Instrukcja montażu i uruchomienia Caimore Cm520 86wg

Caimore CM520 86WG to wysokowydajny router przemysłowy, który oferuje wszechstronne wsparcie dla sieci Wi-Fi i sieci Ethernet. Urządzenie jest wyposażone w porty Ethernet, które można podłączyć do sieci lokalnej, a także w złącza USB i porty seriale. Router można zainstalować i uruchomić łatwo i bezproblemowo, korzystając z prostych kroków w instrukcji montażu i uruchomienia. Na początek należy podłączyć router do źródła zasilania. Następnie należy podłączyć złącza Ethernet do sieci lokalnej. Następnie należy sprawdzić, czy router jest w trybie uśpienia, i jeśli tak, należy wybrać opcję „aktywacja”, aby go włączyć. Po włączeniu routera można go skonfigurować, aby dostosować ustawienia sieciowe.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i uruchomienia Caimore Cm520 86wg

Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji, takich jakbezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, jednakże pewnefunkcjonalności Serwisu staną się dla Ciebie niedostępne.

Te pliki cookie służą do rozpoznawania Cię podczas odwiedzania lub powrotu na naszą stronęinternetową. Dzięki temu możemy spersonalizować zawartość tej strony dla Ciebie i rozpoznaćTwoje preferencje podczas odwiedzania tej stronyTe pliki cookie pozwalają nam policzyć liczbę odwiedzających naszą stronę internetową iinformować nas o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej w celuzapewnienia najlepszego sposobu działania tej witryny.Te pliki cookie (w tym pliki cookie stron trzecich) dostarczają reklamy dostosowane do Ciebie napodstawie aktywności i zainteresowań związanych z przeglądaniem. Odmowa tych plików cookie możespowodować wyświetlanie ogólnych reklam, które nie są skierowane do konkretnej osoby, lub niebędziesz w stanie skutecznie łączyć się z Facebookiem, Twitterem lub innymi sieciamispołecznościowymi i /lub udostępniać treści w mediach społecznościowych.

Instrukcje montaż i uruchomienia szlabanów Came serii GARD w języku polskim.G4040-(PL) -automatyczny szlaban drogowyG4000-(PL)-automatyczny szlaban drogowy(fundament)G12000-(PL)-szlaban drogowyG6000-(PL)-szybka bariera drogowaG2500-(PL)-szybka bariera drogowa

Automatyczny szlaban drogowy

GARD 4

Cod. 119GT80
ver. 0. 1
06/05
(C) CAME
CANCELLI
AUTOMATICI

WA NE ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
NIEPRAWOIDŁWY MONTA MO E DOPROWADZIĆ DO POWA NYCH
USZKODZEŃ, PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI.
TEN DOKUMENT PRZEZNACZONY JEST WYŁACZNIE DLA INSTALATORÓW LUB
WYKFALIFIKOWANEGO PERSONELU.

1. LEGENDA

Tym symbolem oznaczono miejsca, które nale y przeczytać ze szczególna uwaga.
Tym symbolem oznaczono miejsca poświecone bezpieczeństwu.
Tym symbolem oznaczono uwagi, które nale y przekazać u ytkownikowi
2. PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA STOSOWANIA.
2. 1 Przeznaczaczenie
Bariera GARD 4 została zaprojektowana do u ytku na prywatnych lub publicznych
parkingach, dla zabezpieczenia terenów przedsiębiorstw itp. U ytkowanie tego produkty w celu
innym ni wspomniany oraz instalowanie w sposób niezgodny z niniejszą instrukcji jest
niedozwolony. 2 Ograniczenia w stosowaniu
Bariera zamyka przejazd o szerokości do 3, 75 m licząc od obrysu szlabanu,
zamkniecie /otwarcia regulowanym od 2 do 6 sek.

z czasem

3. NORMY BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie spełnia następujące normy dla niego przewidziane: EN 12978, UNI EN 954-1,
CEI EN 60335-1, UNI EN 12453.
4. OPIS PRODUKTU.

