Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Ge Dlsr483

Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji GE DSLR483 jest dokumentem opracowanym przez firmę GE, który zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktu. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu, jak również zalecenia dotyczące konserwacji i korzystania z gwarancji. Instrukcja zawiera również informacje na temat tego, jak skontaktować się z producentem w przypadku problemów z produktem. Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji GE DSLR483 zapewnia właścicielom produktu ochronę i zapewnia, że produkt będzie bezpieczny i skuteczny w użyciu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Ge Dlsr483

Pracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli instrukcje stanowiskowe dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten, wynika z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. ) instrukcje bhp, instrukcje bhp, instrukcje bhp

1. Instrukcje administracyjno – biurowe

  • INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KSEROKOPIARKI
  • INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOMPUTERA
  • INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE GILOTYNY RĘCZNEJ
  • INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE NISZCZARKI DO DOKUMENTÓW

2. Instrukcje w gastronomi

WitamProszę bardzo mówisz i masz:D.poz. dioda

GE UNI24R DL
CENTRALE DI COMANDO PER CANCELLI A DUE ANTE
CONTROL UNIT FOR TWO-LEAF GATES
STEUERUNG FÜR ZWEIFLÜGELTORE
CENTRALA STERUJĄCA DO BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER L`INSTALLAZIONE, L`USO E LA MANUTENZIONE
INSTRUCTIONS AND WARNINGS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE
WARTUNGSVORSCHRIFTEN UND HINWEISE
INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

VERSIONE 3DP0510000 REV 05/2009

INSTALLAZIONE STANDARD
STANDARD INSTALLATION
INSTALACJA STANDARDOWA

Tab. 1: Componenti e dispositivi di un`automazione tipo, GE UNI 24R-DL.
Tab. 1: Components and devices of a typical GE UNI 24R-DL automation. 1: Bauteile und Geräte einer typischen GE UNI 24R-DL Automation.

OP0020A

Tab. 1: Części składowe i urządzenia typowej automatyki, GE UNI 24R DL.

Tab. 2: Descrizione contenuto scatola centralina GE UNI 24R-DL. 2: Description of the content of a GE UNI 24R-DL control unit pack. 2: Beschreibung des Inhaltes einer GE UNI 24R-DL Verpackungseinheit. 2: Opis zawartości opakowania centrali GE UNI 24R DL.

E

G
X

O
B

G

O

U
N

I

2
4

R

Cen

trale

do
man
di co

per

li a

el
canc

due

ante

Istru

1A

ve

i e av

zion

e
rtenz

l`ins

so e

e, l`u

talla

la m

one

enzi

anut

IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRICAL SYSTEM
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

-

START

F2 T3, 15A

L7
L8
L9
L10
L11

2A

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO. GEBOX.
GEBOX ASSEMBLY INSTRUCTIONS.
GEBOX ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUKCJA MONTAŻU GEBOX.

1

2

3

mm

. 1

84

min cm 40

mm. 250

5
3A

PROGRAMOWANIE CENTRALI
USTAWIENIE WYŁĄCZNIKA KOŃCOWEGO
Należy upewnić się, że mechaniczne wyłączniki końcowe zamykania i otwierania siłownika zostały przymocowane.

FAZA 1

Przy montażu jednego skrzydła centrala jest w stanie
automatycznego rozpoznania jednego napędu, w tym
przypadku należy połączyć go na wejście M1 35-36
Z tą konfiguracją są w eliminowane wszelkie spóźnienia
skrzydła.

ON

Uwagi: Żeby zresetować wszystkie parametry centrali
przed połączeniem do prądu, nalezy wcisnąć i przytrzymać
przycisk START START, do momentuSTART centrala aktywuje się
gdy
START
5

230V

II

FAZA 2

PROGRAMOWANIE POLECENIA KROK

5II
a) Przycisnąć
i przytrzymać przez 5 sekund, 5 diod
najpierw się zapali, a potem zacznie migać.
b) Wcisnąć
brama chodzi, jeżeli otworzy się to
przycisnąć ponownie
żeby brama zamknęła się.
Zamekanie skrzydlo 2, zamekanie skrzydlo 1,
otwieranie skrzydło 1 z opóźnieniem otywieranie
skrzydła 2.
Zamekanie skrzydlo 2 z opóźnieniem otywieranie
skrzydła 1.
Gdy rezultat tego zaprogramowania nie odpowiadałby to
jest możliwe opóźnienie
W wersji manualnej.
Zobacz Punkt 3. 3. 4

FAZA 3
ZAPAMIĘTANIE KOMEND RADIOWYCH OTWIERANIA

A B
P1

P2

START

, zielona dioda (SX) zapali się, i czerwone led
(A) się zapali.
b) Przytrzymać przycisk (P1) na pilocie i poczekać, aż zapali
się wszystkie pięć czerwonych diod
.
c) Poczekać 25 sekund albo ponownie przycisnąć 2 razy
by wyjść.
ZAPAMIĘTANIE KOMEND RADIOWYCH DLA PIESZYCH - FURTKA
, zielony led (SX) i czerwony led (B) zapali się.
a) Wcisnąć 2 razy
b) Trzymać przycisk (P2) na pilocie i poczekać, aż zapali się
wszystkie pięć czerwonych diod
.

Automatyka została zaprogramowana.
Jest aktywny tryb PÓŁAUTOMATYCZNY: po wybraniu polecenia "KROK" automatyka zmienia ruch w sekwencyjnie: 1 - OTWIERA 2 - STOP 3 -
ZAMYKA 4 - STOP. Zamykanie automatyczne nie jest aktywne.
Przycisk

po udanym programowaniu działa tak jak funkcja KROK.

POLSKI

PODŁĄCZYĆ ZASILANIE DO SYSTEMU

1 PODŁĄCZENIA I POŁĄCZENIA
o
o

Przed przystąpieniem do podłączeń i połączeń należy uważnie przeczytać zawartość rozdz. ZALECENIA I ŚRODKI OSTROZNOŚCI
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA oraz ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE INSTALACJI.
Wszelkie czynności podłączania i łączenia należy wykonywać, kiedy centrala jest odłączona od zasilania elektrycznego (i od baterii
rezerwowej); jeżeli urządzenie rozłączające nie jest widoczne, należy przyczepić tam kartkę: "UWAGA TRWAJĄ CZYNNOŚCI
KONSERWACYJNE".

