Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Bosch She5al05uc Acenta Series 24 In Dishwasher

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Bosch She5al05uc Acenta Series 24 In Dishwasher daje użytkownikom pewność, że produkt jest wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i części, które spełniają lub przekraczają wymagania dotyczące jakości i niezawodności. Oświadczenie obejmuje trzyletnią ograniczoną gwarancję na części i roboty montażowe, co oznacza, że wszystkie części i roboty montażowe są objęte gwarancją przez okres trzech lat od daty zakupu produktu. Gwarancja nie obejmuje niezgodności powstałych w wyniku normalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej konserwacji.

Ostatnia aktualizacja: Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Bosch She5al05uc Acenta Series 24 In Dishwasher

Informacje:

  Rozwiń tekst

  Na czym to polega

  Możesz zwiększyć limit do:

 • 3 MWh, jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne lub masz Kartę Dużej Rodziny
 • 2, 6 MWh, jeśli:
 • masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub mieszkasz z osobą, która ma takie orzeczenie,
 • mieszkasz z osobą poniżej 16 roku życia, która ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Możesz uzyskać limit:

 • 0, 25 MWh dla każdej działki, jeśli działasz w imieniu administracji Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które mają wspólne opomiarowanie, i kupujesz energię elektryczną na potrzeby administracji i altan działkowych, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
 • 0, 2 MWh na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, jeśli nie jesteś deweloperem, a ten budynek mieszkalny powstaje na potrzeby twoje lub najbliższej ci osoby.
 • Oświadczenie może dotyczyć energii kupionej dla:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych w gospodarstwach domowych, o ile nie prowadzisz w nich działalności gospodarczej,
 • lokali w budynku zbiorowego zamieszkania, o ile nie prowadzisz w nich działalności gospodarczej,
 • altan działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, i administracji,
 • jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który budujesz.
 • Jeśli masz oddzielne umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji, składasz oświadczenia do obu podmiotów, z którymi masz umowy.

  Kto może skorzystać

  Każdy, kto:

 • ukończył 18 lat,
 • mieszka i przebywa w Polsce,
 • jest obywatelem Polski lub
 • jest cudzoziemcem, który ma:
 • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
 • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
 • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 • prowadzi gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej i nie prowadzi innej działalności gospodarczej,
 • ma Kartę Dużej Rodziny,
 • ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • mieszka z osobą, która ma takie orzeczenie lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia,
 • działa w imieniu administracji Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • buduje dom jednorodzinny.
 • Co musisz przygotować

  1. Login z hasłem do:
 • profilu zaufanego (sprawdź, jak założyć profil zaufany) lub e-bankowości, lub
 • e-dowodu (sprawdź, jak skorzystać z e-dowodu).
  1. Telefon komórkowy.
  2. Dane kontaktowe (ich podanie jest dobrowolne, ale ułatwi kontakt z dostawcą energii):
  3. adres korespondencyjny,
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu.
   1. Dla gospodarstwa rolnego numer i kopię decyzji organu o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów oraz nazwę organu podatkowego, który ją wydał.
   2. Dla Karty Dużej Rodziny – numer i kopię karty.
   3. Nazwę sprzedawcy energii jeśli masz umowę kompleksową, lub sprzedawcy i dystrybutora energii jeśli masz rozdzielne umowy energii,
   4. Numer PPE – punktu poboru energii (jeśli numerów PPE jest więcej niż jeden, podaj wszystkie. )
   5. Co musisz zrobić

   6. Kliknij przycisk Złóż oświadczenie.
   7. System przekieruje cię na stronę logowania.
   8. Wybierz sposób logowania.
   9. Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola formularza (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować).
   10. System przekieruje cię do usługi e-podpis, w której sprawdzisz i podpiszesz oświadczenie elektronicznie.
   11. Możesz podpisać oświadczenie:
   12. podpisem zaufanym,
   13. podpisem osobistym (e-dowodem),
   14. kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
    1. Kliknij Przejdź do podpisu i podpisz oświadczenie.
    2. Potwierdzenie dostaniesz na swoją skrzynkę Gov (ePUAP) od razu po wysłaniu oświadczenia. Znajdziesz je w folderze Wysłane. Jeśli w oświadczeniu będą błędy – skontaktuje się z tobą:
    3. sprzedawca energii jeśli masz umowę kompleksową,
    4. sprzedawca i dystrybutor energii jeśli masz rozdzielne umowy energii.
    5. Gdzie składasz oświadczenie

     Do sprzedawcy lub sprzedawcy i dystrybutora energii, z którym masz umowę.

     Ile zapłacisz

     Usługa jest bezpłatna.

     Informacje dodatkowe

     Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń pod numer 42 253 54 55.