Szlaban GARD 4 został zaprojektowany i wykonany przez CAME CANCELLI AUTOMATICI
S. p. A zgodnie z obowiązującymi normami. Gwarancja: 12 miesiące w przypadku braku ingerencji
stron trzecich w konstrukcje i konfigurację szlabanu.
Obudowa wykonana jest z malowanej, galwanizowanej stali grubości 2, 5mm lub stali
nierdzewnej grubości 2mm z wykończeniem AISI 304. Wewnątrz obudowy znajduję się silnik oraz
obudowa na centralę sterującą i transformator. Obudowa dodatkowo posiada czujniki
bezpieczeństwa (otwarcia) obudowy i systemu rozsprzęglania.
Szlaban GARD 4 występuję w 2 wersjach:
G4040 - obudowa z galwanizowanej, malowanej stali, silnik 24V DC, obudowa na centralę i transformator.
G4040I - obudowa ze stali nierdzewnej, silnik 24V DC, obudowa na centralę i transformator;
Szlaban mo e być dostarczany z kompatybilnymi akcesoriami takimi jak:
G02040
G04060
G06080
ZL 38
LB 38
G02801
G02802
G03750
G03751
G02803
G02804
G02807
G02808
G02809

Sprę yna wywarzająca ( ółta)? 40 mm
Sprę yna wywarzająca (zielona)? 50 mm
Sprę yna wywarzająca (czerwona)? 55 mm
Centrala sterująca przygotowana do sterownia radiowego
Karta zasilania awaryjnego
Lampa ostrzegawcza w kształcie kopuły szlabanu
Wspornik monta owy do fotokomórek serii DIR
Owalne ramię aluminiowe, malowane, z dolna listwą ochronną. Długość 4000 mm.
Wspornik do monta u baterii zasilania awaryjnego.
Listwa świetlna
Przewody podłączeniowe do listwy świetlnej
Podpora ramienia stała
Podpora ramienia ruchoma - podwieszana.
Naklejki ostrzegawcze (20 szt. )

Wa ne: Sprawdź czy u ywane akcesoria bezpieczeństwa są oryginalnymi produktami
CAME, jest to gwarancja łatwego monta u i bezpiecznego u ytkowania

4. 2 Dane techniczne
Zasilanie: 230V A. C. 50/60Hz
Zasilanie silnika: 24V D. 50/60Hz
Max. pobór prądu: 1. 3 A
Moc: 300W
Max. moment obrotowy: 220 Nm
Przeło enie: 1/202

Czas otwarcia: 2÷6 sek N
Sprawność: u ytkowanie intensywne.
Poziom ochrony: IP54
Waga: 54 kg
Temperatura pracy: -20? C ÷ 55? C

4. 3 Główne elementy
123456789-

kopuła górna
płaszczyzna monta owa ramienia
pośrednia blacha monta owa
uchwyt mocujący ramię
osłona
Obudowa szlabanu
drzwiczki inspekcyjne
Motoreduktor
Obudowa centrali sterującej z
transformatorem wykonana z ABS

Akcesoria
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

G0465
G02809
ZL 38

Aluminiowe firanki pod ramie w odcinkach 2 m
Podpora ramienia podwieszana
Naklejki ostrzegawcze ( 20 szt. )
Lampa ostrzegawcza
Wspornik do monta u baterii.
Centrala sterująca ZL38.

4. 4 Wymiary zewnętrzne.

Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowany personel z pełnym
przestrzeganiem norm regulacji siły.
5. MONTA URZADZENIA
5. 1 Wstępna kontrola
Przed przystąpienie do monta u nale y
o
o

Upewnić się, e miejsce wybrane na monta szlabanu nie stwarza adnego zagro enia.
Przedłu enie przewodu ochronnego wewnątrz obudowy jest dopuszczalne, ale nale y
dodatkowo zaizolować wszystkie połączenia.
Poło yć odpowiednie peszle lub korytka na przewody by zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom przewodów.

:
5. 2 Narzędzia i materiały.
Upewnij się, czy posiadasz wszystkie niezbędne do instalacji narzędzia oraz czy gwarantują
bezpieczeństwo. Poni ej umieszczamy rysunki niezbędnego do prawidłowej instalacji wyposa enia.

5. 3 Lista kablowa i minimalne przekroje

Typowa instalacja.

1- Jednostka szlabanowa GARD
2- Płyta sterująca
3- Ramię aluminiowe
4- Naklejki odblaskowe
5- Listwa świecąca
6- Lampa ostrzegawcza
7- Kolumna pod fotokomórki

8910111213-

Fotokomórki
Stała podpora ramienia
Pętla indukcyjna
Wspornik monta owy fotokomórki
Czytnik kart
Kolumna pod czytnik

5. 4 Instalacja płyty monta owej
Poni ej podano jedynie przykłady, gdy faktyczna ilość miejsca zajmowana przez szlaban i
akcesoria, jest zale na od konfiguracji i musi być ka dorazowo oszacowana przez
instalatora.