1. 2. Kontrole wstępne

Przed przystąpieniem do instalacji należy wykonać następujące kontrole wstępne na bramie w obrębie strefy instalcji:
1) Strefa instalacji centrali nie może być narażona na zalania: zabrania się więc instalacji w miejscach zbyt blisko oddalonych od podłoża;
wysokość optymalna mieści się pomiędzy 80 a 150 cm od podłoża, minimalna odległość to 40 cm.
2) Strefa instalacji musi być jak najmniej narażona na działanie czynników atmosferycznych i musi umożliwiać dobry dostęp operatorowi
podczas instalacji jak i podczas wykonywania dalszych czynności.
3) Powierzchnie mocowania (kolumna, pilaster, ściana itp. ) GEBOX muszą być gładkie i pionowe, jak również wystarczająco wytrzymałe i
zwarte, aby umożliwić pewne zamocowanie. 3 Instalacja obudowy GEBOX
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zdjąć pokrywę i zawias z GEBOX oraz określić pozycję mocowania sprawdzając czy:
znajduje się ona co najmniej 40 cm od podłoża;
wyjście rury przepuszczania kabli elektrycznych będzie znajdowało się zaraz pod obudową.
Zaznaczyć cztery środki śrub mocujący i wykonać otwory pod kołki rozporowe.
Włożyć kołki do otworów, przyłożyć obudowę do ściany i przymocować ją porządnie odpowiednimi śrubami.
Wyczyścić dokładnie wnętrze obudowy z pyłu tynkowego i innych pozostałości.
Utwierdzić zawias w odpowiednim miejscu po lewej lub prawej stronie obudowy.
Na zawiasie zamocować pokrywę, następnie przekręcić ją, aby zamknąć.
Zablokować pokrywę dokręcając dwie śruby w otworach na rogach strony przeciwnej do zawiasu.
Zamontować cztery zaślepki na śrubach na rogach pokrywy. 1 Wyjmowanie centrali

Aby ułatwić operacje podłączania i programowania centrali, istnieje możliwość wyjęcia jej z gniazda bez konieczności używania narzędzi.
a) Popchnąć centralę ku górze w taki sposób, aby zaczepy (1 rys. 4) wyskoczyły i pociągnąć ją następnie na zewnątrz.
b) Zgodnie z długością kabli oprzeć na obudowie lub trzymać w ręku.
Po zakończeniu wykonywania podłączeń i/lub programowania włożyć ponownie centralę do gniazda wciskając ją delikatnie aż do zaskoczenia 4
zaczepów. 4 Wykaz kabli elektrycznych

Odpowiednio do instalacji, typu i liczby zainstalowanych urządzeń, mogą zmieniać się niezbędne kable; w poniższej tabeli wprowadzono kable
niezbędne podczas typowej instalacji.
Kable używane do instalacji muszą być zgodne z normą IEC 60335.

Poz. Podłączenie

UWAGA: używane kable muszą być dostosowane do typu instalacji;
oszacowanie to spoczywa na instalatorze.
Ze wszystkich kabli należy zdjąć minimalną konieczną ilość osłony
(maksymalnie 6 mm), najbliżej jak to możliwe zacisków łączących, aby
zapobiec przypadkowemu zetknięciu z elementami pod napięciem
w przypadku odłączenia się kabla z zacisku.
Nie bielić cyną kabli, które mają być przymocowane śrubami do zacisków.
Na ewentualność, gdyby kable połączone pod napięcie wyższe niż 50
Volt RMS i kable o bardzo niskim napięciu bezpieczeństwa miałyby się ze
sobą zetknąć, kable o napięciu wyższym niż 50 Volt RMS musi być
zaizolowany osłoną;lub przewód o bardzo niskim napięciu bezpieczeństwa
musi mieć osłonę izolacyjną o grubości przynajmniej 1 mm.
Wszystkie kable do połączeń zewnętrznych muszą należeć do typu
kabli giętkich płaskich (flat twin tinsel cord).

Linia elektryczna zasilania

Kabel 2x1, 5 mm2

Sygnalizator świetlny

Kabel 2x1 mm2

Antena radia

Kabel ekranowy typu
RG58 50?

Foto Nadajnik

Foto Odbiornik

Kabel 4x1 mm2

6

Wyłącznik

Kabel 3x1 mm2

7

Elektrozamek

8

Zasilanie silnika

Typ kabla

1. 5 Przygotowanie instalacji elektrycznej i podłączenie do sieci elektrycznej

Przygotowanie instalacji elektrycznej oraz podłączenie do linii elektrycznej zasilania wykraczają poza niniejszy podręcznik. Należy jednak brak
pod uwagę następujące środki ostrożności:
o Linia elektryczna zasilania musi być położona i podłączona przez upoważnionego technika elektryka lub przez zawodowego instalatora.
o Linia zasilania elektrycznego musi mieć odpowiednią ochronę przed zwarciami i dyspersją do ziemi. Należy założyć w sieci zasilania
urządzenie wyłączające z odległością rozwarcia styków równą lub większą niż 3, 5 mm, które zapewni całkowite odłączenie zasilania. 6 Wprowadzanie kabli elektrycznych do GEBOX

a) Otworzyć w dolnej części obudowy niezbędne otwory wstępnie wykrojone (zakładając, że obowiązkowo należy trzymać oddzielnie kable 230
V i kable o bardzo niskim napięciu).
b) Zamontować w otworach peszle odpowiednie do zachowania stopnia zabezpieczenia obudowy.
c) Przepuścić przez nie kable niezbędne do podłączeń i pozostawić je dłuższe o około 40 cm.
d) Zamknąć dokładnie peszle i zasmarować silikonem końce rur, aby uniemożliwić dostęp owadom i brudowi. 7 Podłączenia centrali

Instalator musi wykonać podłączenia zasilania na 230 V 50 Hz, silników i wielu urządzeń, jakie zakłada automatyka. Podłączenia pomiędzy
centralą i transformatorem zostały już wykonane przez producenta.
o Po wykonaniu podłączeń do centrali instalator musi zacisnąć paskami kable przylegające w grupach 2 - 3 - 4, aby zapobiec ewentualnemu
odczepieniu od listwy zaciskowej; pasek musi być zamocowany jak to możliwe najbliżej zacisków, maksymalnie 10 mm od zacisku, zwracając
uwagę, aby nie uszkodzić izolacji kabli. Nie powinien pozostać żaden pojedynczy kabel.
o Paski należy nałożyć tylko na kable bez osłony (kable pokryte osłoną utrzymują się na pozycji właśnie dzięki osłonie).
o Zwrócić uwagę, aby nie grupować kabli o napięciu wyższym niż 50 Volt RMS z kablami o napięciu niższym.
o Okablowanie wykonane w całości przez producenta jest już wyposażone w paski mocujące.

1. 7. 1 Schemat podłączeń prawej strony centrali

Zaciski
1 - 2
6
6 - 7

Opis (patrz schemat elektryczny str. 2A)
Antena: wejście kabla antenowego: 1 oplot anteny, 2 kabel. Używać kabla RG58- 50ohm
Wspólny: dla wejść stop, otwiera, zamyka, krok i foto.
STOP*: wejście N. Z., z możliwością programowania, steruje zatrzymaniem bramy. Do niego mogą być podłączone urządzenia
bezpieczeństwa takie, jak przycisk zatrzymania w sytuacji zagrożenia. Po zwolnieniu tego polecenia nie następuje nigdy automatyczne
zamknięcie, ale trzeba wydać nowe polecenie ruchu.
Zostawić mostek, jeżeli nie przewidziano żadnego urządzenia.
6 - 8 OTWIERA: wejście N. O., steruje otwieraniem bramy.
6 - 9 ZAMYKA: wejście N. O., steruje zamykaniem bramy.
6 - 10 KROK: wejście N. O. steruje ruchem bramy zgodnie z następującymi trybami:

