekarnik jak i instrukcja obsługi powstała w 2021 roku, gdzie...

  18 Sie 2022 08:17Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 261

  Jaką płytę indukcyjną wybrać: Electrolux LIR60430 czy Amica PIE6543PHTSU 2. 0?

  To kup coś z 5 letnią gwarancją np. w Ikei, tam będzie to Whirlpool lub Electrolux wykonany dla Ikei. Po instrukcji obsługi można się zorientować kto jest producentem, bo np. schematy podłączenia lub niektóre charakterystyczne elementy w instrukcji są identyczne dla tych producentów, więc można sobie...

  AGD Co kupić? 14 Lis 2022 20:00Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 342

  Pralka Bosch WAT2446EPL czy Electrolux EW6F429BP

  Jesli w programie Bawelna skorce czas to w Bosch maks 5kg moge(pisze w instrukcji) a w Electrolux 9kgNie, to tak nie działa. Poczytaj instrukcję obsługi. Może się okazać, że przy maksymalnym czasie skrócenia prania zyskasz 30 do 40 minut ale efekt prania będzie niezadowalający. Program bawełna w...

  24 Lut 2020 21:11Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1719

  Zmywarka Electrolux ESL 499

  witam,Mam problem ze Zmywarką Electrolux ESL 499. Nie mogę odnaleźć instrukcji.Czy ktoś może poratować instrukcją obsługi??pozdrawiam

  19 Maj 2008 16:59Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 8228

  Electrolux ENN3153AOW - nie chłodzi po wymianie sprężarki

  Dzień dobry,Lodówka Electrolux ENN3153AOW no frost. Objawy były następujące wieczorem lodówka zaczęła głośno chodzić, rano już nie działała, wszystko rozmrożone.Wybudowałem lodówkę, z tyłu w zbiorniku na wodę kompensacyjną było pełno, az się przelewało. Zauważyłem, że starter sprężarki jest osmolony,...

  AGD chłodnictwo 13 Lis 2020 11:29Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1281

  Electrolux ESL 4131 - błąd i63

  Zmywarka Electrolux ESL 4131, działała kilka lat bez problemu. W pewnym momencie zmywarka "zawiesiła się" z informacja na wyświetlaczu błąd i63. Nie działają żadne przyciski. Wyłączenie zasilania z gniazdka nic nie daje, po zamknięciu brak jakiejkolwiek reakcji. W instrukcji są podane różne...

  24 Lis 2022 22:55Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 108

  Electrolux EHH46540FK - Jak prawidołowo podłączyć

  planuję zakup płyty indukcyjnej i piekarnika. Do kuchni mam doprowadzony przewód z "siłą" - planowo miał zasilać indukcję. Przymierzam się do modelu: Electrolux EHH46540FKW opisie producenta jest tylko informacja: Napięcie [V] 220-240,w instrukcji obsługi, którą znalazłem tu:...

  28 Mar 2014 13:58Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 11796

  Inne - porównaj pralkę parową AEG L98699FL oraz Electrolux EWF1408WDL

  Witajcie.Zdecydowałam się na zakup pralki parowej, wybrałam dwa modele z wyższej półki: AEG L98699FL oraz Electrolux EWF1408WDL. Wiem, że to w zasadzie jedna i dobra firma, czytałam dane techniczne i instrukcje obsługi / naprawdę bardzo dużo można się z nich dowiedzieć o pracy samej pralki /. Szperam...

  20 Lis 2012 15:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2412

  Electrolux EWT1066ODW - Pralka Electrolux EWT1066ODW nie zatrzymuje wody

  Czyli po prostu od razu wycieka do kanalizacji. Odpływ musi być wyżej niż pompka wypompowująca wodę inaczej nic nie zatrzyma wody przed "uciekaniem" z pralki. Chałupnicza metoda to podwiesić wąż odpływowy z tyłu pralki na wyprofilowanej zawieszce, która to jest dostarczana razem z pralką. Więc zawieś...

  27 Mar 2013 22:04Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8280

  ELECTROLUX ERB 3445 - Nie chłodząca lodówka Electrolux

  Dzięki za nic nie wnoszącego posta:) Pewnie cię teraz zadziwię, ale zdarza się tak (serio! ) że nie każdy jest ekspertem w dziedzinie AGD i może mieć zerowe pojęcie o tym, dlatego o największe głupoty pyta na forum, bo boi się coś skopać. Ja np. zajmuję się informatyką i jak ktoś nie wie, co to jest...

  12 Kwi 2013 23:40Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 7485

  [Sprzedam] Kuchnia elektryczna Electrolux EKC601501W z płytą ceramiczną

  Witam, mam do sprzedania kuchnię elektryczną firmy Electrolux EKC601501W w kolorze białym. Kuchnia jest w stanie bdb, nie jest poobijana, porysowana itp. Dołączam także dowód zakupu i instrukcję obsługi.Sprzedaję z powodu remontu kuchni i zakupu sprzętów do zabudowy.Odbiór tylko osobisty możliwy...