1) Przygotować wykop pod fundament i
przeprowadzić peszel na przewody jak na
rysunku.

2) Przytwierdzić 4 kotwy monta owe do płyty monta owej i
osadzić całość w wykopie.

3) Zalać betonem kotwy do poziomu płyty
monta owej, pamiętając by peszel na
przewody przechodził przez okrągły otwór w
płycie monta owej. Płyta powinna być czysta,
idealnie wypoziomowana. Gwinty śrub muszą
pozostać czyste.

4) Zdjąć nakrętki i podkładki ze śrub, umieścić obudowę na
płycie monta owej, tak by śruby mocujące przeszły przez
otwory w obudowie. Przykręcić obudowę do płyty
monta owej nakrętkami i podkładkami. 5. Instalacja urządzenia

1) Odkręcić dwie śruby po obu stronach
kopuły i unieść kopułę. Otworzyć
zamek dostarczonym kluczem (obrót
klucza przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara) i wyjąć pokrywę
drzwiczki).

2) Szlaban przystosowany jest do monta u
lewostronnego ( po lewej stronie przejazdu
widzianego od wewnątrz).

3) Je eli wymagana jest instalacja
prawostronna, koniecznym jest
odwrócenie kierunku otwarcia ramienia.
W tym celu nale y:
o zdjąć uchwyt mocujący sprę yny
o rozsprzęglić silnik
o obrócić ramię transmisyjne
o zasprzęglić silnik
o zamontować uchwyt mocujący
sprę yny w drugim otworze w
ramieniu transmisyjnym
o Zamienić miejscami przewody na
zaciskach M i N
o zamienić miejscami przewody na
zaciskach FA i FC

5. Instalacja urządzenia c. d.

Płyta monta owa

ramienia

Pośrednia płyta monta owa
Obudowa uchwytu

ramienia
4)

Umieścić środkową (Pośrednią) płytę
monta ową ramienia pomiędzy płytę
monta ową a osłonę i skręcić całość
jedną śrubę UNI 5931 M8x20 bez
dokręcania.

5) Wsunąć ramię w obudowę uchwytu
ramienia i skręcić śrubami UNI 5931
M8x12.

6) Odmierzyć po ądaną długość ramienia i
przyciąć ramie oraz listwę. Wsunąć gumową
osłonę oraz wsuwki z obu stron ramienia. d

7) Przymocować osłonę ramienia śrubami
UNI 6954? 3, 9x19.

5. 6 Wywa anie ramienia szlabanu
1) Przed wywa aniem ramienia nale y dobrać odpowiednie sprę yny zgodnie z tabelką poni ej.

G2040 sprę yna? 40 mm
G4060 sprę yna? 50 mm
G6080 sprę yna? 55 mm
Światło przejazdu (max

3, 75m)

Długość ramienia (m)

1. 5

2. 00 2. 25

1. 75

2. 50 2. 75 3. 00

3. 25

3. 50 3. 75

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem

?

?

?

?

?

??

????????

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem i listwą świecącą

?

?

?

??

??

??

????????

Ramię + firanka aluminiowa

?

??

??

??

??????????????

Ramię + firanka aluminiowa i listwa świecąca

?

??

??

??

??????????????

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem i podpora ruchoma

?

??

??

??

??????????????

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem listwa świecąca i podpora ruchoma

?

??

??

??

??????????????

Ramię + firanka aluminiowa i podporą ruchomą

?

??

??

??

???????????

Ramię + listwa świecąca, firanka i podpora ruchoma

?

??

??

??

???????????

2) Rozsprzęglić silnik i ustawić ramię w pozycji pionowej o
ponownie zasprzęglić.

3) Wkręcić uchwyt w
sprę ynę i przymocować górną część sprę yny do
uchwytu za pomocą nakrętki,

4) Zahaczyć dolną część sprę yny
do uchwytu monta owego,
rozsprzęglić silnik i ręcznie
obracać śrubę a ramię ustawi
się pod kątem 45 stopni.

5) Dokręcić nakrętkę blokującą na sprę ynie i zasprzęglić silnik.