6 - 11
12 - 16
13 - 16
14 - 16
15 - 16

TRYB PÓŁAUTOMATYCZNY: Otwórz, stop, zamknij, stop.
TRYB CZTEROKROKOWY: Otwórz, przerwa, zamknij, przerwa.
TRYB WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: Otwórz.
FOTO*: wejście N. Z. z możliwością dla fotokomórek lub urządzeń bezpieczeństwa. Podczas otwierania bramy nie
jest aktywne; podczas zamykania determinuje odwrócenie ruchu aż do całkowitego otwarcia. Zostawić mostek, jeżeli nie przewidziano
żadnego urządzenia.
KONTROLKA: wyjście 24Vdc 3W maks. dla podłączenia kontrolki, która powiela działanie sygnalizatora świetlnego podczas ruchów lub
pozostaje zapalona przy bramie otwartej.
ELEKTROZAMEK: wyjście 12Vdc do podłączenia elektrozamka na 24Vdc 15VA; w celu aktywowania należy wybrać funkcję
SZARPNIĘCIE, fabrycznie nie jest aktywne.
SYGNALIZATOR ŚWIETLNY: wyjście 24 Vdc 25 W maks., do podłączenia sygnalizatora świetlnego Splendor SPL24, charakteryzujący
się trzema trybami świecenia: 1) powolny w trakcie otwierania bramy; 2) szybki (czas świecenia skrócony o połowę) podczas
zamykania. 3) trzy błyski i przerwa dla zasygnalizowania stanu anomalii lub dostrajania biegu.
OŚWIETLENIE POMOCNICZE: wyjście 24 Vdc 15 W maks., do podłączenia oświetlenia pomocniczego, które zapala się na początku
każdego ruchu (otwierania lub zamykania) i charakteryzuje się regulowanym czasem świecenia.

+
16
WYJŚCIE 30 Vdc: do zasilania różnych urządzeń.
17
18 - 19 WYJŚCIE 24 Vac (200mA maks): do zasilania różnych urządzeń, np. fotokomórek, zewnętrznych odbiorników radiowych.
N. = styk normalnie zamknięty - N. = styk normalnie otwarty

* 6-7 e 6-11 są wejściami N. z
Przerwa: Determinuje przerwę w ruchu bramy. Jeśli jest włączone automatyczne zamykanie po upływie czasu przerwy, wykonuje zamknięcie, w
przeciwnym wypadku pozostaje w oczekiwaniu na nowe polecenie.
Furtka: polecenie powoduje otwarcie częściowe tylko jednego skrzydła z możliwością regulacji. Może one być wydane z pilota lub przez
listwę zaciskową. Z listwy zaciskowej uzyskuje się zmostkowany zacisk 8 OTWIERA z zaciskiem 9 ZAMYKA, ten mostek następnie łączy się z
wyłącznikiem do zacisku 6 WSPÓLNY. Polecenie FURTKA z listwy zaciskowej wyklucza polecenia OTWIERA i ZAMYKA. 2 Schemat podłączeń dolnej strony centrali

Zaciski na dolnej prawej części centrali są zastrzeżone dla podłączeń zasilania elektrycznego karty poprzez transformator, do ładowania baterii
AGECH, i zasilania dwóch silników.
UWAGA: określenie skrzydła 1 i skrzydła 2 bramy jest rzeczą podstawową dla funkcjonowania automatyki. Instalator musi się stosować do objaśnień
poniżej.
1. Skrzydło 1: jest pierwszym skrzydłem, które
się otwiera, kiedy brama jest zamknięta,
natomiast drugim, które zaczyna się poruszać,
20-21
24Vac
Wejście zasilania transformatora.
gdy brama ma otwarte skrzydła; dochodzi do
22-23
16Vac
pełnego zamknięcia po skrzydle 2.
24
Łącznik ładowania baterii AGECH (opcjonalny).
2. Skrzydło 2: jest drugim skrzydłem, które się
33
otwiera, kiedy brama jest zamknięta,
Silnik 2, zasilanie 24Vdc
34
+
natomiast pierwszym, które zaczyna się
35
-
poruszać, gdy brama ma otwarte skrzydła;
Silnik 1, zasilanie 24Vdc
36
dochodzi do pełnego zamknięcia przed
skrzydłem 1.

Poniższa tabela przedstawia schemat zacisków podłączeń anteny, różnych poleceń, zasilania różnych urządzeń (kontrolka, elektrozamek, sygnalizator świetlny, oświetlenie pomocnicze, fotokomórki, wyłączniki). Są to zaciski umieszczone pionowo, po prawej stronie centrali, i ponumerowane
od 1 do 19.

Podłączenia silników do centrali należy wykonać w taki sposób, aby był zachowany porządek zamykania skrzydeł.
silnik 1 (zaciski 35-36): musi być przyporządkowany do skrzydła 1, wyjście zasilania silnika na 24 Vdc.
silnik 2 (zaciski 33-34): musi być przyporządkowany do skrzydła 2, wyjście zasilania silnika na 24 Vdc.

Należy stosować się do biegunowości zacisków kabli zasilania na motoreduktorze; kable koloru CZERWONEGO biegunowość +, kable koloru
NIEBIESKIEGO biegunowość
silnik 1: zacisk 35 biegunowość -; zacisk 36 biegunowość +.
silnik 2: zacisk 33 biegunowość -; zacisk 34 biegunowość +. 3

Diody sygnalizacyjne

Rząd 5 diod znajduje się po prawej stronie karty, pod zaciskami.
Diody te świecą się, kiedy obecny jest odpowiedni sygnał.
Dla wejść N. C., stop i foto, odpowiadające im diody L7 i L11 są normalnie świecące,
Dla wejść N. O., zamknij i krok, odpowiadające im diody L9 i L10 są normalnie
nie świecące. Diody te pokazują więc ewentualne niewłaściwe działanie podłączonych
urządzeń.

2

DOSTRAJANIE PILOTA

Centrala sterująca wyposażona jest w dwukanałowy wbudowany odbiornik radiowy z pamięcią 1000 kodów na 1 kanał na częstotliwości 433. 92
MHz z kodowaniem LIFE Rolling Code i Auto Code.

Kasowanie zaprogramowanego polecenia pilota
P

a) Przycisnąć
, na 5 sekund, dioda zielona najpierw zapali
się a następnie miga
b) Trzymaćwciśnięty przycisk pilota, aż do momentu zapalenia
się wszystkich czerwonych diod
, w radio
nadajniku wynik jest wymazany.

c) Poczekać 25 sekund albo ponownie przycisnąć

2. 2

Kasowanie wszystkich zaprogramowanych polene pilota
się a następnie miga.
b) Przycisnąć ponownie na 5 sekund
, następnie dwie
pierwsze i dwie ostatnie diody zaczną migać na zmianę
.
Po zmiennym miganiu diod wszystkie polecenia zostaną
usunięte.
by wyjść.

USTAWIENIA

3. 1

Tryby działania

Przewidziano 3 różne programowalne tryby działania: PÓŁAUTOMATYCZNY, PONOWNE ZAMKNIĘCIE AUTOMATYCZNE, i WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ.
Wybór jednego trybu wyklucza pozostałe.

