Instrukcja montażu, części i serwisu Dell Inspiron 1470

Instrukcja montażu, części i serwisu Dell Inspiron 1470 jest doskonałym przewodnikiem dla wszystkich, którzy chcą korzystać z tego laptopa. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego, oraz wskazówki dotyczące używania portów i złączy. Instrukcja zawiera także szczegółowe informacje na temat zamawiania części zamiennych, instalowania uaktualnień systemu operacyjnego oraz naprawy i konserwacji laptopa Dell Inspiron 1470. Instrukcja ta jest niezastąpionym narzędziem dla każdego, kto chce korzystać z tego laptopa w odpowiedni sposób.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, części i serwisu Dell Inspiron 1470

Produkty Leica Geosystems AG wprowadzane do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) muszą być zgodne z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej (WE). Tam, gdzie jest to konieczne, nasze produkty posiadają oznaczenie CE, aby wskazać, że spełniają one normy UE w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Nasze deklaracje UE zawierają szczegóły dotyczące produkcji, podstawowe dyrektywy i odpowiednie normy europejskie, z którymi zgodne są produkty, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz prawnie wiążący podpis w imieniu organizacji. 

Deklaracje zgodności CE są dostępne w języku angielskim z tłumaczeniami na inne języki urzędowe Wspólnoty Europejskiej.

2 min czytania

Deklaracji zgodności to oświadczenie producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami. Deklaracja zgodności stwierdza, że wykazano spełnienie wymagań określonych w aktach unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, mających zastosowanie do wyrobu (przyrządu pomiarowego).

shutterstock 688690210|Foto:{{author}}

Deklaracja zgodności to nie pełna nazwa dokumentu. Wyróżniamy następujące deklaracje zgodności (pełne nazwy dokumentu):

- deklaracja zgodności WE

- deklaracja zgodności UE

- deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych

- deklaracja właściwości użytkowych DWU

- krajowa deklaracja zgodności (dokument obecnie nieobowiązujący)

- krajowa deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE to dokument wystawiony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia zgodności z dyrektywami Nowego Podejścia, które stanowią tak zwane przepisy zasadnicze. Wystawienie deklaracji zgodności WE pozwala producentowi na naniesienie oznakowania CE na dany wyrób, co w efekcie pozwala na legalne wprowadzenie wyrobu do obrotu lub do użytku. Deklaracja zgodności WE jest dokumentem charakterystycznym na przykład dla dyrektywy:

  1. maszynowej MD 2006/42/WE,
  2. aktywnych implantów medycznych 90/385/EWG wraz z uaktualnieniami,
  3. urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE,
  4. produktów do in vitro 98/79/WE,
  5. medycznej 93/42/EWG wraz z uaktualnieniami,
  6. zabawek 2009/48/WE.

Standardowe elementy deklaracji zgodności WE:

● napis: DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE,

● data wydania,

● opis wyrobu umożliwiający jednoznaczną identyfikację: nazwa, typ, model,

● adres producenta, adres upoważnionego przedstawiciela,

● odwołanie do przepisów zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia)

● odwołanie do przepisów szczegółowych (normy zharmonizowane)

● musi być zdeklarowana zgodność

● odwołanie do działań jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procesie certyfikacji

● podpis osoby reprezentującej firmę (właściciel, lub reprezentacja określona w KRS)

Deklaracja właściwości użytkowych DWU

Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU (DECLARATION OF PERFORMANCE DoP) od 1 lipca 2013 roku zastąpiła deklarację zgodności WE dla wyrobów budowlanych. Cała zmiana wyżej wymienionych dokumentów poparta była zmianą dyrektywy 89/106/EWG wraz z uaktualnieniami, zwanej dyrektywą CPD na rozporządzenie 305/2011 zwane rozporządzeniem CPR.

Na chwilę obecną jedyny dobry wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych znajduje się w rozporządzeniu 574/2014 i zawiera:

● tytuł: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH,

● numer dokumentu,

● niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu,

● zamierzone zastosowanie,

● dane producenta producent,

● upoważniony przedstawiciel,

● system(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,

● odniesienie do normy zharmonizowanej,

● informacja o jednostce lub jednostkach notyfikowanych – jeśli koniczne,

● odwołanie do europejskiego dokumentu oceny – jeśli koniczne,

● odwołanie do europejskiej oceny technicznej – jeśli konieczne,

● jednostka ds. oceny technicznej

● jednostka lub jednostki notyfikowane

● deklarowane właściwości użytkowe – tabela,

● odpowiednią dokumentację techniczną lub specjalną dokumentacją techniczną,

● zapis: właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

● w imieniu producenta podpisał,

● Data

Certyfikat zgodności CE

Certyfikat zgodności (dawna nazwa dokumentu certyfikat zgodności WE) to dokument, który może być wystawiony tylko przez jednostkę notyfikowaną w działaniach związanych z oceną zgodności. Certyfikat zgodności wydaje jednostka notyfikowana realizując procedurę oceny zgodności zgodnie z modułem F (F1) lub G. Można powiedzieć, że w przypadku większości wyrobów certyfikat zgodności w ogóle nie będzie musiał być wystawiony, a znak CE będzie mógł być bez przeszkód naniesiony. Ostateczny klient musi otrzymać od producenta / upoważnionego przedstawiciela / dystrybutora lub importera deklarację zgodności WE / deklarację zgodności UE / deklarację zgodności WE/UE / deklarację właściwości użytkowych wraz z oznakowaniem CE. Certyfikat zgodności jest częścią dokumentacji i nie musi być dostarczony klientowi. Certyfikat zgodności mogą skontrolować organy nadzoru rynku.

Przypomina się, że ocena zgodności to w skrócie proces mający na celu badania wyrobu oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wystawienia deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE / deklaracji zgodności WE/UE / deklaracji właściwości użytkowych i naniesienia znaku CE na wyrobie.

Na dokumentację składa się zwykła dokumentacja techniczna (rysunki, schematy, obliczenia), badania, udowodnienie formalno-prawne zgodności z przepisami zasadniczymi, udowodnienie formalno-prawne zgodności z przepisami szczegółowymi, analizy ryzyka, zakładowa kontrola produkcji, instrukcje, oznakowania, oraz deklaracja.

© 2018-2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja montażu, części i serwisu Dell Inspiron 1470

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, części i serwisu Dell Inspiron 1470

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, części i serwisu Dell Inspiron 1470