NOTA: Upewnić się, e sprę yna działa prawidłowo:
o - sprę yna jest luźna, gdy ramie jest uniesione (pionowo)
o - sprę yna jest ściśnięta, gdy ramie jest opuszczone (poziomo)

5. 7 Instalacja centrali sterującej ZL38

1) Odkręcić trzy śruby pokrywy obudowy centrali
( na górze szlabanu)

2) Wło yć do obudowy centralę i przymocować ją śrubami z zestawu.
Wykonać podłączenia elektryczne (patrz: dokumentacja centrali)

5. 8 Regulacja wyłączników krańcowych
Włączyć zasilanie centrali sterującej, wykonać szereg czynności regulujących poło enie ramia w
pozycji otwartej i zamkniętej, a następnie, w razie konieczności, wyregulować odboje.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa, regulację ramienia powinno się wykonywać z pokrywą
(drzwiczkami) zamkniętą.
1) Wykonać cykl zamknięcia. Wyregulować
pozycję ramienia otwartego przekręcając
wolny odbój -zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara by wydłu yć bieg
ramienia lub odwrotnie, by skrócić bieg
ramienia. Zalecane jest ustawienie pozycji
otwarcia ramienia na ~89 stopni od poziomu.
Uwaga! Zamknięcie szlabanu poprzedzone jest
etapem spowolnienia ruchu wyzwalanego

2) Procedura dla regulacji pozycji otwarcia jest podobna. Nale y wyregulować odbój zamykający, by ramię
znajdowało się w pozycji równoległej do podło a.

3) Po dokonaniu regulacji nale y dokręcić
nakrętki blokujące odboje.

4) Po wykonaniu regulacji na centrali sterującej
nale y zało yć i przykręcić górną część
obudowy centrali.

5) Wsunąć pokrywę (drzwiczki) i zamknąć ją.

6) Nało yć kopułę na szczyt szlabanu i przykręcić
dwiema śrubami UNI 6954 fi3, 9x13.

6. OBSŁUGA
6. 1 Przeglądy okresowe
Urządzenie nie wymaga specjalnych przeglądów. Jako środek zapobiegawczy i w
przypadku intensywnego u ytkowania szlabanu, zaleca się dokonywać przeglądów okresowych (co
6 miesięcy) stanu przewodów silnika, regulacji sprę yn, dokręcania śrub i nakrętek i naoliwienia
styków części ruchomych i stałych.

7. ROZBIÓRKA I ZŁOMOWANIE

W swojej fabryce, CAME CANCELLI AUTOMATICI S. A. wdro yło system zarządzania
środowiskiem certyfikowany UNI EN ISO 14001 by dbać o środowisko naturalne. Proszę
wspieraj nasze wysiłki w ochronie środowiska - co firma CAME uwa a za jeden z
priorytetów działania - przez stosowanie się do poni szych zalecen podczas demonta u
i złomowania szlabanu:
WYRZUCANIE OPAKOWANIA - elementy opakowania ( tektura, plastik, etc. ) są
zakwalifikowane jako odpadki stałe nadające się do powtórnego przetworzenia.
Przed wyrzuceniem opakowań, nale y zapoznać się z miejscowymi regulacjami
prawnymi dotyczącymi danego rodzaju materiału.
PROSZĘ POZBĄDŹ SIĘ OPAKOWAŃ PRAWIDŁOWO
ZŁOMOWANIE URZĄDZENIA - Produkt składa się z wielu ró nych materiałów.
Większość z zastosowanych materiałów ( aluminium, plastik, stal, przewody etc. )
nadaje się do wyrzucenia do normalnych koszy lub do koszy na odpadki podlegające
recyclingowi. Inne materiały (centrale sterujące, baterie pilotów, etc. ) mogą zawierać
substancje szkodliwe i powinny zostać zwrócone wyspecjalizowanym firmom w celu
utylizacji. Przed złomowaniem nale y zapoznać się z miejscowymi regulacjami prawnymi
dotyczącymi danego rodzaju materiału.
PROSZĘ POZBĄDŹ SIĘ OPAKOWAŃ PRAWIDŁOWO

Instrukcje montaż i uruchomienia szlabanów Came serii GARD w języku polskim.G4040-(PL) -automatyczny szlaban drogowyG4000-(PL)-automatyczny szlaban drogowy(fundament)G12000-(PL)-szlaban drogowyG6000-(PL)-szybka bariera drogowaG2500-(PL)-szybka bariera drogowa