3. 1. 1

Tryb półautomatyczny

Jest to tryb ustawiony fabrycznie w centrali.
W tym trybie wciskając klawisz "KROK" na pilocie automatyka zmienia swój ruch zgodnie z sekwencją 1 - OTWIERA 2 - STOP 3 - ZAMYKA 4 - STOP;
na przykład, jeżeli automatyka otwiera się i wybrane zostanie polecenie krok na pilocie, automatyka się zatrzyma, i odwrotnie, jeżeli automatyka jest
zamknięta, na polecenie, otworzy się.
Zamykanie automatyczne nie jest aktywne.
OTWIERA >> STOP >> ZAMYKA >> STOP

2. 1

3. 2

Zamykanie automatyczne

Po ustalonym CZASIE PAUZY zostaje aktywowane zamykanie automatyczne.
W tym trybie po wydaniu polecenia "KROK" automatyka zmienia kolejność ruchu 1 - OTWIERA 2 - PAUZA 3 - ZAMYKA 4 - PAUZA; w tym przypadku,
jeśli automatyka otwiera się po wybraniu polecenia krok na pilocie automatyka zatrzymuje się, podobnie, jeśli automatyka jest zamknięta po wydaniu
polecenia otwiera się. Za CZAS PAUZY uważa się czas pauzy przed zamknięciem automatycznym.

Przycisnąć
zielona dioda (DX) zapali się:
o jeśli żadna z diod
nie pali się, zamykanie
automatyczne nie jest aktywne, aby aktywować należy
przycisnąć
;
o jeśli przynajmniej jedna z diod
pali się,
zamykanie automatyczne jest aktywne, aby deaktywować
należy przycisnąć
aż do zgaśnięcia wszystkich diod.
ZAPALONE DIODY

Poczekać 25 sekund albo ponownie przycisnąć
OTWIERA >> PAUZA >> ZAMYKA >> PAUZA EL00 TEMPO PAUSA
i

można ustawić różne wartości CZASU PAUZY.

- - - - - -

Naciskająć

CZAS PAUZY
ZAMYKANIE AUTOMATYCZNE
NIEAKTYWNE

5s
10 s
30 s
60 s
120 s

3. 3 Opcja działania standardowego
Wcisnąć
żeby wejść w MENU OPCJE, wcisnąć w sekwencji
żeby uzyskać funkcje, miganie diody pokazuje pozycje skrzydła, z przyciskiem +
można aktywować tą funkcje (zapala się czerwona dioda), jeśli aktywowana zprzyciskiem - deaktywuje się

ZAPALONE DOD

OPCJE
Żadna funkcja nie jest aktywna
Polecenia KROK działa tylko jako polecenie
otwarcia
Modyfikacja sposobu działania OtwieranieStop-Zamekanie-Stop
Aktywacja elektrozamka z krótkim szarpnięciem
Wejście STOP zmieni na FOTO1, fotokomórka
działa też podczas otwierania
Aktywakcja funkcji ZAMYKANIE PO PRZEJŚCIU, po
przejściu przez wiązkę fotokomórki, automat zamknie
się po 5 sekundach (kiedy funkcja jest aktywowana)

3. 2

Funkcje

3. 1

Oświetlenie pomocnicze

Funkcja oświetlenia pomocniczego powoduje, że światło jest włączone podczas każdego ruchu automatyki.
Światło pozostaje włączone po ostatnim poleceniu przez okres 30 s. 2

Zwolnienie przy zamykaniu i otwieraniu

Automatyka w końcowej fazie otwierania i zamykania spowalnia.

3. 3

SIŁA

Funkcja siłą reguluje siłę nacisku oraz prędkość automatyki.
Przycisnąć

czerwona dioda (SX) zapali się.
by ustawić wartość siły.

ŚWIECĄCE DIODY

Poczekać 25 sekund albo ponownie przycisnąć

3. 4

Wartość SIŁY
Minimalna

Maksymalna

Ćzułośc siłownika

Automatyka wyposażona jest w system odczytywania przeszkód: automatyka odwraca swój ruch, kiedy uderza w przeszkodę w fazie otwierania i
zamykania.
Regulacja czujności określa większą lub mniejszą szybkość reakcji na przeszkodę.
1) W fazie zamykania, jeżeli centrala odczyta przeszkodę, automatyka odwraca swój ruch i wykonuje całkowite otwarcie; jeżeli przeszkoda jest odczytana
3 razy pod rząd, automatyka zatrzymuje się w pozycji całkowitego otwarcia w oczekiwaniu na polecenie.
2) W fazie otwierania, jeżeli centrala odczyta przeszkodę, automatyka wykona krótki zwrot ruchu a następnie zatrzyma się w oczekiwaniu na polecenie. 3

CZUŁOŚĆ

na 5 sekund, czerwona dioda (SX) najpierw
zapali się a następnie zgaśnie.
i
by ustawić wartość czułości.

Bezpieczniki

Dwa środkowe bezpieczniki:
a) F1 tam gdzie zasilanie 24V, bezpiecznik ochroni przed przeciażeniem transformatora.
Charakterystyki techniczne: mini bezpiecznik 5x20 T10 A certyfikacja IEC 60127 o EN 60127.
b) F2 zasilanie na 16V volt, bezpiecznik ochroni przed przeciażeniem napędów
Charakterystyki techniczne: mini bezpiecznik 5x20 T3, 15 A certyfikacja IEC 60127 o EN 601273
c) F3 zasilanie na 230V volt, bezpiecznik ochroni przed przeciażeniem napędów
Charakterystyki techniczne: mini bezpiecznik 5x20 T1 A certyfikacja IEC 60127 o EN 60127. 4 USTAWIANIE RĘCZNE

a) Wcisnąć przycisk
START na 5 sekund, zapali się 5 diód

i zaczną migać.

Ustawianie ręczne można zrobić za pomocą włącznika podłączonego
do wejscia 6 - 10 na centrali, albo za pomocą pilota wcześniej
zaprogramowanego.

DOSTRAJANIE WYŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO ZAMYKANIA

a) Dostrajanie wyłącznika krańcowego
zamykania skrzydła 2: Wydać polecenie
krok (A) dopóki
skrzydło (2) nie osiągnie i nie będzie naciskać
na wyłącznik krańcowy przez kilka chwil. Kiedy
skrzydło (2) dostroiło się do wyłącznika
krańcowego zamykanie, tylko czerwona dioda
pozostaje zaświecona (PRAWA).

b) Dostrajanie wyłącznika krańcowego
zamykania skrzydła 1: Wydać ponownie
polecenie krok (A)
dopóki skrzydło 1 nie osiągnie i nie będzie
naciskać na wyłącznik krańcowy przez
kilka chwil. Jeżeli zostały poprawnie
dostrojone wyłączniki krańcowe zamykania, na
centrali pozostają zaświecone tylko czerwone
diody.

FASE 6

FASE 7

DOSTRAJANIE PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO ZAMYKANIA

a) skrzydło (2) się zamknie. Po osiągnięciu
punktu, w którym ma się otwierać również
skrzydło (1) (przesunięcie fazowe zamykania)
wydać polecenie krok (A) i zwolnić go: zamknie
się również (1) skrzydło. Teraz oba skrzydła
wykonują manewr zamykania aż do osiągnięcia
i nacisku trwającego kilka chwil na odpowiednie
wyłączniki krańcowe zamykania.

b)

Kiedy oba skrzydła (1) i (2) osiągną wyłączniki
krańcowe zamykania, sprawdzić czy migają
dwie zielone diody i czy świecą się światłem
ciągłym dwie czerwone diody.