     Podstawa prawna

    6. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz. 2243)
    7. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. 2127)
    8. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. 2687)
    9. Ostatnia aktualizacja: 02. 02. 2023 00:41

     Instytucja odpowiedzialna za usługę: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

     Instytucja odpowiedzialna za dokument: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  {"register":{"columns":[]}}
  • Bosch Professional Tools
  • KontaktAdres wydawniczyOchrona danych osobowychUstawienia prywatności

  Wybierz kraj:

  Logowanie

  Informacje dla dystrybutorów

  Proszę skorzystać z Extranetu Bosch dla dystrybutorów, aby się zalogować.

  Nowa platforma do rejestracji 3-letniej gwarancji: Bosch PRO360

  Zarejestruj elektronarzędzia, ładowarki i akumulatory w naszej nowej aplikacji dla profesjonalistów.

  Nie ma już możliwości rejestrowania kont na starej platformie do przedłużania gwarancji. Zachęcamy do korzystania z naszej nowej platformy: Bosch PRO360 dostępnej także w formie aplikacji mobilnej. Dajemy także możliwość przeniesienia danych zarejestrowanych produktów ze starej platformy do PRO360.

  Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu, czyli oświadczenie odbiorcy uprawnionego o zamrożenie cen prądu 2023 - wzór do pobrania

  Oświadczenie o zamrożeniu cen energii elektrycznej w 2023 roku, a dokładniej oświadczenie odbiorcy uprawnionego, muszą złożyć mali i średni przedsiębiorcy oraz m. in. szkoły, szpitale, spółki komunalne i gminy oraz gospodarstwa domowe. To konieczne, aby korzystać z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh oraz wyższych limitów energii w 2023 roku. Jakie oświadczenie muszą złożyć gospodarstwa domowe, a jakie firmy? Gdzie znaleźć oświadczenie i jak je wypełnić?

  Spis treści

  1. Do kiedy złożyć oświadczenie o zamrożenie cen energii elektrycznej?
  2. Oświadczenie odbiorcy uprawnionego - gdzie znaleźć?
  3. Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego
  4. Jak można złożyć oświadczenie?
  5. Jak wypełnić oświadczenie o zamrożenie cen prądu?
  6. Czy gospodarstwa domowe również muszą złożyć oświadczenie?

  Do kiedy złożyć oświadczenie o zamrożenie cen energii elektrycznej?

  Mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz szkoły, szpitale, spółki komunalne oraz gminy powinni złożyć oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh.

  Jeżeli oświadczenie zostało złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia 2022. Oświadczenie złożone po 30 listopada skutkuje tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

  Czytaj więcej:

  • Maksymalne ceny za energię elektryczną w 2023 roku dla małych i średnich firm oraz podmiotów wrażliwych

  Oświadczenie muszą złożyć

  Oświadczenie muszą złożyć podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności, tj. : szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, itp.

  Oświadczenie odbiorcy uprawnionego - gdzie znaleźć?

  Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy znajdą u swoich sprzedawców energii.

  Wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego

  Wzór oświadczenia można pobrać również poniżej:

 • Wzór oświadczenia dla odbiorców uprawnionych
 • Jak można złożyć oświadczenie?

  Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

 • Profil zaufany - załóż z instrukcją krok po kroku! Jak podpisać dokument profilem zaufanym?
 • Jak wypełnić oświadczenie o zamrożenie cen prądu?

  Aby wypełnić oświadczenie potrzebujemy:

 • nazwę, adres siedziby, NIP lub PESEL, telefon lub e-mail,
 • dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są: odbiorcą uprawnionym albo jego reprezentantem (pełnomocnik, członek zarządu spółki z o. o., itp. ),
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE),
 • kategorię odbiorcy uprawnionego,
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
 • wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy); w kolumnie 4 trzeba podać zużycie prądu np. z 2022 roku; będzie to prognoza dla okresu od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023; jeśli jednak przedsiębiorca planuje zakup nowych urządzeń lub zwiększenie produkcji, jedynie bazując na historycznych danych, podaje szacowane zużycie prądu od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023.
 • dane procentowe ile prądu z danego PPE jest zużywane na cele objęte ceną maksymalną i nieobjęte tą ceną. W ostatnich dwóch kolumnach tabeli (5 i 6) należy rozbić wartość podaną w kolumnie 4, wpisując dane procentowe, jakie przedsiębiorca zamierza zużyć w ramach ceny maksymalnej oraz ponad limit; suma tych danych musi wynieść 100%.
 • Czy gospodarstwa domowe również muszą złożyć oświadczenie?

  Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z maksymalnej ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

  Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 roku z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2, 6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenie do 30 czerwca 2023. Wzór oświadczenia oraz więcej informacji w artykule - Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby płacić mniej za prąd w 2023?

  Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Bosch She5al05uc Acenta Series 24 In Dishwasher

  Bezpośredni link do pobrania Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Bosch She5al05uc Acenta Series 24 In Dishwasher

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Bosch She5al05uc Acenta Series 24 In Dishwasher