Automatyczny szlaban drogowy

G4000

Cod. 119GT80
ver. 0. 1
06/05
(C) CAME CANCELLI
AUTOMATICI

Systemy automatyczne do szybkich zapór drogowych

Urządzenie typowe
1. Jednostka centralna bariery G4000/4001
2. Panel sterujący ZL 37
Akcesoria
3. Ramię aluminiowe
4. Nalepki ostrzegawcze G0461 (24 szt. )
5. Antena
6. Gumy ochronne G0403 na ramię G0401
7. Zestaw lampek sygnalizacyjnych G0460 mocowanych do ramienia G0401
8. Lampa sygnalizacyjna KIARO
9. Wyłącznik kluczykowy SET-E
10. Bateria awaryjna
11. Kolumny DOC-L na fotokomórki
12. Fotokomórki bezpieczeństwa DOC-E
13. Kolumna CLM czytnika magnetycznego
14. Czytnik magnetyczny SEM 2
15. Podpora stała G 0462
16. Czujnik magnetyczny

www. came. pl

1

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Bariera automatyczna do kontroli dostępu o skrajni do 3, 5 m. - z akcesoriami ( do 4 m. - bez akcesoria). Zaprojektowana i
zbudowana całkowicie przez CAME S. A., spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa UNI 8612 i ma stopień ochrony IP 54.
Objęta jest 12-miesięczną gwarancją, z wyjątkiem naruszenia warunków gwarancji przez osoby nieuprawnione.

MODELE
G 4000. Bariera z napędem samohamownym zasilanym napięciem 24 V prądu stałego, obudową stalową, cynkowaną i

malowaną proszkowo, wewnętrzną tablicą kontrolno-sterowniczą.
G4001. Tak jak G4000, obudowa ze stali nierdzewnej.
AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE
G0401 Ramię prostokątne z aluminium malowanym proszkowo na biało, o wymiarach 60x40x4200 mm. Alternatywnie (dla

stref z silnymi wiatrami):
G0402 + G0405 Ramię okrągłe z rury aluminiowej malowana na biało, o wymiarach? 60 x 4200 mm + uchwyt mocujący do

ramienia okrągłego.
Akcesoria opcjonalne

G0403 Guma ochronna czerwona, wraz z zaślepkami, na ramię G0401.
G0460 Zestaw lampek sygnalizacyjnych 24 V do ramion G0401 i karty sygnalizacji przerywanej.
G0461 Nalepki ostrzegawcze na ramię bariery (24 szt. ).
G0462 Podpora stała bariery.
G0463 Podpora ruchoma bariery.
G0465 Firanki z malowanego aluminium mocowane do ramienia (dł. 2 m.
G0467 Przegub do G0401.
G0468 Wspornik do mocowania fotokomórki do korpusu bariery.
G0469 Wspornik do mocowania lamp ostrzegawczych KIARO.

Uwaga!

Sprawdzić, czy aparatura sterowania, bezpieczeństwa i akcesoria są oryginalnymi produktami
CAME; gwarantuje to i czyni urządzenie łatwym w monta u i eksploatacji.

2

WYMIARY GABARYTOWE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Typ

Cię ar

Zasilanie

Pobór prądu

Moc

Cykl roboczy

Przeło enie

230 V

G4000
G4001

47 kg.

24 V

Maks.

pr. zm. st.

1, 3 A (230 V)

15 A (24 V)

Praca intensywna
300 W

(sprawność=100%)

1:202

Czas

obrotowy

silnika

Moment

otwierania

200 N

2÷6 s

A - Obudowa z blachy stalowej 2, 5 mm, cynkowana i
malowana (G4000) lub ze stali nierdzewnej satynowanej 2
mm (G4001), przystosowana do zamontowania wszystkich
niezbędnych akcesoriów.
Drzwiczki kontrolne, mocowane do obudowy kluczem.
B - Podstawa monta owa ze stali cynkowanej, kompletna z
4 zakotwieniami i odpowiednimi śrubami do mocowania
bariery na posadzce.
C - Uchwyt ze stali cynkowanej do mocowania ramienia;
pozwala na szybkie i pewne mocowanie ramienia, z
mo liwością stosowania ró nego rodzaju ramion.
D - Odblokowanie napędu, które dzięki specjalnemu
systemowi mechanicznemu następuje za pomocą klucza.
E - Silnik na prąd stały 24 V.
Reduktor samohamowny, w odlewanej ciśnieniowo obudowie aluminiowej; wewnątrz znajduje się ślimakowa przekładnia
redukcyjna z trwałym smarowaniem smarem płynnym. Wszystkie wewnętrzne elementy obrotowe są na ło yskach z trwałym
smarowaniem lub samo smarnych przegubach kulowych.
F - Pojedyncza sprę yna, jako przeciwwaga i do wywa ania ramienia.
G - Wewnętrzne mechaniczne ograniczniki bezpieczeństwa.
H - Zespół wyłączników krańcowych.
I - Panel sterujący ZL37
3