4

UŻYCIE AUTOMATYKI

Sygnalizator świetlny jest urządzeniem bezpieczeństwa, który sygnalizuje na odległość, że brama jest w ruchu. Sygnały świetlne wydawane przez
sygnalizator świetlny nie zawsze są jednakowe, ale zależą od ruchu (otwierania lub zamykanie), jaki wykonuje brama.
Sygnalizator świetlny jest ponadto używany przez centralę sterującą automatyki, aby zasygnalizować anomalie w działaniu. W takim wypadku
sygnały świetlne wysyłane przez sygnalizator świetlny są odmienne od sygnałów wysyłany podczas normalnego funkcjonowania.
Sygnalizator świetlny ma trzy tryby świecenia:
1. wolny w fazie otwierania bramy;
2. szybki (czasy świecenia skrócone o połowę) w fazie zamykania;
3. świecenie szczególne cechujące się trzema błyskami i przerwą dla zasygnalizowania stanu anomalii.

4. 2 Anomalie automatyki

Automatyka sygnalizuje na zewnątrz obecność ewentualnych anomalii funkcjonowania poprzez sygnalizator świetlny (trzy błyski i przerwa); w
przypadku, gdy nie chodzi o poważny problem, użytkownik może spróbować rozwiązać go w następujący sposób:
a) trzymać wciśnięte polecenie ruchu (przycisk pilota lub wyłącznika);
b) jeżeli brama porusza się ze zredukowana prędkością, wykonać bieg otwarcia i zamknąć bramę trzymając ciągle wciśnięty przycisk polecenia;
c) Odłączyć i ponownie włączyć napięcie.
d) Na polecenie z pilota automatyka działa normalnie.
UWAGA: jeżeli problem nie ustępuje lub powtarza się często, należy skontaktować się z serwisem technicznym.
W takim wypadku odłączyć zasilanie elektryczne automatyki, nie próbować żadnych metod napraw,, zrób to sam" i uruchomić normalne otwieranie
bramy po odblokowaniu siłownika.
bramy po odblokowaniu siłownika.

5 INFORMACJE OGÓLNE
Zabrania się powielania niniejszej instrukcji bez uprzedniej pisemnej zgody i późniejszej weryfikacji treści przez firmę LIFE home integration. Zabrania się tłumaczenia na język obcy, również
częściowego, bez uprzedniej pisemnej zgody i późniejszej weryfikacji tekstu przez firmę LIFE home integration. Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu są zastrzeżone.
LIFE home integration nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nieprawidłowości w działaniu spowodowane niewłaściwym montażem lub nieprawidłowym użytkowaniem produktów; należy więc
zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej instrukcji.
LIFE home integration nie ponosi odpowiedzialności za szkody i nieprawidłowości w działaniu spowodowane użyciem centrali sterującej do urządzeń innych producentów; powoduje to dodatkowo
utratę prawa do gwarancji.
LIFE home integration nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia ciała spowodowane nieprzestrzeganiem zawartych w instrukcji zaleceń dotyczących montażu, uruchomienia, konserwacji i użytkowania, jak również nieprzestrzeganiem zaleceń odnośnie bezpieczeństwa, opisanych w rozdz. ZALECENIA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
LIFE home integration zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do swoich produktów celem ich udoskonalenia. Zmiany takie mogą być wprowadzone w dowolnej chwili i bez uprzedniego
powiadomienia. Niniejszy dokument odzwierciedla stan urządzenia, do którego jest załączany w chwili jego sprzedaży.

5. 1 Dane producenta
LIFE home integration jest producentem centrali sterującej GE UNI 24R (zwanej dalej "centralą") i posiada wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji. Dane producenta, zgodnie z wymaganiami
dyrektywy dot. Maszyn 98/37/WE, są następujące:
o
o

Producent:
Adres:
Telefon:
Faks:
http:
e-mail:

LIFE home integration
Via S. Pertini, 3/5 - 31014 COLLE UMBERTO (TV) Włochy
+ 39 0438 388592
+ 39 0438 388593
www. homelife. it
info@homelife. it

Tabliczka znamionowa, na której zamieszczono dane producenta, jest zamocowana na centrali sterującej. Na tabliczce podano typ i datę produkcji (miesiąc/rok) produktu.
Aby uzyskać informacje techniczne i/lub handlowe, złożyć wniosek o ingerencję personelu technicznego lub zamówić części zamienne, klient może skontaktować się bezpośrednio z
producentem lub jego lokalnym przedstawicielem, u którego zakupił produkt

5. 2 Przewidziane zastosowanie
Centrala GE UNI 24R jest przeznaczona do sterowania 2 siłownikami elektromechanicznymi zasilanymi prądem 24 Vdc, służącymi do napędzania bram dwuskrzydłowych typu
" rezydencjalnego". Zastosowanie w innym celu uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem i jest zabronione przez obowiązujące przepisy.
Centrala musi być używana wyłącznie z produktami LIFE.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zastosowaniem innym niż przewidziane. Ryzyko pozostaje wyłącznie po stronie instalatora, a gwarancja
traci ważność.
Centrala nie może być instalowana i użytkowana w miejscach zagrożonych wybuchem.
Bramy, do których stosuje się napędy muszą być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i dyrektyw europejskich, między innymi EN 12604 i EN 12605.
Centrala może być użytkowana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, gdy jest w idealnym stanie technicznym, po zapoznaniu się z warunkami bezpieczeństwa i występującymi
zagrożeniami oraz pod warunkiem zastosowania się do zaleceń dotyczących montażu i użytkowania.
Należy bezzwłocznie usunąć wady działania mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Centralę można montować tylko w miejscach, które nie są zagrożone powodzią.
Nie użytkować centrali w miejscach narażonych na działanie agresywnych czynników atmosferycznych (np. zasolone powietrze). 1 Funkcje sygnalizatora świetlnego

6 ZALECENIA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
6. 1 Ogólne zalecenia i ostrzeżenia
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla ZAWODOWEGO INSTALATORA. Montaż centrali wymaga praktycznej i teoretycznej znajomości zarówno zagadnień
mechanicznych, jak i elektrotechnicznych i elektronicznych, oraz obowiązujących w danej dziedzinie przepisów i norm.
Również po zamontowaniu centrali użytkownikowi nie wolno wykonywać przy centrali prac zastrzeżonych dla wykwalifikowanego personelu, nawet jeśli byłyby one wykonane
zgodnie z przepisami niniejszej instrukcji.
Instalator powinien stosować się do następujących przepisów: ustawa 46/90, dyrektywy 98/37/CE, 73/23/EWG, 89/336/EWG z późniejszymi zmianami. Powinien ponadto
odwoływać się do norm zharmonizowanych EN 12453 i EN 12445.
Podczas montażu, podłączania, regulacji, testowania i ustawiania parametrów centrali należy zawsze przestrzegać ostrzeżeń zawartych w tym podręczniku. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia spowodowane niezastosowaniem się do zawartych w niniejszej instrukcji zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i wady działania centrali wynikające z braku zastosowania się do przepisów niniejszej instrukcji.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym i wiadomym miejscu tak, by w razie potrzeby można było z niej szybko skorzystać.
Podczas montażu, podłączania i pierwszego uruchomienia centrali należy przestrzegać norm dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy oraz obowiązujących krajowych
przepisów bezpieczeństwa.
Dla zapewnienia poprawnej pracy centrali i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, akcesoria, urządzenia i systemy
mocowania.
Nie zmieniać żadnych urządzeń lub części centrali. Takie zmiany mogą być przyczyną wadliwego działania. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające
ze zmian wprowadzonych do produktów.
W przypadku dostania się cieczy do wnętrza centrali, odłączyć natychmiast zasilanie elektryczne i skontaktować się z serwisem technicznym producenta; użytkowanie centrali
w takim stanie może być przyczyną zagrożeń.
W razie nie używania centrali przez długi okres czasu, by uniknąć niebezpieczeństwa wycieku substancji szkodliwych z akumulatora (opcja), zaleca się jego wyjęcie,
przechowanie w suchym miejscu i okresowe naładowanie.
W razie uszkodzenia lub problemu, którego nie da się rozwiązać przy wykorzystaniu informacji zawartych w instrukcji, należy skontaktować się z serwisem technicznym
producenta.