  AGD Bazar 03 Kwi 2016 18:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1143

  jaką zmywarkę wolnostojącą 45cm kupić - Bosch czy Electrolux?

  Minęło już trochę czasu więc mogę napisać opinię o tej zmywarce. Jak do tej pory jesteśmy zadowoleni, zmywarka dzięki niektórym programom nareszcie myje szybko za co ogromny + w stosunku do starej. Nie trzeba już czekać 2-3 godzin, bo wystarcza 1 godzinka na dokładne umycie z suszeniem codziennych naczyń....

  01 Kwi 2022 10:12Odpowiedzi: 94 Wyświetleń: 26664

  Electrolux EDH3498RDL - mocno zabrudzony skraplacz

  Mam suszarkę Electrolux EDH3684PDE od ponad roku. Również skraplacz mocno się zabrudził i ani szczoteczka ani odkurzacz tego nie ruszają (już nie wspomnę że brud też jest w głębi skraplacza). Jednak ku mojemu zaskoczeniu (w przeciwieństwie do starszych modeli) skraplacz jest tak zabudowany, że nie da...

  23 Lis 2020 15:20Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 8562

  Pralka Electrolux EW6S426BPI - uszkodzona?

  Z owymi zarysowaniami może być różnie. Tu raczej temat do sklepu.z przodu dołem obudowa na rogach nie styka się z drugą częścią pralki,W pewnych granicach możliwe ze względu na demontowalny przódbęben lata po pralce tył przód,prawidłowow czasie prania i wirowania obija się o boki...

  18 Kwi 2020 15:30Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1800

  Nowa lodówka Electrolux 36003W8- buczy, gwiżdże

  a instrukcja obsługi od czego? tam jest napisane że dopuszczalne jest dochodzenie odgłosów pracy międzyinnymi takiej formy - przepraszam ale instrukcja jest integralną częścią warunków gwarancji. Prawdopodobnie te dźwięki po pewnym czasie zanikną. 24 Sie 2008 18:15Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8926

  Kuchnia indukcyjna Electrolux EKI6451AOX - podłączenie do zasilania

  Pkt. 2. 1 Instrukcji:Postępować zgodnie z instrukcją instalacji załączoną do urządzenia.2. 2 Podłączenie do sieci elektrycznejNależy upewnić się, że informacje o podłączeniu elektrycznym podane na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami instalacji zasilającej. W przeciwnym razie należy...

  Elektryka Dla Każdego 09 Lut 2018 21:22Odpowiedzi: 109 Wyświetleń: 15882

  Płyta indukcyjna Electrolux LIR60430 - rodzaj zasilania

  Każda płyta ma podaną specyfikację przyłącza, zazwyczaj jest naklejka od spodu podająca wszelakie możliwe konfiguracje jak i winno być to opisane w instrukcji obsługi.Jeśli płytę zamierzasz dopiero kupić, to pobierz instrukcję z strony producenta i docztaj.ZAZWYCZAJ!! Płyty sprzedawane na naszym...

  27 Wrz 2022 08:40Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 324

  pralka electrolux ewf12470w kod błędu EHO

  Pralka electrolux EWF 12470W- kod błędu EHO. Na wyświetlaczu pojawia się błąd EHO (może powinno być E40 ale nie jest) w instrukcji obsługi ani słowa o tym. Pralka zatrzymuje się na 2-3 minuty np. w czasie płukania wyświetla EHO a potem rusza normalnie. Czy ktoś może coś wie na ten temat?? A wogóle to...

  02 Lip 2012 16:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 18222

  Pralka Electrolux EWF10470W - spalona grzałka, a gwarancja

  Myślę że zachowanie serwisanta w tym przypadku to zwykła granda. Należy wysłać maila do electroluxa. Adres jest w karcie gwarancyjnej i opisać zdarzenie.W pralce tak zaawansowanej technicznie użytkownik nie ma możliwości uszkodzić grzałkę (chyba że ją ręcznie pokiereszuje), zaś żadna instrukcja obsługi...

  25 Sty 2008 21:02Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 10233

  Piekarnik Electrolux EOC6697 błąd F1

  Witajcie,mam problem z domowym piekarnikiem Electrolux EOC6697.Do tej pory piekarnik działał w miarę OK, ale dziś wieczorem zachciało mi się wykonać pyriolizę (oczyszczanie przez wysoką temperaturę). Po około pół godzinie od rozpoczęcia procesu (mającego trwać 2h 15 - 3h 15 w zależności od intensywności...