BARIERA LEWA/PRAWA

Bariera lewa

Drzwiczki

Bariera prawa

MONTA
Wykonać, odpowiedni do wymiarów zespołu,
betonowy fundament z zabetonowanymi
zakotwieniami

i

płytą

fundamentową,

pozwalającymi na zamocowanie zespołu.
Płyta
Wyprowadzenie
kabli
fundamentowa
bariery

fundamentowa

musi

być

dokładnie wypoziomowana, czysta na całej
powierzchni, a gwint śrub winien całkowicie
wystawać nad powierzchnię. Z płyty muszą
wystawać kable
do podłączenia elektrycznego.

WYWA ENIE RAMIENIA

Ustawić zespół: zaleca się ustawić barierę
drzwiczkami kontrolnymi skierowanymi do wewnątrz
obszaru chronionego (patrz rys. 8).
Ramię o odpowiedniej długości zamocować w
uchwycie A za pomocą 4 dostarczonych śrub. Poziome
i pionowe ustawienie ramienia wyregulować za pomocą
odpowiednich

wewnętrznych

ograniczników

mechanicznych B i C.

4

WYWA ENIE RAMIENIA

Bariera G4000 jest seryjnie dostarczana ze
sprę yną zamontowaną w poło eniu B. Jeśli
końcowe ustawienie Waszego ramienia tego wymaga
(patrz rysunki na następnej stronie), odblokować
napęd i zmienić poło enie sprę yny.
Ewentualne dokładne wywa anie przeprowadzić
Lm

zgodnie z opisem na następnej stronie.

& lt; 2, 5

Poło enie sprę yny

& lt; 3, 5

& lt; 4

A

B

Zamocowanie
sprę yn

Z firanką lub podporą
ruchomą

Lm.
& lt; 2, 5
5

Cięgno z gwintem
prawym M12 z
przegubem

Nakrętka M12

Naciąg

Cięgno oczkowe z
gwintem lewym M12

Precyzyjne wywa anie bariery:
1) - Odblokować napęd (strona 5, część D);
2) - Poluzować nakrętkę blokującą B cięgna A;
3) - Ręcznie ustawić sprę ynę, by zwiększyć/zmniejszyć naciąg, tak aby zapora ustabilizowała się w poło eniu 45°;
4) - Dokręcić następnie nakrętkę blokującą i zablokować napęd.

6

OPIS TECHNICZNY PANELA STERUJĄCEGO ZL37

Panel sterujący jest zasilany napięciem zmiennym 230 V podawanym na zaciski L1 i L2, i jest chroniony na wejściu
bezpiecznikiem 3, 15 A. Układy sterowania są niskonapięciowe (24 V) i są chronione bezpiecznikiem 2 A. Łączny pobór mocy
przez akcesoria na napięcie 24 V nie mo e przekraczać 40 W.
Bezpieczeństwo

Fotokomórki mo na podłączyć i nastawić na:
a) Ponowne otwieranie w fazie zamykania;
b) Całkowite zatrzymanie: stop, z następnym wyłączeniem ewentualnego cyklu zamykania automatycznego. W celu
ponownego uruchomienia nale y wcisnąć przycisk lub posłu yć się nadajnikiem radiowym;
c) Natychmiastowe zamknięcie: zapora automatycznie opuszcza się, po tym jak pojazd przekroczy strefę działania urządzeń
zabezpieczających, podłączonych do zacisków 2-C5;
-

urządzenie amperometryczne: patrz UWAGA;

stały czas pracy 20 s.
Akcesoria podłączane

karta LB35, pozwalająca na zasilanie automatyki z baterii w przypadku braku prądu. Po przywróceniu napięcia sieciowego
doładowuje tak e baterie (patrz odpowiednia instrukcja);

lampa sygnalizacyjna ruchu;

odbiornik radiowy, wtykowy.
Inne wybierane funkcje

Automatyczne zamykanie. Wyłącznik czasowy zamykania automatycznego aktywuje się samoczynnie z końcem cyklu
otwierania. Zadany, nastawiany czas automatycznego zamknięcia jest jednak podporządkowany działaniu ewentualnego
osprzętu bezpieczeństwa, i nastawa czasowa jest anulowana przez impuls całkowitego zatrzymania lub w razie braku
prądu;