6. 2 Zalecenia i ostrzeżenia dotyczące magazynowania
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i wadliwe działanie centrali wynikające z niezastosowania się do zaleceń dotyczących magazynowania.
Centralę należy przechowywać wyłącznie w zamkniętych oraz nie zawilgoconych pomieszczeniach, w temperaturze otoczenia -20 e +70 °C, nie ustawiając jej bezpośrednio na

MONTAŻ

UWAGA: ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Stosować się do wszystkich instrukcji, ponieważ nieprawi? dłowa instalacja może być przyczyną poważnych zagrożeń dla ludzi
Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się dokładnie z zaleceniami i ostrzeżeniami zawartymi w podrę? czniku (patrz rozdz. ZALECENIA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA) i zastosować się do instrukcji zawartych w tym rozdziale.

7. 1 Zalecenia i ostrzeżenia dotyczące instalacji
Przed rozpoczęciem instalacji zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdz. ZALECENIA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
ZAWODOWY INSTALATOR musi ocenić występujące zagrożenia i na tej podstawie dobrać odpowiednie zabezpieczenia napędu.
Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić czy nie są potrzebne dodatkowe urządzenia i materiały stanowiące uzupełnienie do napędu w zależności od specyficznych warunków
zastosowania.
Instalator musi upewnić się, że zakres temperatur podany na centrali (zobacz rozdz. Dane techniczne) jest dostosowany do miejsca montażu.
Napędu nie można stosować do bram wyposażonych w furtkę, chyba że praca napędu jest blokowana po otwarciu furtki.
Przed zainstalowaniem napędu upewnić się, że brama jest w dobrym stanie technicznym, odpowiednio wyważona, oraz że otwiera się i zamyka w prawidłowy sposób.
Upewnić się, że nie ma ryzyka uwięzienia pomiędzy otwartą bramą i pobliskimi częściami, na skutek otwierania bramy.
Ewentualne przyciski (normalnie wyłączone /off) służące do włączania napędu, powinny znajdować się w takim miejscu, aby brama była widoczna, ale w bezpiecznej odległości
od ruchomych części. Jeśli przycisk nie jest wyposażony w kluczyk, powinien znajdować się na wysokości przynajmniej 1, 5 m, w takim miejscu by osoby niepowołane nie miały
do niego dostępu.
Po zainstalowaniu napędu należy upewnić się, że jest on poprawnie wyregulowany, oraz że system zabezpieczający oraz system odblokowania działają poprawnie.
Zabrania się montowania napędów do bram, które nie są sprawne i bezpieczne, ponieważ napęd nie kompensuje wad spowodowanych błędną instalacją lub niewłaściwą
konserwacją samej bramy.
Podczas montażu napędu odwoływać się do norm zharmonizowanych EN 12453 i EN 12445.
Upewnić się, że miejsce instalacji centrali nie jest narażone na zalanie i powodzie, działanie źródeł ciepła lub płomieni, oraz że nie występuje w nim ryzyko pożaru i inne
podobne zagrożenia.
Podczas instalacji należy zabezpieczyć części centrali tak, by nie dostały się do nich ciecze (np. deszcz) i/lub ciała obce (ziemia, drobne kamienie, itp. ).
Podłączyć centralę tylko do jednej elektrycznej linii zasilającej wykonanej zgodnie z przepisami, z uziemieniem i wyłącznikiem różnicowo-prądowym.
Centralę można wyposażyć w parę akumulatorów rezerwowych (opcja); ich instalację, jak również konserwację i wymianę, powinien wykonać ZAWODOWY INSTALATOR.
Materiały opakowaniowe należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
Używać okularów ochronnych podczas wiercenia otworów montażowych.
W przypadku prac na wysokości (powyżej 2 m nad poziomem terenu), na przykład podczas instalowania lampy sygnalizacyjnej lub anteny, osoby wykonujące instalację muszą być
wyposażone w drabiny, szelki bezpieczeństwa, kask ochronny i inne zabezpieczenia przewidziane przez przepisy i normy odnoszące się do tego rodzaju prac. Odwołać się do dyrektywy
89/655/EWG zmienionej dyrektywą 2001/45/WE.

8 TEST I URUCHOMIENIE
d)

Test i uruchomienie napędu muszą być wykonane przez OSOBĘ O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH, pod nadzorem ZAWODOWEGO INSTALATORA. Osoba wykonująca testy
i uruchomienie napędu (którego centrala jest częścią) ma obowiązek ustalenia badań przewidzianych w zależności od występujących zagrożeń i spraw? dzenia zgodności z przepisami,
normami i regulaminami; w szczególności z normą EN 12445, która określa metody badań kontrolnych napędów do bram oraz z normą EN 12453 określającą wymogi związane z
bezpieczeństwem użytkowania.
Test i uruchomienie to najważniejsze fazy montażu napędu decydujące o bezpieczeństwie późniejszego użytkowania.
Kontrole i procedury stosowane podczas testowania mogą być również wykorzystane do okresowych kontroli napędu i jego urządzeń.
Napęd można uruchomić tylko jeśli ustawiony zakres sił nie stwarza zagrożenia. Zakres sił należy ustawić w taki sposób, by minimalna wartość wykluczała niebezpieczeństwo obrażeń podczas
Maksymalną wartość siły należy ustawić zgodnie z normą EN 12445.
Nie dotykać nigdy bramy i jej ruchomych części, podczas gdy jest ona w ruchu.
Podczas przesuwania bramy należy zachować bezpieczną odległość: przechodzić można tylko po całkowitym otwarciu i zatrzymaniu bramy.
Przerwać natychmiast użytkowanie automatyki w przypadku jej nieprawidłowego działania (głośna praca, brak płynności ruchu, itp. ): niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną
poważnego zagrożenia, ryzyka wypadków i/lub poważnych uszkodzeń bramy i napędu.
Należy pamiętać, że podczas przesuwania bramy występują następujące zagrożenia:
uderzenie i zgniecenie w miejscu zamykania (o jedno skrzydło lub pomiędzy skrzydłami);
uderzenie i zgniecenie w obszarze otwierania;
zgniecenie pomiędzy ruchomymi i stałymi częściami systemu prowadzenia podczas ruchu;
zagrożenia natury mechanicznej spowodowane ruchem.