  AGD Kuchnie 17 Mar 2008 22:28Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3722

  electrolux EWF 810 zapala się dioda -trzy mrugnięcia

  Proszę o pomoc - mam problem z pralką electrolux EWF 810:pobiera wodę (nie kręci się bęben w trakcie) po chwili wylewa tą wodę wyłącza się i zapala się dioda -trzy mrugnięcia. Dziwne, bo w instrukcji obsługi nie ma takiego alarmu.Podczas próby czy bęben w ogóle się kręci na odrębnym programie tylko...

  22 Lut 2010 11:40Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2790

  Zmywarka Electrolux ESF 2420 - dziwne zachowanie

  Witam wszystkich forumowiczów!Tym razem ja również potrzebuję pomocy.W czym tkwi mój problem?Otóż od niedawna posiadam zmywarkę kompaktową Electrolux ESF 2420. Zgodnie z instrukcją obsługi (takową posiadam), uruchomienie odpowiedniego programu mycia polega na jego wyborze (wskaźnik programu pulsuje)...

  25 Cze 2010 17:20Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4294

  Electrolux EWT 13931W błąd ef 2

  Witam mam pralkę Electrolux 13931W już 5 lat ostatnio w trakcie prania pralka zatrzymała się i na wyświetlaczu pojawił się napis błąd ef 2 sprawdź instrukcje obsługi, oczywiście sprawdziłem i jest tam tylko inny kod ef 1 i nic po za tym, więc proszę o pomoc co ten kod oznacza, po zakręceniu wody głównym...

  07 Maj 2012 15:09Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3187

  Odkurzacz piorący Electrolux Praxio Z6020/6035 (PL)

  Instrukcja obsługi odkurzacza piorącego Electrolux Praxio Z6020 i Z6035 w języku polskim.

  04 Lip 2012 20:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5692

  Odkurzacz piorący Electrolux Praxio Z6020/6035 (GB)

  Instrukcja obsługi odkurzacza piorącego Electrolux Praxio Z6020 i Z6035 w języku angielskim.

  04 Lip 2012 20:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1582

  EWT1326 Electrolux - Nie odpompowuje wody, burczy po wlaczeniu.

  W tym modelu znajduje się [url=]odkręcany filtr z przodu pralkicoś się pomyliło z wyrobami Brandta itp.Jak oczyścić filtr opisane jest w instrukcji obsługi.By się dostać do pompki odkręcamy lewy bok (ta sama strona co klapka filtra stojąc przodem do frontu pralki).BTW: Autor pewnie wyjechał na...

  04 Maj 2013 15:07Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4275

  Pralka Electrolux EWS 126540 W błąd E66

  Mam pralkę Electrolux EWS 126540 W, mam problem mianowicie nie moge włączyć żadnego programu, nie da się włączyć pralki, wyskakuje błąd E66 którego niema opisanego w instrukcji obsługi pralki. Czy ktoś może wie co oznacza ten błąd, z góry dziekuje za odpowiedz.

  12 Cze 2014 18:14Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 6069

  Szafa mroźmicza Electrolux C14FE2F-nie utrzymuje tej temperatury tylko zaczyna

  Zakupiłem używaną szafę mroźniczą Electrolux model C14FE2F (PNC 9VTX 726 548 14). Szafa w momencie zaprogramowania na -18°C schładza do -18°C natomiast nie utrzymuje tej temperatury tylko zaczyna ją podnosić i nie schładza ponownie. Ktoś spotkał się z takim przypadkiem?Niestety nie jestem...

  Urządzenia przemysłowe 26 Cze 2016 12:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3987

  Electrolux - Indukcja EHI 6540 FHK+Piekarnik EMB 8383 POX-podłączenie pod siłę

  Cześć Wszystkim:)Prosiłbym o potwierdzenie, czy taki zestaw jak w tytule (piekarnik + płyta induckyjna) mogę spokojnie podłączyć pod siłę, t. j. użyć jednej fazy na piekarnik i dwóch na płytę indukcyjną. Niestety nie dysponuję tabliczką znamionową obu sprzetów (dopiero kupione), a sam Electrolux...

  17 Lis 2016 09:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1698

  Electrolux EW506S-opisy programatora

  Wymień taki pierścień i będziesz wiedział co i jak.a instrukcja obsługi jest [url=]na Elektrodzie

  24 Lut 2017 12:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1617

  Pralka Electrolux EWS 1266 - reset urządzenia - jak zrobić?

  reset urządzenia - jak zrobić? Nie podałeś pełnego modelu, ale prawdopodobnie tak: Instrukcja obsługi, punkt 10. 10"Anulowanie programu w trakcie jego trwania1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk włącz/wyłącz, aby anulować program i wyłączyć urządzenie.2. Aby włączyć urządzenie,...

  28 Maj 2018 12:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7161

  Pralka i suszarka Samsung / Electrolux do 7k. Czy Quick Drive nie niszczy ubrań?