Wykrywanie przeszkód. Przy nieruchomym silniku (bariera zamknięta, otwarta lub po sygnale całkowitego zatrzymania),
uniemo liwiony jest jakikolwiek ruch, o ile urządzenia bezpieczeństwa, np. fotokomórki, ujawniają przeszkodę;

Działanie z "obecnością człowieka";

Miganie wstępne przy otwieraniu i zamykaniu;

Aktywowanie wyjścia 24 V w fazach ruchu i w poło eniu zamknięcia;

Działanie z podporządkowaniem w przypadku u ycia kombinacji 2 silników (patrz s. 8);

Funkcja wzmocnienia hamowania ramienia;

Typ sterowania:
Otwarcie - zamknięcie - odwrócenie kierunku;

tylko otwarcie.
Regulacje

Trymer TCA - czas pauzy: od 0 do 120 s;

Trymer SENS. - czułość amperometryczna: min. /maks.

Uwaga: Przed pracami wewnątrz aparatury, wyłączyć napięcie sieciowe i odłączyć baterie (jeśli są zało one).
7

UWAGA
W obecności przeszkody, urządzenie amperometryczne powoduje:
a)

zatrzymanie bariery, o ile jest w fazie otwierania;

b)

odwrócenie kierunku ruchu, o ile jest w fazie zamykania.

Uwaga: w przypadku b), po 3 kolejnych wykryciach przeszkody bariera zatrzymuje się w fazie otwierania i jest
wyłączane automatyczne zamykanie; w celu ponownego uruchomienia, nale y nacisnąć przycisk lub posłu yć się
pilotem.
KARTA GŁÓWNA

GŁÓWNE ELEMENTY
1 Listwy zaciskowe połączeń
2 Bezpiecznik sieciowy 3, 15 A
3 Bezpiecznik osprzętu 2 A

Częstotliwość, MHz

Karta radiowa

FM 26, 995

AF130

5 Gniazdo karty odbiornika radiowego (patrz tabela)

FM 30, 900

AF150

6 Trymer TCA: automatyczna regulacja czasu otwarcia

AM 26, 995

AF26

AM 30, 900

AF30

AM 433, 900

AF43S/AF43SM

4 Przełącznik "dip-switch" wyboru funkcji

7 Trymer SENS: regulacja czułości amperometrycznej
8 Przycisk pamięci kodów
9 LED sygnalizacyjna kodu radiowego/automatycznego
zamykania
10 Złącza zasilania silnika
11 Złącza do podłączenia ładowarki (LB35)
12 Zwora do wybierania typu sterowania dla przycisku w 2-7

8

WYBÓR FUNKCJI

ON - WŁĄCZ.
OFF - WYŁ.

1.

ON

Aktywowane zamykanie automatyczne;

2.

Aktywowane działanie "tylko otwieranie", przy sterowaniu przyciskowym lub radiowym

OFF

Aktywowane działanie "otwieranie-zamykanie-odwrócenie kierunku",

3.

Aktywowane wyjście 24 V, podczas ruchu i w poło eniu zamknięcia;

Aktywowane wyjście 24 V podczas ruchu;

4.

Aktywowane działanie "człowiek obecny";

5.

Aktywowane miganie wstępne podczas otwierania i przy zamykaniu;

6.

Aktywowane wykrywanie przeszkody (z silnikiem w poło eniu krańcowym);

7.

Aktywowane działanie z podporządkowaniem (silnik podporządkowany, współpraca dwóch barier);

8.

Aktywowana funkcja natychmiastowego zamykania; włączyć urządzenie bezpieczeństwa (2-C5);

9.

Aktywowany przycisk "stop"; włączyć urządzenie bezpieczeństwa (1-2);

10.