8. 1 Test

Uruchomienie można rozpocząć tylko wówczas, jeśli wszystkie kontrole przewidziane w rozdz. TEST zostały ukończone pomyślnie. Nie dopuszcza się uruchamiania w warunkach tymczasowych lub
prowizorycznych.
Sporządzić dokumentację techniczną napędu, która powinna obejmować przynajmniej:
ogólny schemat mechaniczny i elektryczny,
analizę zagrożeń i rozwiązań zastosowanych w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia,
podręczniki poszczególnych części,
listę zastosowanych części,
instrukcje obsługi i ostrzeżenia dotyczące użytkowania przez właściciela,
rejestr konserwacji instalacji,
deklarację zgodności instalacji z normami CE.
Zamocować do bramy tabliczkę ze znakiem CE zawierającą przynajmniej następujące dane:
nazwisko i adres odpowiedzialnego za uruchomienie,
rodzaj napędu,
model,
numer fabryczny,
rok montażu,
znak CE.
Sporządzić i przekazać właścicielowi napędu deklarację zgodności.
Opracować i przekazać właścicielowi napędu podręcznik zawierający instrukcje obsługi (EN 12635 p. 5. 3 i 5. 4).
Opracować i przekazać właścicielowi napędu rejestr dotyczący konserwacji i udoskonaleń (EN 12635 p. 3).
Opracować i przekazać właścicielowi napędu podręcznik z instrukcjami konserwacji zawierający zalecenia dotyczące konserwacji wszystkich urządzeń napędu (EN 12635 p. 5).
Przed uruchomieniem napędu należy obowiązkowo dostarczyć właścicielowi wyczerpującą informację na temat występujących zagrożeń i ryzyk.

9

8. 2

Uruchomienie

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

9 ZALECENIA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
9. 1 Zalecenia i ostrzeżenia dotyczące użytkowania
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Instalator ma obowiązek przeanalizować występujące zagrożenia związane z napędem i poinformować o nich użytkownika/właściciela. Występujące zagrożenia muszą być opisane
w niniejszej instrukcji napędu.
Podczas przesuwania bramy występują zazwyczaj następujące zagrożenia: uderzenie i zgniecenie w miejscu zamykania (o pojedyncze skrzydło lub pomiędzy skrzydłami); uderzenie i
zgniecenie w obszarze otwierania; zgniecenie pomiędzy ruchomymi i stałymi częściami systemu prowadzenia podczas ruchu; zagrożenia natury mechanicznej związane z ruchem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała i uszkodzenia wynikające z nieznajomości zawartych w podręczniku informacji odnośnie użytkowania, jak również
nieprzestrzeganiem poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
Producent jest ponadto zwolniony od odpowiedzialności za szkody i wadliwe działanie wynikające z nieprze? strzegania instrukcji użytkowania.
Podręcznik należy przechowywać w bezpiecznym i dostępnym miejscu tak, by w razie potrzeby można było z niego szybko skorzystać.
Przed uruchomieniem bramy upewnić się, że osoby znajdują się w bezpiecznej odległości.
Podczas przesuwania bramy nie dotykać nigdy jej części będących w ruchu.
Należy zachować bezpieczną odległość podczas przesuwania bramy: przez światło bramy można przechodzić wyłącznie po jej całkowitym otwarciu i zatrzymaniu.
Nie dopuszczać, by dzieci bawiły się urządzeniami sterującymi bramy; nie pozostawiać pilotów i innych urządzeń sterujących w zasięgu dzieci.
Nie dopuszczać, by dzieci bawiły się lub przebywały w pobliżu bramy lub urządzeń sterujących (piloty). Powyższe dotyczy również osób niepełnosprawnych i zwierząt. ): niezastosowanie się do tego zalecenia może być
przyczyną poważnego zagrożenia, ryzyka wypadków i/lub poważnych uszkodzeń bramy i napędu. Zgłosić konieczność wykonania naprawy przez ZAWODOWEGO INSTALATORA;
w międzyczasie otwierać bramę ręcznie po odłączeniu napędu (zobacz instrukcje obsługi napędów, rozdz. ODBLOKOWANIE MOTOREDUKTORA/SIŁOWNIKA).
Aby utrzymać siłownik w dobrym stanie technicznym, należy wykonywać prace opisane w rozdz. KONSERWACJA z częstotliwością wskazaną przez ZAWODOWEGO INSTALATORA.
Sprawdzać często instalację, tak by upewnić się, że nie ma śladów rozregulowania mechanicznego, śladów zużycia oraz śladów uszkodzenia kabli i zamontowanych części: napędu
można używać dopiero po wykonaniu koniecznych napraw i regulacji.
W przypadku dostania się cieczy do wnętrza centrali sterującej, odłączyć natychmiast zasilanie elektryczne i skontaktować się z serwisem technicznym producenta użytkowanie napędu
w takim stanie może być przyczyną zagrożeń. W takich przypadkach nie należy używać napędu, nawet z zasilaniem z akumulatorów rezerwowych (opcja).
W razie uszkodzenia lub problemu, którego nie da się rozwiązać przy wykorzystaniu informacji zawartych w podrę? czniku, należy skontaktować się z serwisem technicznym producenta.

10 KONSERWACJA
10. 1
Zalecenia i ostrzeżenia dotyczące konserwacji

Po przetestowaniu napędu NIE należy już zmieniać ustawionych parametrów. W razie ewentualnych zmian ustawień (np. zmiana wartości napięcia), NALEŻY POWTÓRZYĆ
WSZYSTKIE KONTROLE PRZEWIDZIANE PRZEZ PROCEDURĘ TESTU I PRZEZ NORMY.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia spowodowane nieprzestrze? ganiem zawartych w tym podręczniku zaleceń odnośnie konserwacji, jak również
brakiem zastosowania się do poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i wadliwe działanie wynikające z nieprzestrzegania instrukcji dotyczących konserwacji.
Dla zachowania sprawności i bezpieczeństwa napędu, należy wykonywać przewidziane w podręczniku prace związane z czyszczeniem, kontrolą i okresową konserwacją.
Odpowiedzialność za powyższe prace ponosi właściciel.
Wszystkie prace związane z kontrolą, jak również konserwacje i naprawy musi wykonać ZAWODOWY INSTALATOR.
W przypadku wadliwej pracy, uszkodzenia oraz przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy napędzie, należy zawsze odłączyć zasilanie elektryczne tak, by osoby niepowołane nie mogły
uruchomić bramy.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z konserwacją i czyszczeniem, zawsze należy odłączyć zasilanie elektryczne od napędu.
Właściciel NIE jest upoważniony do zdejmowania osłony centrali sterującej, ponieważ wewnątrz znajdują się części pod napięciem.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, powinien on być wymieniony przez producenta lub jego serwis techniczny, albo przynajmniej przez osobę posiadającą odpowiednie
kwalifikacje tak, by uniknąć jakiegokol? wiek ryzyka.
Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, akcesoria i materiały mocujące.
Nie zmieniać parametrów technicznych oraz ustawień programowych centrali sterującej. Takie zmiany mogą spowo? dować wyłącznie wadliwe działanie i/lub zagrożenie wypadkiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z modyfikacji produktów.
W razie zadziałania wyłączników automatycznych lub bezpieczników, przed przywróceniem ich pierwotnego ustawienia należy odnaleźć i usunąć przyczynę uszkodzenia. Zgłosić
konieczność wykonania naprawy przez ZAWODOWEGO INSTALATORA.
Odłączenie i ewentualna wymiana pary akumulatorów rezerwowych (opcja) może być przeprowadzona wyłącznie przez ZAWODOWEGO INSTALATORA.
W razie nieprawidłowości nie dającej się rozwiązać przy wykorzystaniu informacji zawartych w podręczniku, należy się zwrócić do serwisu technicznego producenta.
Każdą pracę związaną z konserwacją, naprawą lub wymianą części należy odnotować w rejestrze konserwacji, DOSTARCZONYM I WYPEŁNIONYM WSTĘPNIE PRZEZ INSTALATORA.