  Czy suszarka Bosch WTW876E0PL ma możliwość podłączenia bezpośrednio do odpływu?Prawdopodobnie tak, aczkolwiek, zeby się na 100% upewnić warto by poszukać instrukcji obsługi, albo uderzyć na infolinię BoschNie rozumiem tylko dlaczego Electrolux nie dał większego czarnego panelu w tej suszarce,...

  04 Mar 2019 09:22Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2040

  Zmywarka jaką kupić? Bosch Samsung Beko Electrolux

  BEKO DFN 6838 X kupiłem w 2013, po rejestracji było 5 lat gwarancji i wytrzymała nieco ponad te 5 lat. Osobiście nie chciałbym bosch zmywarki od razu po gwarancji zgasło ogrzewanie, rodzina ma beko i jest niesamowicie zadowolonaCo było a nie jest, nie piszę się w rejestr.Mam doświadczenia z Boschem...

  24 Lis 2021 10:21Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5184

  Electrolux EWN14991W - pranie i odwirowanie Alarm Code: EBE

  W instrukcji obsługi każdej pralki, zmywarki itp. producent wyraźnie podkreśla, że urządzenie nie może być podłączone do sieci poprzez wszelkiego rodzaju przedłużacze. Oczywiście producent zamieszczając ten wpis ma głównie na myśli bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ale i kwestię prawidłowego działania...

  23 Lip 2022 17:49Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 312

  Problem - pralka Electrolux EWT 1340

  Proszę o pomoc i poradę!!!!Kupiłem nówkę EWT 1340 w EURO AGD i po podłączeniu jest problem:1.- W instrukcji obsługi pisze, iż trzeba skonfigurować MENU (czas, kontrast jasność wyświetlacza) problem w tym, że nie mogę dostać się do MENU w/w funkcji.Powinno być dostępne po ustawieniu:- programator...

  28 Cze 2005 16:41Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 5853

  Zmywarka Electrolux WT 30

  Poszukuję instrukcji obsługi i jeśli możliwe schematu do wymienionej zmywarki. PNC 97305025009. Za każdą pomoc dziękuję. Pozdrawiam dobromir.Przeniosłem z: "AGD i Systemy Grzewcze".

  31 Gru 2005 23:33Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4881

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWT1016. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWT1016 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWT1016


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT1016

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Przed czyszczeniem lub konserwacj¹ pralki naley wyj¹wtyczkêprzewoduzasilaj¹cegozgniazdka. Woda pozostaj¹ca w wêach zostanie w ten sposób usuniêta. [... ] Jeeli nie mona zmieni programu, na wywietlaczu pojawi siê wskazanie,, Err" (bl¹d) i odpowiednie wskaniki bêd¹ pulsowaly przez kilka sekund. Jeeli jednak zmiana jest konieczna, naley skasowaprogram(patrzponiszyrozdzial). Program Rodzajbielizny Ciêar bielizny Moliwe funkcje Temperatura °C Bawelna (Cotton) Biale lub kolorowe tkaniny bawelniane, np. Przed przyst¹pieniem do prania odziey naley j¹ posortowa na tkaniny, które nie musz¹ by traktowane ze szczególn¹ ostronoci¹ i mona je podda normalnemu praniu i wirowaniu oraz na tkaniny delikatne, wedlug wskazówek producenta na metkach. W przypadku prania jednoczenie tkanin o rónych wymaganiach, naley zawsze wybra program wlaciwy dla najdelikatniejszej tkaniny. Przestrzega wskazówek umieszczonych na opakowaniu rodków pior¹cych podanych przez producenta oraz zalece umieszczonych w instrukcji obslugiwrozdzialach2. Proszkidopraniamonastosowawnormalnysposób; plynnedetergentywodpowiedniejproporcjinaleywla bezporednio do bêbna lub komory w pojemniku na rodki pior¹ce tu przed rozpoczêciem programu. Rodkipior¹cewtabletkachnaleywloydokomory praniazasadniczegowpojemnikunarodkipior¹ce Ilo rodków pior¹cych uzaleniona jest od rozmiaru wsadu bielizny, stopnia twardoci wody oraz poziomu zabrudzeniaodziey. Informacjê na temat stopnia twardoci wody mona uzyskawlokalnymzakladziewodoci¹gowym. Pojemno bêbna jest uzaleniona od rodzaju tkaniny, która ma by uprana. ] Po instalacji pralki naley upewni siê, e nie stoi Jeeli pralka stoi na podlodze z wykladzin¹ naley upewnisiê, eotworywentylacyjnewdolnejczêci pralkiniezostalyzakryte. Instalacja pralki musi by dokonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymiwkrajuprzepisamiinormami. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWT1016

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWT1016.

Podręcznik konfiguracji i obsługi Electrolux Esf6550

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i obsługi Electrolux Esf6550

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i obsługi Electrolux Esf6550