Aktywowana funkcja wzmocnienia siły hamowania zapory;

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

L1 L2

L1
L2

M
N

10
E

E +10 -11 1

7 C1 C5

INTERBLOCCO

220V

FA FC F PT

M

Zasilanie 230V (A. C. )

Podłączenie silnika - 24V (D. )

Podczas ruchu (np. lampa)

Wyjście 24V - maks. 25W

DIP 3 OFF (Wył. )

Podczas ruchu i w poło eniu zamknięcia

DIP 3 ON (Włącz. )

Lampa sygnalizacyjna 24 V - maks. 3 W,, bariera nie zamknięta"

9

(+) 10
(-) 11

Zasilanie akcesoriów maks. 40W
24V (pr. ) z zasilaniem 230V (pr. )

24V (pr. ) z zasilaniem 24V (pr. )

1
Przycisk stop (N. )

2
Przycisk otwierania (N. O. )

zwora
Podłączenie radia i/lub przycisku (N. ),, krok po kroku"
rozwarty).

Podłączenie radia i/lub przycisku,, tylko zamykanie"

Jeśli nie jest stosowany

C1

Zestyk (N. ) ponownego otwarcia w fazie zamykania

2 - C1

C5

Zestyk (N. C),, zamknij natychmiast po foto"

DIP 8 -- ON
F
FC

Podłączenie wyłącznika krańcowego podczas zamykania

FA

Podłączenie wyłącznika krańcowego podczas otwierania

Podłączenie anteny

10

REGULACJE

Trymer TCA
Regulacja czasu automatycznego zamykania w zakresie
od 1 sek do 120 sek.

Trymer SENS
Regulacja czułości wyłącznika amperometrycznego

PROGRAMOWANIE STEROWANIA RADIOWEGO
Aby korzystać ze sterowania radiowego, nale y:
A)

Wło yć kartę częstotliwości radiowej AF. Patrz s. 11

B)

Wprowadzić kod do nadajnika(*). Patrz odpowiednia
instrukcja.

C) Wprowadzić kod do pamięci karty w następujący
sposób:
Trzymając wciśnięty przycisk "CH" (miga dioda (led)
sygnalizacyjna), wprowadza się kod przyciskiem na
nadajniku: wprowadzenie do pamięci, dioda (led)

(*) Dla nadajników o częstotliwości 433, 9 AM (seria

sygnalizuje przez ciągłe świecenie.

TOP i TAM) nale y, na odpowiedniej karcie AF43S,
ustawić zwieracz (ang. jumper) w pokazany sposób.

UWAGA: wprowadzanie kodu do pamięci na karcie musi być przeprowadzane wyłącznie przy zamkniętej barierze.

Dioda LED
sygnalizacyjna
kodu radiowego

Karta
odbiornika
radiowego

UWAGA. W razie konieczności zmiany w przyszłości kodu posiadanych nadajników, wystarczy powtórzyć opisane czynności

11

REGULACJA SZYBKOŚCI ZAMYKANIA/OTWIERANIA I SPOWALNIANIA

W celu wyregulowania szybkości ramienia i fazy

szybkość

spowalnianie

spowalniania ramienia, przeło yć łączniki "faston" "A"
i "B" do pokazanych zacisków.

Np. : maksymalna szybkość otwierania i zamykania -
maksymalne zwalnianie (patrz rysunek obok)

"B"

"A"

POŁĄCZENIE 2 SPRZĘ ONYCH BARIER Z WSPÓLNYM STEROWANIEM

Skoordynować kierunek ruchu obu barier, zmieniając kierunek obrotu jednego z silników;

Na jednym z dwóch paneli sterujących ustawić dip-switch 7 na ON (włącz. ), celem uczynienia silnika
silnikiem podporządkowanym.

Listwa zaciskowa 2. silnika (podporządkowanego)

Listwa zaciskowa 1. silnika (głównego)

Normalnie przewidziane połączenia elektryczne wykonać jedynie do listwy zaciskowej silnika głównego

Oba panele sterujące połączyć jak na rysunku poprzez zaciski sprzęgające

Wszystkie dane przytoczone w niniejszej instrukcji są orientacyjne. CAME S. A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia
ewentualnych zmian wią ących się z rozwojem technologicznym produktów.
12

www. pl

13

Instrukcja montażu i uruchomienia Caimore Cm520 86wg

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i uruchomienia Caimore Cm520 86wg

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i uruchomienia Caimore Cm520 86wg