10. 2 Konserwacja okresowa

Every 6 months a PROFESSIONAL FITTER should repeat the series of tests described for automation testing (see INSTALLATION MANUAL - TESTING AND TRIAL RUN Chap.

11 ROZBIÓRKA I UTYLIZACJA
Centrala jest wykonana z różnych materiałów, co implikuje różne sposoby usuwania jej komponentów. Należy odwołać się do norm obowiązujących w miejscu instalacji, szczególnie
w przypadku akumulatorów (jeśli występują)
Jeśli w napędzie są zainstalowane akumulatory, należy je wyjąć przed rozbiórką centrali. Przed wyjęciem akumulatorów, odłączyć zasilanie elektryczne od centrali.
Demontaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

UWAGA: Odłączenie napędu od elektrycznej sieci zasilającej musi być wykonane przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia i przy pomocy odpowiednich przyrządów.

10

prowizorycznych.

12

DEKLARACJA PRODUCENTA O ZGODNOŚCI Z NORMAMI CE
Deklaracja zgodności
conformity
zgodnie z Dyrektywą 98/37/CE, Załącznik II, część B (deklaracja producenta o zgodności z normami CE)
LIFE home integration
Via S. Pertini, 3/5
31014 COLLE UMBERTO (TV) - Italia
oświadcza, że poniższy produkt:

Centrala sterująca GE UNI 24R
Jest zgodna z podstawowymi wymogami poniższych dyrektyw:
Dyrektywa dot. Urządzeń niskonapięciowych 73/23/EWG z późniejszymi zmianami,
Dyrektywa dot. Zgodności elektromagnetycznej 89/336/EWG z późniejszymi zmianami.
Dyrektywa dot. Urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych 1999/5/WE z późniejszymi zmianami.
Jest ponadto zgodna z wymogami poniższych norm:

EN 12445:2000

Bramy i drzwi przemysłowe, handlowe i garażowe - Bezpieczeństwo użytkowania drzwi z napędem -
Metody badania.
EN 12453:
Wymagania.
EN 60204-1:1997
Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Zasady ogólne.
EN 60950
Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne.
ETSI EN 301489-3:2001
Zgodność elektromagnetyczna dla urządzeń i systemów radiowych.
EN 300220-3:2000
Urządzenia i systemy radiowe - Urządzenia bliskiego zasięgu - Charakterystyki techniczne i metody badań
dla sprzętu radiowego stosowanego w zakresie częstotliwości od 25 do 1000 MHz przy poziomach mocy do 500 mW.
Oświadcza ponadto, że powyższe komponenty nie mogą być uruchomione jeśli instalacja, na której są montowane, nie jest zgodna z dyrektywą
98/37/WE.

COLLE UMBERTO ____________

Nazwisko podpisującego:

Faustino Lucchetta

Stanowisko:

Pełnomocny Członek Zarządu

Podpis:

_____________________

15

LISTA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NAPĘDEM

Instalator musi poinformować właściciela bramy lub osobę za nią odpowiedzialną, o występujących zagrożeniach oraz dającym się przewidzieć
niewłaściwym użytkowaniu napędu, oznaczając części napędu, w których takie zagrożenia występują i/lub dostarczając pisemne wskazówki z
odpowiednimi objaśnieniami.
Powyższe wskazówki muszą wynikać z Analizy Zagrożeń wykonanej pod kątem opracowania Dokumentacji Technicznej.

11

LOGO

ERRE

Numero verde

Address:
Telephone:
Telefax:
http
e-mail:

Via Sandro Pertini, 3/5 31014 COLLE UMBERTO (TV) Italia

4A

Cena od:

5, 78 zł brutto4, 70 zł netto

zobacz warianty (5)

warianty produktu (5)

Instrukcja: Ratowania osób porażonych prądem

6, 57 zł brutto5, 34 zł netto

Instrukcja: Pierwszej pomocy

6, 57 zł brutto5, 34 zł netto

Instrukcja: BHP

5, 78 zł brutto4, 70 zł netto

Instrukcja: Postępowania na wypadek pożaru

6, 56 zł brutto5, 34 zł netto

Instrukcja: Przeciwpożarowa

5, 78 zł brutto4, 70 zł netto

140, 22 zł119, 19 zł brutto96, 90 zł netto

szt. Dodaj do koszyka

7, 73 zł6, 57 zł brutto5, 34 zł netto

szt. Dodaj do koszyka


Instrukcje BHP w każdym miejscu pracy

W EG System sklep posiadamy różne rodzaje instrukcji. Wśród nich znajdują się nie tylko stricte tekstowe, ale też ilustrowane grafikami. Oferowane produktu są trwałe, solidnie wykonane i estetyczne. Znajdują się na liście obowiązkowego sprzętu BHP w zakładach pracy. Ich obecność jest niezbędna do pomyślnego przejścia kontroli.

Instrukcje BHP - zwiększenie bezpieczeństwa

Polecamy instrukcje BHP do wyposażenia każdego miejsca pracy. Zawarte w nich treści pomagają zwiększyć bezpieczeństwo obiektu. W sytuacji bezpośrednio zagrażającej zdrowiu i życiu mogą pokazać właściwe zachowania. Oferujemy m. in. instrukcję postępowania na wypadek pożaru, instrukcję BHP czy instrukcję pierwszej pomocy. Ich treści są zgodne z aktualnymi wytycznymi BHP i medycznymi. Obowiązek umieszczenia w miejscu wykonywania pracy instrukcji wynika z kodeksu pracy. Za ich obecność zawsze odpowiedzialny jest pracodawca. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi wzorami instrukcji BHP.

Instrukcje BHP obowiązkiem pracodawcy

Obowiązkowe instrukcje BHP muszą znajdować się na wyposażeniu każdego przedsiębiorstwa i miejsca pracy. Pracodawcy mają obowiązek opracować i udostępnić pracownikom zasady BHP, które obowiązują na stanowiskach pracy. Dostępne w sklepie internetowym EG System instrukcje BHP są wyjątkowo czytelne i zrozumiałe dla pracowników. Poniżej znajdują się wszystkie rodzaje instrukcji BHP dostosowane do potrzeb zakładów pracy. Posiadamy następujące instrukcje: instrukcja postępowania na wypadek pożaru, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja ratowania osób porażonych prądem, instrukcja pierwszej pomocy oraz instrukcja BHP.

Instrukcje BHP - wyposażenie stanowiska pracy

Pracodawca ma również obowiązek wyposażyć wszystkie stanowiska pracy w instrukcję BHP wykorzystywanych urządzeń. Wybranie właściwej instrukcji jest zależne od rodzaju wykonywanej pracy i możliwych zagrożeń, które mogą mieć miejsce w budynku lub w pomieszczeniu.

Kodeks pracy nakazuje posiadanie instrukcji BHP

Obowiązek posiadania instrukcji BHP wynika z art. 237 Kodeksu pracy i rozporządzenia MPiPS z dni 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP.

Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Ge Dlsr483

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Ge Dlsr483

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i gwarancji Ge Dlsr483